Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Geografia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek Geografia prowadzi następujące studia:

- I stopnia (trzyletnie),
- II stopnia (dwuletnie).

W ramach studiów I stopnia funkcjonują następujące specjalności:
- geografia;
- geografia, specjalność nauczycielska (nauczanie geografii i biologii, nauczanie geografii i chemii).
Wyboru specjalności dokonuje się w momencie składania dokumentów o przyjęcia na kierunek. Absolwenci studiów I stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia. Zasady podejmowania studiów I stopnia i II stopnia ustala Rada Wydziału. Student ubiegając się o przyjęcie na studia II stopnia dokonuje wyboru specjalności. Prowadzone są następujące specjalności:
- geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu;
- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Treści kształcenia na kierunku geografia są określone przez ministerialne standardy kształcenia i obejmują następujące grupy: treści podstawowe, kierunkowe, ogólne, specjalnościowe oraz przedmioty do wyboru. Dla I stopnia wśród kierunkowych treści kształcenia znajdują się m.in. przedmioty: geologia, kartografia i topografia, meteorologia i klimatologia, hydrologia i oceanografia, geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb, geografia osadnictwa, geografia społeczna, geografia ekonomiczna, geografia polityczna, geografia regionalna Polski, geografia regionalna świata, teledetekcja, kształtowanie i ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne. Program studiów geograficznych w UMK jest dostosowany do wymagań standardów dla tego kierunku. Wśród treści podstawowych dla II stopnia znajdują się przedmioty: Metodologia badań geograficznych oraz Filozofia, natomiast treści kierunkowe są realizowane w przedmiotach Globalne problemy geografii społeczno-ekonomicznej oraz Globalne problemy geografii fizycznej. W programie studiów przewidziane są także treści specjalnościowe i specjalizacyjne z zakresu geografii fizycznej i kształtowania krajobrazu oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, m.in. specjalistyczne ćwiczenia z wykorzystaniem technik komputerowych, zajęcia z zakresu metod badań, ćwiczenia terenowe. Zajęcia dydaktyczne, objęte programem kształcenia studentów geografii, realizowane są w formie wykładów, konwersatoriów, seminariów, ćwiczeń audytoryjnych oraz ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Nauk o Ziemi

87-100 Toruń, ul. Lwowska 1
tel./fax +48 56 6112586
tel. +48 56 6112585