Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Komunikacja i psychologia w biznesie

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KOMUNIKACJĘ I PSYCHOLOGIĘ W BIZNESIE NA UMK?

Komunikacja i psychologia w biznesie to kierunek studiów, którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, krajowych i międzynarodowych. Zdobywają oni umiejętności kierowania organizacjami, zwłaszcza w obszarach związanych z tzw. „miękkim zarządzaniem”.
Kierunek Komunikacja i psychologia w biznesie koncentruje się na wiedzy o człowieku jako podmiocie tworzącym struktury biznesowe. Z tym związane jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących aplikacji tej wiedzy w biznesie, tj. przede wszystkim w analizie i świadomym kształtowaniu zjawisk społecznych w zarządzaniu. Tak nakreślone efekty kształcenia będą realizowane przez moduły przedmiotów obejmujące psychologię w biznesie, komunikację w biznesie, PR oraz zarządzanie sprzedażą. Kierunek studiów jest więc skoncentrowany na tzw. „miękkich” aspektach zarządzania. W ramach kierunku położono nacisk przede wszystkim na rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych studentów, adresując tym samym ofertę do osób przejawiających zainteresowania humanistyczne.
Przedmioty realizowane w ramach programu studiów uwzględniają najnowsze i dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy oraz wyzwania związane z procesami integracji europejskiej.
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania posiada doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne pracownie komputerowe i sale dydaktyczne, świetnie wyposażoną bibliotekę.
Studenci mogą odbyć część studiów w uczelniach europejskich – w ramach programów międzynarodowych wydział współpracuje z 35 europejskimi uniwersytetami m. in. w Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Słowenii, Wielkiej Brytanii.
Studenci mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
Studenci mają możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz zdobyć umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania.
Wydział organizuje kursy dla studentów przystępujących do specjalistycznych certyfikatów języków obcych:
profesjonalnego języka angielskiego Business English przygotowujący do międzynarodowego egzaminu SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) organizowanego przez Londyńską Izbę Handlową (London Chamber of Commerce and Industry),
języka niemieckiego przygotowującego do międzynarodowych egzaminów: Zertifikat Deutsch i Mittelstufenprüfung.
Wielu menedżerów średniego i najwyższego szczebla zarządzania przedsiębiorstwami w regionie oraz na rynku krajowym to absolwenci WNEiZ UMK w Toruniu.
Wydział posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

CO PO STUDIACH?

Ukończenie kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie na UMK umożliwia zatrudnienie w dynamicznie rozwijających się organizacjach oraz umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku pracy. Absolwenci kierunku posiadają kompetencje związane z kreowaniem wizerunku i oddziaływaniem na otoczenie organizacji.
Absolwenci kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Znajdują zatrudnienie w szczególności jako:
specjaliści i menedżerowie w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych (np. marketingu, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania sprzedażą, organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania wizerunkiem firmy, tworzenia kampanii PR, budowania satysfakcji pracowników i klientów),
pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
menedżerowie w instytucjach pozarządowych, fundacjach, stowarzyszeniach,
specjaliści ds. marketingu, zarządzania sprzedażą, PR, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, w bankach, firmach ubezpieczeniowych czy firmach świadczących usługi finansowe.
Studia z zakresu Komunikacja i psychologia w biznesie dają teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń
tel. +48 (56) 611 46 08, 611 46 27
fax 611 22 80