Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Etnologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Historycznych

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ETNOLOGIĘ

Studia na takim kierunku są okazją do zapoznania się nie tylko z wiedzą z zakresu etnologii, ale też z nauk pokrewnych, a zwłaszcza z antropologii kultury, socjologii, filozofii, folklorystyki, muzealnictwa, a więc z wiedzą o człowieku jako twórcy kultury i istocie posługującej się kulturą, w jej aspekcie regionalnym, etnicznym, narodowym, z jej uniwersalnymi wartościami humanistycznymi.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ETNOLOGIĘ NA UMK

- bardzo ciekawy i rozległy zakres tematyczny studiów,
- student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu etnologii i wybranych elementów nauk pokrewnych (zwłaszcza antropologii kultury, folklorystyki, muzealnictwa), tj. wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i istocie posługującej się kulturą, w jej aspekcie regionalnym, etnicznym, narodowym, z jej uniwersalnymi wartościami humanistycznymi,
- zajęcia Kultury Świata prowadzone są w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim,
- wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
- możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
- oprócz etnologów zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu historii kultury, archeologii i kulturoznawstwa, niektóre zajęcia prowadzą również pracownicy naukowi z innych jednostek UMK oraz specjaliści i wykładowcy z innych uczelni,
- kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej potwierdzającą wysoką jakość kształcenia.

CO PO STUDIACH

Absolwenci etnologii mają możliwość, po uzyskaniu licencjatu, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Studia przygotują absolwenta do podjęcia pracy, między innymi:
- w muzealnictwie etnograficznym i regionalnym,
- w placówkach kulturalnych i instytucjach komercyjnych zajmujących się kulturą typu ludowego (folklorem, sztuką nieprofesjonalną),
- w państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach regionalnych.
Warto pamiętać także o tym, że w związku z wprowadzeniem do programów szkolnych wiedzy o kulturze w jej aspekcie regionalnym, licencjat z etnologii, uzyskany obok dyplomu magisterskiego na kierunku nauczycielskim, poszerzy w atrakcyjnym stopniu możliwości zawodowe absolwenta historii, geografii, polonistyki.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Nauk Historycznych

ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-37-12
fax: +48 (56) 611-37-74