Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Sztuka mediów i edukacja wizualna - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Sztuk Pięknych

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ SZTUKĘ MEDIÓW I EDUKACJĘ WIZUALNĄ?

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020" realizowany w ramach Działania 4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje i jest jednym z najstarszych wydziałów UMK,
na podstawie ankiet ewaluacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2013 Wydział Sztuk Pięknych UMK otrzymał kategorię A i zajął bardzo wysokie trzecie miejsce w Polsce wśród wydziałów na Akademiach Sztuk Pięknych i innych uczelniach plastycznych,
kierunek sztuka mediów i edukacja wizualna to znakomite połączenie tradycji z nowoczesnością, czego świetnym przykładem są takie specjalności jak multimedia i fotografia czy media rysunkowe,
kształcenie na tym kierunku zostało zaprojektowane jako wielostronne, odpowiadające wyzwaniom współczesnej kultury, rynku pracy, praktyki artystycznej oraz edukacyjnej,
na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna istnieje możliwość prowadzenia przedmiotów w kilku językach, w Zakładzie Plastyki Intermedialnej w języku: angielskim, niemieckim, rosyjskim i litewskim, a w Zakładzie Rysunku istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń w języku: angielskim, niemieckim i rosyjskim,
studenci kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).

CO PO STUDIACH?

Ukończenie studiów na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna umożliwia podjęcie pracy w różnych obszarach aktywności:

Absolwenci przygotowani są do podejmowania indywidualnej pracy twórczej oraz pracy zawodowej w różnego rodzaju strukturach i instytucjach w kraju i poza granicami między innymi w:
studiach reklamy, grafiki i gier komputerowych,
wydawnictwach multimedialnych, książkowych i prasowych,
ośrodkach i instytucjach kultury, muzeach, galeriach i centrach sztuki współczesnej, fundacjach i organizacjach pozarządowych.
Absolwenci specjalności Multimedia i fotografia mogą znaleźć zatrudnienie w:
ośrodkach i studiach filmowych i telewizyjnych,
studiach fotograficznych.
Absolwenci specjalności Media rysunkowe mogą znaleźć zatrudnienie w:
agencjach marketingowych i ich pracowniach grafiki i reklamy,
czasopismach i wydawnictwach związanych z komiksem i ilustracją oraz rysunkiem prasowym.
Uzyskane wykształcenie w zakresie edukacji wizualnej uprawnia do nauczania przedmiotu Plastyka (lub innych w obszarach sztuk wizualnych i audiowizualnych) w szkołach na II, III i IV etapie edukacyjnym, a także do prowadzenia zajęć plastycznych w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych oraz strukturach edukacyjnych muzeów, galerii sztuki, domów kultury i innych oraz wszędzie tam, gdzie do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami starszymi wymagane są uprawnienia nauczycielskie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Sztuk Pięknych

ul. Sienkiewicza 30/32
87-100 Toruń

Dziekanat
tel. 48 / 056-611-38-01; 611-38-44
tel./fax: 48 / 056-611-38-45