Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Administracja - studia licencjackie

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ADMINISTRACJĘ

Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ADMINISTRACJĘ NA UMK

- ten kierunek od dawna należy do najbardziej cenionych i cieszących się największym powodzeniem na UMK,
dobre warunki zapewnia znakomita baza lokalowa i dydaktyczna (siedziba wydziału jest jednym z najnowszych i najnowocześniejszych obiektów na toruńskim uniwersytecie),
- świetna kadra naukowa i dydaktyczna (wielu wykładowców ma bogate doświadczenie praktyczne, zasiada także w gremiach doradców, ekspertów),
- w trakcie studiów student nabywa ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną,
- zdobywa umiejętność wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych,
- ma możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu administracji, prawa i ekonomii niezbędnego do wykonywania zawodu,
- ma możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS,
- ma możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
- może ukończyć anglojęzyczny Kurs Prawa Porównawczego,
- może posługiwać się systemami nauczania przez internet,
- kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

CO PO STUDIACH

Absolwent administracji ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Ukończenie administracji na UMK otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy. Dla osób obdarzonych dużą dozą kreatywności to szansa na karierę w takich dziedzinach jak gospodarka, administracja czy polityka.

Absolwenci administracji UMK pracują m.in.:
- w urzędach administracji rządowej i samorządowej,
- w instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych,
- w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży gminnej,
- w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków,
- jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń,
- w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 15, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611 40 05, 611 40 06
fax. + 48 56 611 40 05
e-mail: wpia@law.umk.pl