Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Matematyka - studia licencjackie

Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności: ogólna, nauczanie matematyki i fizyki, nauczanie matematyki i informatykiDLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ

Matematyka to nie tylko jedna z najstarszych, ale i zarazem najbardziej uniwersalnych dziedzin nauki. Wiedza matematyczna wykorzystywana jest w niemal wszystkich sferach naszego życia.


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ NA WYDZIALE MATEMATYKI I INFORMATYKI UMK

Matematyka to studia, podczas których można wybrać różnorodne specjalności: matematyka w ekonomii i finansach oraz dwie specjalności nauczycielskie (nauczanie matematyki i fizyki oraz matematyki i informatyki).

- Toruń jest jednym z wiodących w kraju ośrodków matematycznych,
- studenci zdobywają wiedzę matematyczną w zakresie znacznie przekraczającym obowiązujące standardy nauczania na studiach I stopnia na kierunku matematyka,
- zdobywają podstawową wiedzę informatyczną w zakresie programowania, algorytmiki, baz danych, systemów operacyjnych i sieci komputerowych,
- posiadają podstawową wiedzę z fizyki lub informatyki (specjalność: nauczanie matematyki i fizyki lub informatyki),
- posiadają przygotowanie teoretyczne, dydaktyczne i metodyczne do nauczania dwóch przedmiotów matematyki i fizyki lub matematyki i informatyki (specjalność: nauczanie matematyki i fizyki lub informatyki),
są przygotowani do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych wobec uczniów (specjalność: nauczanie matematyki i fizyki lub informatyki),
- potrafią korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. pakiety biurowe, internet) oraz posługiwać się pakietami matematycznymi (np. MAPLE, Matlab, SPSS),
- nabywają umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy,
system komputerowy Wydziału należy do najlepszych w polskich uczelniach; jest oparty niemal w całości o gigabitową infrastrukturę sieciową. W jego skład wchodzą 3 centra serwerowe, działające pod kontrolą systemów Linux, FreeBSD i Windows 2008 Serwer, 3 laboratoria badawcze, 2 laboratoria sprzętowe (Cisco), 12 laboratoriów dydaktycznych (166 stanowisk), ogólnodostępne stanowiska komputerowe (łącznie 54 stanowiska) oraz rozbudowana sieć radiowa, obejmująca swoim zasięgiem cały budynek,
- w trakcie studiów możliwość korzystania z zajęć w języku angielskim: niektóre przedmioty do wyboru,
- mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
- mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
- znakomite warunki do nauki; w rozbudowanym gmachu wydziału znajdują się klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), laboratoria komputerowe, klub studencki i bar,
- nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią; znajdują się w niej wszystkie podstawowe pozycje literatury matematycznej i informatycznej potrzebne studentom w okresie studiów,
- budynek ma pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria),
- w przestronnych holach są kawiarenki internetowe z wolnym dostępem (dla studentów) do internetu, w całym budynku jest dostęp bezprzewodowy do sieci,
- kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej; w roku 2010 kierunek otrzymał wyróżniającą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

KIM MOŻNA ZOSTAĆ PO STUDIACH NA KIEURNKU MATEMATYKA

Absolwenci kierunku matematyka mogą być zatrudniani na przykład:
- w bankowości i innych instytucjach finansowych (z uwagi na kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych),
- jako specjaliści od opracowań statystycznych w urzędach i innych instytucjach,
- jako nauczyciele matematyki w placówkach oświatowych różnych szczebli,
- jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611-3410, faks +48 56 611-2987
e-mail: wmii@mat.umk.pl