Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Politologia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ POLITOLOGIĘ

Politologia to fascynująca i wszechobecna sfera naszego życia. Student politologii zdobywa ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Uczy się analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Poznaje historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.
Absolwent politologii to osoba, która ma znakomitą orientację w tej dziedzinie, potrafi analizować, interpretować zachodzące w niej procesy i zjawiska.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ POLITOLOGIĘ NA UMK

- znacząca pozycja w polskim szkolnictwie wyższym (trzecie miejsce w rankingu szkół wyższych 2007 r. tygodnika Polityka),
- interesujący program studiów obejmujący przedmioty związane z marketingiem politycznym, komunikacją medialną, samorządami oraz integracją europejską,
- uwzględnienie analizy zachodzących procesów i zjawisk politycznych w procesie kształcenia,
- szeroka oferta zajęć (wykładów monograficznych i konwersatoriów) do wyboru przez studenta,
- kontakty z ośrodkami zagranicznymi,
- wykłady gości z kraju i zagranicy,
- konferencje i seminaria naukowe,
- wykłady i konwersatoria prowadzone także w językach obcych,
- wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
- możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
- możliwość odbycia praktyk studenckich w instytucjach administracji publicznej, biurach poselskich oraz za granicą,
- pomoc w organizowaniu wyjazdów i stypendiów naukowych w kraju i za granicą,
- kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

CO PO STUDIACH

Absolwenci politologii mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia.
Zdobyta na politologii szeroka wiedza pozwala przystosować się do zmieniających się warunków na rynku pracy i pomoc w znalezieniu ciekawej pracy.

Absolwenci politologii UMK są chętnie zatrudniani:
- na stanowiskach analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej,
- na stanowiskach analityka i specjalisty w organach partii politycznych,
- jako pracownicy służby cywilnej i samorządowej,
- jako urzędnicy instytucji europejskich,
- w mediach, jako dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni,
- jako eksperci w ośrodkach badania opinii publicznej oraz w instytucjach naukowych,
- jako doradcy polityczni,
- jako specjaliści d/s public relations.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

ul. Stefana Batorego 39 L
87-100 Toruń
e-mail: wpism@umk.pl
fax: 056 611 3125
e-mail: dziekped@umk.pl