Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Praca socjalna - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Pedagogicznych

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRACĘ SOCJALNĄ?

Studia na kierunku praca socjalna II stopnia służą pogłębieniu i poszerzeniu wiedzy nt. współczesnych rozwiązań teoretyczno-metodycznych stosowanych w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Pomagają rozumieć problemy współczesnego człowieka, rodziny i całych społeczności (ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, przemoc, przestępczość, demoralizacja) oraz ich różnorodne uwarunkowania. Absolwenci będą przygotowani do diagnozowania sytuacji społecznych i prowadzenia badań w obszarze pracy socjalnej. Studia służą kształceniu refleksyjnego i krytycznego stosowania metod, technik i środków pracy socjalnej wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów oraz zaspokajaniu potrzeb jednostek, grup i społeczności lokalnych.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRACĘ SOCJALNĄ NA UMK?

Nasze studia mają bardzo atrakcyjną formułę programową i organizacyjną, ponieważ zostały przygotowane i są realizowane przez dwa wydziały UMK: Wydział Nauk Pedagogicznych i Wydział Humanistyczny. Daje to naszym studentom możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z obu jednostek, co podnosi atrakcyjność dydaktyczną i wartość merytoryczną studiów. Oferujemy cztery specjalności, które ukazują interesujące praktyczne perspektywy pracy socjalnej oraz dają możliwość rozwijania zainteresowań i precyzowania ścieżek przyszłego rozwoju zawodowego.

CO PO STUDIACH?

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku praca socjalna są przygotowani do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i świetlicach, w domach pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej, w placówkach dla bezdomnych, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej (np. aktywności lokalnej, animacji społeczno-kulturalnej, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej). Program studiów umożliwia absolwentom także uzyskać wiedzę i kompetencje niezbędne do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie pomocy społecznej (np. poprzez oferowanie prywatnych usług socjalnych lub tworzenie pozarządowych instytucji pomocy społecznej takich jak fundacje, stowarzyszenia).


Opis oferowanych specjalności:

Animacja społeczności lokalnej - specjalność przygotowuje studentów do pracy socjalnej polegającej na ożywianiu, aktywizowaniu i integrowaniu środowisk społecznych (środowisko lokalne, grupy, instytucje). Studenci uczą się rozumienia procesów zachodzących w społecznościach oraz zdobywają praktyczną wiedzę na temat generowania w nich pozytywnych zmian.
Praca socjalna z rodziną - specjalność przygotowuje studentów do pracy socjalnej koncentrującej się na pomocy i wsparciu rodziny (praca z rodzinami doświadczającymi różnych problemów w środowisku zamieszkania, praca z rodzinami zastępczymi, rozbitymi, samotnymi matkami z dziećmi). Studenci uzyskują aktualną wiedzę i wysokie kompetencje w zakresie nowoczesnych metod, technik i środków pracy z rodziną.
Organizacja pomocy społecznej - specjalność przygotowuje studentów do wykonywania funkcji kierowniczych w szeroko rozumianej pomocy społecznej. Absolwenci specjalności będą w stanie efektywnie wpływać na realizację zadań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Absolwenci specjalności wypełnią kluczowy wymóg niezbędny do uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Usługi społeczne - specjalność przygotowuje studentów do wykonywania funkcji organizatora usług socjalnych w celu inicjowania, budowania lokalnych sieci usług socjalnych (agencji socjalnych), partnerstw lokalnych pomiędzy instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zaliczanymi do sektora ekonomii społecznej. Studenci uzyskują wiedzę i kompetencje w zakresie realizacji usług profilaktycznych, aktywizujących i interwencyjnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. FREDRY 6/8
87-100 TORUŃ

centrala: tel. 056 611 3110
Dziekan: tel. 056 611 3115
-studia stacjonarne tel. 056 611 3148
-studia niestacjonarne tel. 056 611 3118
-studia nauczycielskie 056 611 3126

fax: 056 611 3125
e-mail: dziekped@umk.pl