Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Studia menedżersko-finansowe

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek „studia menedżersko-finansowe" jest unikatowym kierunkiem, nie prowadzonym dotychczas w Polsce, tworzonym jako szeroko rozumiany kierunek ekonomiczny, ale nastawiony na procesy gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwach. Usytuowanie kierunku w problematyce przedsiębiorstwa spowodowało, ze dwa najważniejsze problemy ekonomiczne firm, czyli zarządzanie i finanse, na tym kierunku będą dominowały. Stąd proponowana nazwa kierunku ,studia menedżersko-finansowe" oraz proponowane trzy specjalności:
Menedżer biznesu,
Menedżer finansowo-księgowy,
Menedżer projektów inwestycyjnych.

Studenci kierunku „studia menedżersko-finansowego” zdobywają wiedzę z zakresu mikro- oraz makroekonomii, ilościowych metod analizy, podstaw zarządzania, rachunkowości i analizy finansowej, informatyki oraz języków obcych. Wiedza ta przekazywana jest w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz lektoratów. Studiujący nabywają ją ponadto samodzielnie w trakcie ukierunkowanego przygotowywania się do zajęć. Absolwenci będą wyposażeni w następujące kwalifikacje, niezbędne do wykonywania zawodu menedżera:
umiejętność dostrzegania oraz formułowania problemów pojawiających się zarówno w działalności przedsiębiorstw oraz jednostek administracyjnych,
umiejętność analizy otoczenia przedsiębiorstwa,
umiejętność przygotowywania projektów ekonomicznych, przeprowadzania analizy wskaźnikowej i oceny efektywności poszczególnych projektów,
umiejętność swobodnego posługiwania się współczesnymi najważniejszymi technologiami informatycznymi,
umiejętność posługiwania się przepisami prawa gospodarczego i cywilnego.
Posiadając powyższe umiejętności absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach w kraju i za granicą. Jest on także dobrze przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń
tel. +48 (56) 611 46 08, 611 46 27
fax 611 22 80