Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul.Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (52) 374-94-11, 374-94-01
fax. (52) 374-94-05
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Opis uczelni

AAzwiń

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jest uczelnią o 65-letniej tradycji. Jego początki związane są z powstaniem w 1951 roku, pierwszej w Bydgoszczy wyższej uczelni akademickiej - Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. W początkowym okresie funkcjonowania uczelnia kształciła w systemie wieczorowym inżynierów chemików i mechaników. Po przekształceniu w Wyższą Szkołę Inżynierską, od 1964 roku, na 4 wydziałach technicznych nauka odbywała się w systemie stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym.

Idea utworzenia wyższych studiów rolniczych w Bydgoszczy zrealizowana została w drugiej połowie lat 60. poprzez utworzenie punktu konsultacyjnego Zawodowego Studium Zaocznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, a następnie w 1969 roku filii tej uczelni. W 1972 roku, równolegle z przekształceniem WSR w Poznaniu w Akademię Rolniczą, nastąpiło usamodzielnienie jednostek organizacyjnych filii poprzez powołanie w Bydgoszczy Zamiejscowego Wydziału Rolniczego z Oddziałem Zootechnicznym.

Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. nastąpiło połączenie tych dwóch uczelni w Akademię Techniczno-Rolniczą im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. W roku 55-lecia uczelni, w 2006 roku, Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie nazwy Akademii Techniczno-Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wieloprofilową uczelnią kształcącą inżynierów, jedyną w regionie integrującą nauki rolnicze i techniczne. W ciągu 65 lat mury uczelni opuściło ponad 55 000 absolwentów. Absolwentami są m.in. światowej sławy projektant stadionu olimpijskiego w Sydney mgr inż. Edmund Obiała oraz kryptolog profesor Józef Pieprzyk.

Obecnie na siedmiu wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych oraz w administracji zatrudnionych jest około 1300 pracowników, z czego 632 stanowią nauczyciele akademiccy, wśród nich 158 profesorów i 345 doktorów ponad 129 asystentów, lektorów, instruktorów i wykładowców.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych kształci się ponad 9 000 studentów. Konsekwentnie realizowany jest proces kształcenia nowoczesnych kadr inżynieryjno-technicznych poprzez uruchamianie nowych potrzebnych regionowi kierunków studiów, budowanie i rozszerzanie indywidualnego toku studiów, elastyczność procesu kształcenia, wdrażanie systemu ETCS oraz programów MostAR i MOSTECH umożliwiających studentom odbywanie części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. UTP zajmuje wysokie miejsca w rankingach wyższych uczelni, zwłaszcza w tych, w których oceniane jest przygotowanie absolwentów do zdobycia dobrej pracy. W 2006 roku w rankingu "Newsweeka" uczelnia uplasowała się na 1. pozycji wśród uczelni rolniczych i na 14. pozycji w grupie uczelni wyższych (łącznie publiczne i niepubliczne).

Sześć wydziałów UTP posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a cztery spośród nich (Wydziały: Inżynierii Mechanicznej, Rolnictwa i Biotechnologii, Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) także do nadawania stopnia doktora habilitowanego z równoczesną możliwością przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna oparta jest na współpracy z prawie wszystkimi krajowymi uczelniami technicznymi i rolniczymi oraz z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Uczestniczymy w programach europejskich Erasmus +, Leonardo da Vinci, CEEPUS, COST i począwszy od 5. w kolejnych Programach Ramowych. Władze uczelni prowadzą działania zmierzające do włączenia UTP w system Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz w obszar funkcjonowania regionalnych i resortowych programów społeczno-gospodarczych.

Pracownicy uczelni odnoszą liczne sukcesy związane z aplikacją wyników badań do praktyki. Dowodem tego są m.in. złote i srebrne medale na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli, wyróżnienie za rozwiązania techniczne na Międzynarodowej Wystawie w Genewie, odznaki Premiera RP - "Zasłużony dla Wynalazczości", nagrody ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wojewody kujawsko-pomorskiego, prezydenta Bydgoszczy oraz liczne patenty, wdrożenia i świadectwa autorskie.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w BydgoszczyUczelnia

Wyniki prowadzonych badań publikowane są w renomowanych czasopismach ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczelnia każdego roku jest organizatorem kilkudziesięciu konferencji naukowych Sześciu pracowników uczelni dostąpiło zaszczytu najwyższej godności akademickiej - tytułu doktora honoris causa. Dowodem autorytetu, jakim cieszą się pracownicy UTP w środowisku akademickim, jest liczny udział w gremiach najważniejszych dla polskiej nauki.

Zmiana nazwy uczelni z Akademii Techniczno-Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wynikiem spełnienia przez nią wymagań stawianych w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym uczelniom profilowanym oraz wyrazem aspiracji wyznaczania kierunków rozwoju nowoczesnej technice i rolnictwu.

Ostatnie lata działalności UTP to okres dynamicznego rozwoju uczelni na wielu płaszczyznach. W 2007 r. otwarte zostało Regionalne Centrum Innowacyjności - kompleks jednostek informacyjnych i szkoleniowych, dzięki czemu pełni ono funkcję ośrodka pośredniczącego między sferą badawczą a przedsiębiorstwami. Realizacja drugiego etapu RCI obejmowała powstanie 28 nowoczesnych laboratoriów badawczych w ramach struktur wszystkich wydziałów uczelni. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy europejskich możliwe jest sukcesywne wzmacnianie potencjału naukowego uniwersytetu. Także poszerzenie współpracy z otoczeniem gospodarczym UTP prowadzi do wzmocnienia jego pozycji w regionie jako instytucji mającej istotne znaczenie dla ekonomii Kujaw i Pomorza.

