Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Architektura wnętrz - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Sztuk Pięknych

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ?

Architektura wnętrz to kierunek artystyczny, przygotowujący absolwentów do kreatywnej i satysfakcjonującej działalności designerskiej, dającej rozliczne możliwości na rynku pracy. Model kształcenia na UMK różni się od innych tego typu kierunków w Polsce – jego specyfikacja wynika z wieloletniej tradycji Wydziału Sztuk Pięknych, gdzie działalność artystyczna łączy się z kształceniem w zakresie konserwatorstwa, muzealnictwa, zabytkoznawstwa oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Kierunek przygotowuje do pracy w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz z uwzględnieniem tradycji historycznych, oferując studentom solidne przygotowanie w zakresie historii architektury i dawnych wyposażeni wnętrz (w tym – ornamentyki, malarstwa ściennego, rzeźby, rzemiosła artystycznego). Program kształcenia zwraca uwagę na aranżację przestrzeni muzealnych (wystawienniczych). Tradycje konserwatorskie zaowocowały położeniem szczególnego nacisku na ważny i coraz bardziej aktualny problem adaptacji wnętrz w architekturze historycznej do nowych funkcji i potrzeb. Architektura Wnętrz na UMK uczy nie tylko, jak sprostać warunkom zastanej infrastruktury i konstrukcji, dostępności materiałów, potrzebom i zmiennym gustom klientów, ale też – jak adaptować przestrzenie zabytkowe, należące do naszego dziedzictwa kulturowego, nie niszcząc ich wartości historycznej. Jak poznać tę wartość i jak ją chronić, zachowując przy tym swój twórczy indywidualizm i ekspresję artystyczną.
Studia przewidują szereg przedmiotów z zakresu sztuk plastycznych i projektowania – rozwijających temperament twórczy i wyobraźnię przestrzenną, uczą dokumentacji i inwentaryzacji, uczulają na problemy techniczne, standardy i normy oraz aspekty prawne, związane z pracą w architekturze. Podjęcie tego kształcenia w Toruniu to okazja do pracy z artystami – rzeźbiarzami, malarzami, twórcami ceramiki, szkła artystycznego i witrażu, z designerami czynnymi na rynku projektowym a także z teoretykami – specjalistami w zakresie historii sztuki, architektury, ochrony dziedzictwa kulturowego. To okazja do zetknięcia się z najnowszymi trendami w projektowaniu oraz z „żywą tkanką” architektury zabytkowej, wciąż poddawaną tu zabiegom aranżacyjnym i konserwatorskim.

CO PO STUDIACH?

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu sztuk plastycznych i projektowych, otrzymują też niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu historii sztuki i architektury, nauk technicznych, komunikacji społecznej i prawa. Dzięki projektom podejmowanym w grupach, są przygotowani do pracy w zespole; liczne realizacje projektowe zapewniają im bogate doświadczenie indywidualne i rozwijają kompetencje decyzyjne. Absolwenci przygotowani są do podejmowania indywidualnej i zespołowej pracy twórczej i projektowej w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach w kraju u zagranicą, takich jak m.in.: prywatne agencje, specjalizujące się w projektowaniu wnętrz dla publicznych i prywatnych zleceniodawców, firmy developerskie, pracownie architektoniczne i projektowe, przedsiębiorstwa specjalizujące się w sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz (także według indywidualnych projektów), muzea i galerie (przy konstruowaniu przestrzeni wystawienniczych).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Sztuk Pięknych

ul. Sienkiewicza 30/32
87-100 Toruń

Dziekanat
tel. 48 / 056-611-38-01; 611-38-44
tel./fax: 48 / 056-611-38-45