Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Geoinformacja środowiskowa - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GEOINFORMACJĘ ŚRODOWISKOWĄ?

Geoinformacja środowiskowa w formule proponowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu to pionierskie w skali kraju, interdyscyplinarne połączenie wiedzy geograficznej, geodezyjno-kartograficznej oraz informatycznej w celu wykształcenia wysokiej klasy specjalistów, którzy będą przygotowani do kompleksowej analizy stanu i zasobów środowiska geograficznego oraz zarządzania informacją o jego poszczególnych komponentach nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i geomatycznymi.
Po ukończeniu tego nowoczesnego i unikalnego w skali kraju kierunku absolwent dysponuje rozległą wiedzą z zakresu: środowiska geograficznego i jego poszczególnych komponentów, systemów informacji geograficznej i możliwości ich wykorzystania w praktyce, interdyscyplinarnego podejścia do problematyki dotyczącej funkcjonowania środowiska geograficznego oraz unikalnym doświadczeniem łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami geoinformatycznymi.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GEOINFORMACJĘ ŚRODOWISKOWĄ NA UMK?

kierunek nowoczesny i pionierski w kraju,
kierunek praktyczny, którego oczekuje rynek pracy,
kierunek doskonale łączący wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi,
bardzo urozmaicony program studiów oraz urynkowione efekty kształcenia,
kierunek na Wydziale, który posiada bezzałogową jednostkę latającą (UAV),
program studiów uzupełniony o praktyki zawodowe odbywające się w największych krajowych firmach sektora geotechnologii,
możliwość działania w ramach kilku Kół Naukowych, w tym Sekcji GIS,
możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
do dyspozycji studentów są bogate zbiory biblioteki uniwersyteckiej, nowoczesne pracownie komputerowe oraz bezprzewodowy dostęp do internetu.

CO PO STUDIACH?

Absolwent geoinformacji środowiskowej ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach III-go stopnia (doktoranckich) oraz studiach podyplomowych. Ukończenie kierunku na UMK daje nieograniczone możliwości znalezienia ciekawej pracy, założenia własnej działalności gospodarczej lub łatwego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.
Absolwenci geoinformacji środowiskowej będą chętnie zatrudniani m.in. jako:
eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej,
eksperci w ośrodkach badawczych czy urzędach,
konsultanci dotyczący działań w przestrzeni geograficznej zatrudniani w instytucjach związanych z ochroną przyrody,
doradcy w dziedzinie gospodarki, geoinformacji, ochrony środowiska czy przestrzeni geograficznej,
pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się sprawami środowiska geograficznego, jego ochroną i kształtowaniem, a także jego monitorowaniem.
Wydział Nauk o Ziemi UMK posiada też następujące stacje badawcze:
Stacja Polarna na Spitsbergenie w Arktyce,
Stacja Limnologiczna w Bachotku,
Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce, k. Torunia,
w których prowadzone są badania naukowe oraz realizowane prace licencjackie i magisterskie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Nauk o Ziemi

87-100 Toruń, ul. Lwowska 1
tel./fax +48 56 6112586
tel. +48 56 6112585