Otwarcie Wydziału Zarządzania w 2007 r. zapoczątkowało poszerzanie oferty edukacyjnej uniwersytetu. W tym samym roku jako pierwszy tego typu kierunek w regionie zadebiutowało wzornictwo. Dzięki rozwijaniu możliwości edukacyjnych UTP konsekwentnie wzbogaca swoją ofertę o nowe kierunki studiów. Uruchomione w ostatnich latach architektura, inżynieria biomedyczna, czy finanse i rachunkowość cieszą się nie słabnącą popularnością. Obecnie Uniwersytet oferuje 33 kierunki w 90 specjalnościach.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy prowadzi wiele inicjatyw ukierunkowanych na lokalną społeczność. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się Uniwersytet Dziecięcy i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Władze uczelni

AAzwiń

REKTOR

prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński

Tel: +48 52 374 94 44

E-mail: rektor@utp.edu.pl

Prorektor ds. nauki

dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP

Tel: +48 52 374 92 49

E-mail: sekretariat.RN@utp.edu.pl

Prorektor ds. organizacji i rozwoju

dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. nadzw. UTP

Tel: +48 52 374 93 29

E-mail: sekretariat.RR@utp.edu.pl

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. inż. Adam Gadomski

Tel: +48 52 374 92 49

E-mail: sekretariat.RG@utp.edu.pl

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

dr hab. inż. Halina Olszewska, prof. nadzw. UTP

Tel: +48 52 374 93 29

E-mail: sekretariat.RW@utp.edu.pl

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

Tel: +48 52 374 94 87

E-mail: sekretariat.RD@utp.edu.pl

Kierownik biura rektora, rzecznik prasowy

dr inż. Franciszek Bromberek, doc.

Tel: +48 52 374 94 44, kom.: 513924744

E-mail: franciszek.bromberek@utp.edu.pl

Asystent rektora

mgr inż. Sandra Śmigiel

Tel: tel. +48 52 374 94 44, kom. 513923346

E-mail: sandra.smigiel@utp.edu.pl

Patroni uczelni

AAzwiń
Jan Śniadecki

Jan Śniadecki (1756-1830) - jako 16-latek rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, wieńcząc je uzyskaniem stopnia doktora filozofii. Edukację kontynuował na zagranicznych uczelniach: w Getyndze, Leydzie i Paryżu. Po powrocie do kraju, uzyskawszy godność profesora astronomii i matematyki, wykładał te przedmioty na UJ. Prawdziwą jego pasją stały się obserwacje astronomiczne - w tym celu założył w Krakowie obserwatorium. W roku 1806 przeniósł się do Wilna, zostając rektorem miejscowej uczelni. Rozwijał tam swoje wszechstronne zainteresowania zarówno astronomiczne (problemy zaćmień i zakryć gwiazd przez Księżyc), jak i matematyczne (był pionierem rozwoju rachunku prawdopodobieństwa). Nie poprzestając na działalności naukowej i dydaktycznej, Jan Śniadecki napisał wiele cennych dzieł naukowych, z których trwałe miejsce zyskały zarówno dzieła matematyczne ("Algebra" - pierwszy podręcznik z tej dziedziny w Polsce, "Trygonometria kulista"), jak i rozprawa "O Koperniku" - przypominająca całemu światu, że Kopernik był uczonym polskim, wbrew panującemu wówczas przekonaniu o niemieckim pochodzeniu słynnego astronoma. Pod koniec swojego pracowitego życia Jan Śniadecki zajął się filozofią, a także publicystyką oraz satyrą społeczną.

Jędrzej Śniadecki

Jędrzej Śniadecki (1768-1838) naukową karierę rozpoczął pod okiem i opieką brata. Zgodnie z jego wolą, po odbyciu 3-letniego kursu nauk na UJ, udał się na dalsze studia za granicę. W Pawii zdobył tytuł doktora medycyny i filozofii, następnie studiował w Londynie i Edynburgu, gdzie doskonalił się w chemii, chirurgii i historii naturalnej. Po powrocie do kraju, zatrudniony na Uniwersytecie Wileńskim, wykładał chemię i farmację na wydziale medycznym. Był jednym z pierwszych uczonych, wykładających chemię po polsku, tworząc polskie słownictwo chemiczne. Napisał podręcznik "Początki chemii", obowiązujący nie tylko na uczelniach polskich, ale i zagranicznych. Największą sławę przyniosło mu dzieło "Teorya jestestw organicznych", przedstawiające śmiałą na ówczesne czasy tezę o jedności materii świata żywego i materii nieożywionej. Z kolei praca "O fizycznym wychowaniu dzieci" zapoczątkowała wprowadzenie do szkół, jako przedmiotu nauczania, wychowania fizycznego. Wielką pasją Jędrzeja Śniadeckiego było dziennikarstwo, służące przede wszystkim popularyzacji nauki wraz z jej najświeższymi odkryciami, ale także sprawom oświatowym i społecznym. Dla uczczenia zasług Jędrzeja Śniadeckiego jako chemika, Polskie Towarzystwo Chemiczne wybiło specjalny medal, który przyznawany jest najwybitniejszym polskim uczonym, reprezentującym tę dyscyplinę naukową.

Obaj bracia Śniadeccy byli powszechnie lubianymi i cenionymi przez młodzież akademicką profesorami. Imponowali śmiało formułowanymi teoriami naukowymi, wyprzedzającymi swoją epokę. Doceniano także ich starania o godne i odważne życie. Pamięć o wielkich synach Ziemi Żnińskiej żyje w dziejach nauki polskiej i historii myśli postępowej.

Aktualności uczelni

AAzwiń

Rerutacja 2017/2018 UTP - wykaz kierunków studiów. (2017-05-23)

Studia UTP


Galeria

zwiń