Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Nauczanie przyrody

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Opis kierunku

AAzwiń
NAUCZANIE PRZYRODY jest nowo utworzonym kierunkiem prowadzonym wspólnie przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi. To wyjątkowe i atrakcyjne studia zapewniające kształcenie multidyscyplinarne, pozwalające na uzyskanie szerokiej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, społecznych oraz nauk o zdrowiu. Dobór przedmiotów i ich zakres jest dostosowany do najnowszej Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego opublikowanej przez MEN oraz jest zgodny ze standardami kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie MNiSzW z dn. 17.01.2012r.), dzięki czemu odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach wykładowych i dobrze wyposażonych laboratoriach.
Jeżeli zatem interesujesz się przyrodą i relacjami międzyludzkimi, chcesz prowadzić szkolenia, kierować zespołem ludzi i kształtować poglądy innych to studia na tym kierunku są idealne dla Ciebie. Po ich ukończeniu uzyskasz kwalifikacje do nauczania przedmiotu przyroda w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz możliwość zatrudnienia na szeroko rozumianym rynku edukacyjnym. MOŻESZ zatem, ale NIE MUSISZ zostać nauczycielem.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NAUCZANIE PRZYRODY NA UMK?

Studiując Nauczanie przyrody na UMK możesz:
wybrać, w zależności od zainteresowań, różne kursy, na których poznasz najnowsze osiągnięcia nauk przyrodniczych;
dzięki punktom kredytowym (ECTS) poszerzyć swoją wiedzę studiując na innych wydziałach (w ramach programu MOST) lub na innych uniwersytetach europejskich (w ramach programu ERASMUS+);
kształcić umiejętności, takie jak kreatywność, komunikacja interpersonalna, planowanie i organizacja pracy, sztuka negocjacji i podejmowania decyzji, które możesz wykorzystać w wielu zawodach;
dzięki współpracy z doradcą metodycznym z Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli możesz uczestniczyć w konferencjach i warsztatach dla nauczycieli;
opanować język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
korzystać ze zbiorów biblioteki uniwersyteckiej, pracowni komputerowych i bezprzewodowego dostępu do Internetu;
rozwijać swoje zainteresowania w ramach Studenckich Kół Naukowych;
skorzystać z systemu stypendiów socjalnych i naukowych;

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku Nauczanie przyrody uzyskuje kwalifikacje do nauczania przyrody w szkole podstawowej. Dzięki zdobyciu szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy i nabyciu szeregu umiejętności niezbędnych w pracy naukowej, dydaktycznej oraz w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego może również znaleźć zatrudnienie w:
instytucjach rządowych i pozarządowych związanych z edukacją;
parkach narodowych i krajobrazowych;
fundacjach i centrach edukacyjnych popularyzujących naukę, takich jak Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Centrum Nauki Kopernik, itp.;
ogrodach zoologicznych i botanicznych;
redakcjach czasopism przyrodniczych;
środkach masowego przekazu przy tworzeniu audycji przyrodniczych;
jednostkach zajmujących się planowaniem ergonomicznym.

Ponadto, absolwenci kierunku mają możliwość rozszerzenia uprawnień o nauczanie przyrody i biologii lub geografii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych podejmując studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunkach biologia – specjalność nauczanie biologii lub geografia – specjalność nauczanie geografii.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Nauk o Ziemi

87-100 Toruń, ul. Lwowska 1
tel./fax +48 56 6112586
tel. +48 56 6112585