Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Wojskoznawstwo

Wydział: Wydział Nauk Historycznych

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ WOJSKOZNAWSTWO

Wojskoznawstwo jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb polskich sił zbrojnych. Stały się one profesjonalne i na bieżąco muszą uzupełniać swoje szeregi nowymi ochotnikami. Każdego roku kilka tysięcy młodych ludzi będzie mogło podjąć taką służbę. Wojsko Polskie potrzebuje jednak ludzi sprawnych intelektualnie i przygotowanych zawodowo teoretycznie i praktycznie do swoich specyficznych potrzeb. Takimi będą osoby legitymujące się dyplomem licencjata wojskoznawstwa. Zdobyta na studiach specyficzna wiedza wojskoznawcza znacznie ułatwi wykonywanie obowiązków służbowych oraz będzie podstawą, a nawet gwarancją, sukcesu w karierze wojskowej. Licencjaci wojskoznawstwa, ze względu na swoje walory intelektualnie i zawodowe, będą także przydatni w Policji i innych służbach mundurowych. Zdobyta na tym kierunku wiedza, ukoronowana dyplomem licencjata będzie bardzo dobrym punktem wyjścia do kariery zawodowej, także w tych formacjach. Wojskoznawstwo powinny także studiować osoby, których pasją jest historia wojskowa, szeroko pojęta problematyka militariów, członkowie klubów rekonstrukcji historycznych i pracownicy instytucji zajmujących się ochroną miejsc pamięci narodowej.

Program studiów zawiera szereg przedmiotów dostarczających wiedzy z szerokiego zakresu problematyki militarnej oraz służb ochrony porządku publicznego. Dzięki przekazaniu zasad sztuki wojennej, analizie problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego, sił zbrojnych poszczególnych państw świata, prawnych podstaw funkcjonowania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Policji daje on solidne podstawy dla dalszego rozwoju kariery w Wojsku Polskim, Policji czy innych służbach mundurowych. Zdobyta wiedza z pewnością będzie pomocna w pracy w szeregu instytucji mających do czynienia z militariami, jak choćby muzea, w których zbiorach są tego rodzaju zabytki.

Dodatkowo dla studentów przewidziano cztery tygodnie atrakcyjnych praktyk w różnego rodzaju instytucjach oraz służbach. Praktyki mają zapoznać studentów ze specyfiką wojska i służb mundurowych, a także nauczyć praktycznego wykorzystywania nabywanej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ WOJSKOZNAWSTWO NA UMK

Toruń w dwudziestoleciu międzywojennym był jednym z największych i najważniejszych ośrodków szkolenia kadr dla Wojska Polskiego. Kształcono tu artylerzystów, lotników, marynarzy, piechurów i innych. Istniały tu m.in. Szkoła Oficerska Marynarki Wojennej (Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej) i Centrum Wyszkolenia Artylerii. Po wojnie działała Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii. Teraz kadry dla wojska szkoli i doskonali Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Bogata militarna przeszłość miasta i twierdzy toruńskiej pozostawiła wspaniałą, oryginalną infrastrukturę wojskową, wyśmienicie nadającą się do celów dydaktycznych (np. mury miejskie i forty pruskie otaczające Toruń. Tutaj znajduje się poligon artyleryjski, strzelnice oraz muzeum sprzętu artyleryjskiego. Dzięki współpracy naukowej i dydaktycznej UMK z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia można prowadzić ciekawe specjalistyczne zajęcia dydaktyczne.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika dysponuje kadrą wysoko wykwalifikowaną w zakresie problematyki militarnej, zorientowaną nie tylko na przeszłość, ale również na badania zagadnień współczesnej wojskowości. Na UMK od wielu lat prowadzone są badania z zakresu szeroko pojętej historii wojskowej. To właśnie w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK powstał drugi w Polsce na uczelni cywilnej Zakład Historii Wojskowej, który od wielu lat prowadzi unikatową specjalizację Historia wojskowa, służb mundurowych i specjalnych. UMK zatrudnia wielu wybitnych naukowców, o międzynarodowym autorytecie, których wiedza teoretyczna i praktyczna oraz umiejętności dydaktyczne będą bardzo pomocne w kształceniu. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK posiada możliwości kadrowe i lokalowe do nauczania studentów wojskoznawstwa sportów walki, niezbędnych w służbie wojskowego, policjanta lub pracy agenta ochrony.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO STUDIACH NA WOJSKOZNAWSTWIE

Absolwent kierunku wojskoznawstwo będzie przygotowany do podjęcia pracy lub służby w strukturach wojska, Policji, Straży Granicznej bądź innych służb mundurowych (m.in. Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Staży Pożarnej, a nawet w profesjonalnych firmach ochroniarskich). Uzyskana podczas studiów wiedza będzie też przydatna w przypadku podjęcia pracy w instytucjach lub organizacjach prowadzących działalność w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz w mediach lub ich strukturach specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa. Absolwent będzie też przygotowany do podjęcia pracy w strukturach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Nauk Historycznych

ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-37-12
fax: +48 (56) 611-37-74