Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie informacją i bibliologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Historycznych

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIĘ?

Jesteśmy świadkami rewolucji cyfrowej, wywołanej przez dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nadprodukcję informacji. Stąd umiejętnościami bardzo pożądanymi na rynku pracy są tworzenie, wyszukiwanie, przetwarzanie, ocena i selekcja informacji. Program studiów obejmuje zagadnienia informacji naukowej, technologii informatycznych, usług informacyjnych, tworzenia i administrowania serwisami WWW, edytorstwa cyfrowego, rynku wydawniczego, mediów i mass mediów, sztuki książki, zarządzania instytucjami GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea), projektowania przestrzeni biurowej, komunikacji społecznej z elementami coachingu. Specjaliści zarządzania informacją są niezbędni zarówno w biznesie (wywiad gospodarczy, działy IT, analityka internetowa), jak i instytucjach non profit, jak np. w instytucjach kultury. Studia, które oferujemy uczą sprawnego poruszania się w świecie informacji drukowanej i cyfrowej, ale także sprzyjają nabywaniu kompetencji interpersonalnych, pożądanych przez pracodawców. Badania foresightowe wskazują, że w najbliższych latach specjalista zarządzania informacją będzie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów. Czekamy na Ciebie! Więcej informacji: www.inibi.umk.pl/rekrutacja

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIĘ NA UMK?

dysponujemy trzema nowoczesnymi pracowniami informatycznymi oraz sprzętem multimedialnym,
zamieszczamy materiały dydaktyczne dla studentów w przyjaznej uczeniu się platformie elektronicznej,
dajemy możliwość nieodpłatnego odbycia części studiów w innych ośrodkach akademickich w Polsce, w wielu krajach europejskich oraz w Turcji,
oferujemy bezpłatne szkolenia, kursy i warsztaty,
nasi studenci mogą realizować swoje zainteresowania, redagując własne czasopismo, działając w kole naukowym, wyjeżdżając na konferencje krajowe i zagraniczne,
oferujemy odbywanie praktyk i staży zgodnie z zainteresowaniami naszych studentów – w instytucjach i firmach, w których mogą potem znaleźć zatrudnienie,
dajemy możliwość uczestnictwa w zajęciach kierunkowych w języku angielskim,
nasza siedziba mieści się w nowym, doskonale skomunikowanym ze śródmieściem oraz w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych budynku,
studenci mają stały i bezpłatny dostęp do szerokopasmowego i bezprzewodowego Internetu,
posiadamy wysoko wykwalifikowaną i przyjazną kadrę, składającą się także z praktyków,
znajdujemy się w pięknym mieście, którego zespół staromiejski umieszczony został na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO,
dajemy możliwość korzystania z bogatej oferty kulturalnej Torunia.

CO PO STUDIACH?

Studia z zakresu zarządzania informacją i bibliologii przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w:
ośrodkach informacji europejskiej, branżowej i naukowej,
wywiadowniach gospodarczych,
firmach infobrokerskich,
instytucjach zajmujących się przetwarzaniem i obrotem informacji,
firmach specjalizujących się w zarządzaniu dokumentacją,
działach IT przedsiębiorstw,
firmach specjalizujących się w grafice komputerowej,
firmach zajmujących się monitoringiem mediów,
portalach internetowych,
bibliotekach i mediatekach,
muzeach i archiwach,
wydawnictwach,
księgarniach.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Nauk Historycznych

ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-37-12
fax: +48 (56) 611-37-74