Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Doradztwo podatkowe - studia magisterskie

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ DORADZTWO PODATKOWE W UMK?

kierunek to nowość w ofercie dydaktycznej nie tylko UMK, ale i innych uczelni w Polsce; przygotowuje on do wykonywania atrakcyjnego zawodu doradcy podatkowego;
Wydział Prawa i Administracji dysponuje świetną kadrą naukową i dydaktyczną w zakresie szeroko rozumianej problematyki podatkowej; wykładowcy mają bogate doświadczenie praktyczne, niektórzy wiele lat zasiadali w Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego, są wśród nich radcowie prawni, doradcy podatkowi, eksperci współpracujący z Komisją Europejską Sejmem, Kancelarią Prezydenta RP etc.;
dodatkowo część zajęć będą prowadzili praktycy spoza Wydziału, zarówno doświadczeni doradcy podatkowi zatrudnieni w renomowanych firmach prawniczych jak i pracownicy administracji skarbowej; przewidziano tzw. wykłady eksperckie, które będą wygłaszać zaproszone osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i wysokiej pozycji zawodowej;
w toku przygotowywania planu studiów położono szczególny nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych przydatnych przy wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego; służyć praktycznej nauce zawodu mają także praktyki;
program studiów ściśle dostosowano do wymagań egzaminu na doradcę podatkowego;
planowana (trwają prace w parlamencie) deregulacja zawodu doradcy podatkowego obejmuje także możliwość zwolnienia, pod pewnymi warunkami, z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego absolwentów kierunku doradztwo podatkowe realizowanych na uczelniach, które mają - tak jak nasz Wydział - prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego; wydział będzie starał się spełnić te warunki, ale aktualnie nie jest w stanie zagwarantować, że tak się stanie.

CO PO STUDIACH NA DORADZTWIE PODATKOWYM (możliwości zatrudnienia, osiągnięte kompetencje)?

Studia na kierunku doradztwo podatkowe mają przygotować absolwenta do zdania egzaminu na doradcę podatkowego i wykonywania tego zawodu. Zapotrzebowanie na osoby kompetentne w zakresie prawa podatkowego będzie rosło. Należy uznać, że nie doszło tu do tak dużego „nasycenia” rynku, jak w wypadku innych zawodów prawniczych. Absolwent doradztwa podatkowego może wykonywać także inne zawody prawnicze, takie jak radca prawny i adwokat, o ile ukończył także studia prawnicze i spełnił wymogi ustawowe. Posiadanie gruntownej wiedzy z zakresu prawa podatkowego ogromnie zwiększa szanse na znalezienie dobrej pracy przez prawników. Studia na doradztwie podatkowym można więc traktować także jako drogę do podniesienia kwalifikacji zawodowych nawet absolwentów prawa.
Wiedza z zakresu podatków daje absolwentowi możliwość podjęcia pracy w administracji skarbowej jak i w gospodarce. Dość powszechne jest bowiem przystępowanie do egzaminu na doradcę podatkowego przez pracowników administracji skarbowej lub osoby, które nie zamierzają wykonywać zawodu doradcy podatkowego jako samodzielnej działalności, ale traktują ten egzamin jako poświadczenie swoich kompetencji zawodowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 15, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611 40 05, 611 40 06
fax. + 48 56 611 40 05
e-mail: wpia@law.umk.pl