Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika specjalna - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Pedagogicznych

Opis kierunku

AAzwiń
W ramach kierunku oferowana jest następująca specjalność:

Doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne

Kształcenie na specjalności rozpoczyna od pierwszego roku studiów w przypadku, gdy zarejestruje się na nią co najmniej 25 osób.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PEDAGOGIKĘ SPECJALNĄ, specjalność doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne, NA UMK?

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna otrzymuje stopień naukowy magistra.
Zasadniczym celem studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunku: pedagogika specjalna, na specjalności: doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w obszarze konsultingu zawodowego (doradztwa zawodowego) dla osób pełnosprawnych i rehabilitacyjnego udzielanego osobom z różnym typem niepełnosprawności lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich środowisku rodzinnemu. Ponadto specjalność przygotowuje do realizacji wysoce specjalistycznych i profesjonalnych działań doradczych w kwestii diagnostyki możliwości
i preferencji edukacyjno-zawodowych oraz opieki nad osobą niepełnosprawną w poszukiwaniu pracy
i zatrudnieniu oraz w adaptacji do stanowiska pracy wobec osób uzyskujących zatrudnienie
na otwartym rynku pracy lub w specjalnych zakładach przeznaczonych dla ludzi z niepełnosprawnością (np. zakłady aktywizacji zawodowej).
Podczas toku studiów student uzyska nowoczesną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka oraz działań edukacyjnych podejmowanych wobec osób pełnosprawnych i dodatkowo rehabilitacyjnych podejmowanych wobec osób niepełnosprawnych. Program studiów realizowany będzie
w oparciu o kadrę jednego z najlepszych wydziałów pedagogiki w Polsce, jak również pracowników innych wydziałów UMK oraz specjalistów-praktyków.

Absolwent studiów ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych formach organizacyjnych właściwych dla ukończonej specjalności, na stanowisku doradcy zawodowego, w tym:
placówkach oświatowo-wychowawczych, np. w szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych; w ośrodkach szkolno-wychowawczych;
poradniach specjalistycznych, np. poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
instytucjach opieki, np. domach pomocy społecznej;
wychowania, resocjalizacji i rehabilitacji, np. młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; warsztatach terapii zajęciowej;
instytucjach samorządowych, np. powiatowych, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy rodzinie;
organizacjach pozarządowych, np. fundacjach i stowarzyszeniach;
centrach szkoleniowych i firmach szkoleniowo-doradczych.
Instytucje, w których absolwent może zając stanowisko doradcy zawodowego podlegają m.in. resortowi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwu Sprawiedliwości.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. FREDRY 6/8
87-100 TORUŃ

centrala: tel. 056 611 3110
Dziekan: tel. 056 611 3115
-studia stacjonarne tel. 056 611 3148
-studia niestacjonarne tel. 056 611 3118
-studia nauczycielskie 056 611 3126

fax: 056 611 3125
e-mail: dziekped@umk.pl