Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Ochrona dóbr kultury - studia licencjackie

Wydział: Wydział Sztuk Pięknych

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ OCHRONĘ DÓBR KULTURY

Dzięki takim studiom staniesz się cenionym ekspertem w sprawach konserwatorstwa, muzealnictwa, historii sztuki, zabytkoznawstwa. Połączysz wiedzę teoretyczną z wieloma praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w instytucjach zajmujących się ochroną dóbr kultury.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ OCHRONĘ DÓBR KULTURY NA UMK

- Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków artystycznych w kraju,
- Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK,
- do wyboru specjalności: konserwatorstwo, muzealnictwo oraz historia i zabytkoznawstwo dzieł sztuki,
- możliwość nabycia umiejętności do własnej pracy badawczej w dziedzinie nauk o sztuce,
- możliwość zdobycia umiejętności posługiwania się fotografią, technikami komputerowymi,
- znakomita kadra, ciekawy program studiów - na dodatek w mieście, które
- z racji bezcennych zabytków samo jest prawdziwą skarbnicą doświadczeń dla studentów takiego kierunku,
- studenci ochrony dóbr kultury mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
- mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
- kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.

CO PO STUDIACH

Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Może podjąć pracę, możliwości jest wiele. Oto tylko niektóre z nich:
- specjalista od konserwatorstwa zabytków w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
- pracownik muzeów i innych placówek gromadzących dzieła sztuki dawnej i współczesnej,
- organizator wystaw i innych imprez artystycznych,
- publicysta, krytyk sztuki, kurator wystaw sztuki nowoczesnej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Sztuk Pięknych

ul. Sienkiewicza 30/32
87-100 Toruń

Dziekanat
tel. 48 / 056-611-38-01; 611-38-44
tel./fax: 48 / 056-611-38-45