Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Teologia - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Teologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TEOLOGIĘ NA UMK

- Dzięki studiom zdobywa się bogatą wiedzę filozoficzną, teologiczną, a także chrześcijańską formację wychowawczą.
- Studia przeznaczone są dla osób świeckich i zakonnych, które chciałyby prowadzić działalność katechetyczną, duszpasterską.
- Student nabywa gruntowną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii.
- Zapoznaje się z elementami wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
- Ma możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu teologii.
- Wykładowcami są profesorowie Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Humanistycznego, Wydziału Prawa i Administracji, a także Collegium Medicum UMK.
- Wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS).
- Możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
- Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
- W ramach kierunku istnieje specjalność: katechetyczno-pastoralna.

CO PO STUDIACH

- Ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.
- Ma możliwość nauczania religii w szkołach publicznych i niepublicznych.
- Może pracować jako pedagog społeczny sprawujący opiekę wśród ludzi niepełnosprawnych oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych.

TEOLOGIA - Specjalność Kapłańska (studia tylko stacjonarne).

Kierunek studiów, jakim jest teologia posiada własną specyfikę. O teologii mówi się raczej w kategoriach mądrości niż tylko nauki. W ogólnym znaczeniu jest ona chrześcijańską wiedzą naukową o Bogu, człowieku, Objawieniu, wierze i zasadach moralnych. Z punktu widzenia akademickiego dziedzina ta zajmuje się badaniem źródeł wiary, ustalaniem
i wartościowaniem prawd wiary i moralności.
W Wyższych Seminariach Duchownych włączonych do Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu przygotowują się kandydaci do kapłaństwa, którzy mają stać się członkami prezbiterium Kościoła Pelplińskiego, Toruńskiego i Włocławskiego.
Formacja intelektualna alumnów jest obok ludzkiej, duchowej i pastoralnej jednym z elementów przygotowania do kapłaństwa służebnego. Dlatego kandydat do seminarium duchownego powinien uświadamiać sobie, że zdobywanie wiedzy teologicznej jest połączone z kontemplacją Tego, Który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Liturgia Kościoła, a zwłaszcza Eucharystia, jest dla kandydata do kapłaństwa źródłem i szczytem życia i formacji. Zdobywanie wiedzy teologicznej oraz mądrości chrześcijańskiej dokonuje się nie tylko w sali wykładowej czy przy biurku, ale musi być dopełnione w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem. Celem formacji seminaryjnej jest, by alumni na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa Nauczyciela, Kapłana i Pasterza wyrabiali się na prawdziwych duszpasterzy (DFK 4; por. PDV 60-62). Seminarium duchowne jest sercem diecezji. Jest środowiskiem, które w Kościele stanowi swoistą kontynuację wspólnoty Apostołów zgromadzonych wokół Jezusa, słuchających Jego słów, przygotowujących się do przeżycia Paschy, oczekujących na dar Ducha, by podjąć powierzoną sobie misję (PDV 60).
Stacjonarne 6-letnie jednolite studia magisterskie na specjalności kapłańskiej powinny prowadzić absolwenta do jego dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej oraz do zaangażowania apostolskiego. Przyszły teolog, aby mógł dobrze wypełnić swoje zadanie, musi dogłębnie poznać orędzie Boże, które przekazuje oraz adresatów, do których zostaje posłany. Warunkiem owocnej pracy jest także znajomość kontekstu społecznego, w jakim dokonuje się przekaz teologiczny. Z tej racji otrzymuje na Wydziale Teologicznym z jednej strony solidne przygotowanie filozoficzne i biblijno-teologiczne, a z drugiej przyswaja sobie znajomość nauk pedagogiczno-katechetycznych. Ponadto winien posiąść umiejętność naukowego działania tzn. samodzielnego podejmowania zarówno prac badawczych, jak i spełniania różnorodnych funkcji jak: nauczyciel religii w szkole, moderator czy animator organizacji
i stowarzyszeń religijnych i eklezjalnych.

CO PO STUDIACH

Absolwent teologii, specjalności kapłańskiej ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich. Może podjąć pracę duszpasterską w Kościele.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Teologiczny

Adres: ul. Gagarina 37
87-100 TORUŃ
POLSKA

Tel: +48 (056) 611-49-90
+48 (056) 611-49-94
Fax: +48 (056) 611-49-91
Email: teologia@umk.pl