Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Turystyka i rekreacja

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TURYSTYKĘ I REKREACJĘ?

To studia dla osób dynamicznych, otwartych, pełnych pomysłów i ciekawych świata. Turystyka to prężnie rozwijający się sektor gospodarki, dlatego też dobre przygotowanie da wiele możliwości zdobycia interesującej pracy o dużych perspektywach, jak również pozwoli na samorealizowanie się w różnych formach działalności.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TURYSTYKĘ I REKREACJĘ NA UMK?
bogata oferta dydaktyczna, która obejmuje takie dziedziny, jak: nauki przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, prawne oraz nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej, a także przedmioty kształcenia ogólnego, jak: język obcy czy podstawy informatyki,
program studiów uzupełniony praktykami zawodowymi,
możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności pozwalających na aktywną działalność zawodową w sferze turystyki i rekreacji,
do dyspozycji studentów są bogate zbiory biblioteki uniwersyteckiej, nowoczesne pracownie komputerowe oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu.
W ramach studiów oferowane są dwie specjalności: krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego oraz animacja sportu i rekreacji. Po ukończeniu specjalności krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego absolwent uzyska wiedzę o walorach przyrodniczo-kulturowych Polski i świata, uwarunkowaniach społeczno-Ekonomicznych organizacji turystyki i rekreacji z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz umiejętności organizacji i obsługi ruchu turystycznego i rekreacji. Po ukończeniu specjalności animacja sportu i rekreacji absolwent zdobędzie wiedzę o rozwoju psychofizycznym człowieka w cyklu całego życia i czynnikach warunkujących ten rozwój. Zdobędzie wiedzę w zakresie metodyki rekreacji ruchowej i sportu. Będzie przygotowany do organizowania i wspierania aktywności sportowo-rekreacyjnej oraz działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

CO PO STUDIACH?

Absolwent turystyki i rekreacji to osoba kreatywna i komunikatywna, wykształcona z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i technologii teleinformatycznych oraz atrakcyjnych form dydaktycznych, posiadająca umiejętność współpracy w zróżnicowanych kulturowo środowiskach. Dzięki temu uzyskuje szerokie perspektywy zawodowe w przedsiębiorstwach turystycznych: w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, klubach sportowych, ośrodkach rekreacyjnych, centrach odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach i innych oraz własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Nauk o Ziemi

87-100 Toruń, ul. Lwowska 1
tel./fax +48 56 6112586
tel. +48 56 6112585