Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul.Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (52) 374-94-11
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zoofizjoterapia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Opis kierunku

AAzwiń
Co będziesz studiował – poznasz zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy ze zwierzętami, zachowaniem zwierząt towarzyszących, hodowlanych i dzikich. Zgłębisz tajniki genetyki, cytologii, biochemii, anatomii i fizjologii zwierząt. Przedmioty, takie jak: biomechanika, fizjologia aparatu ruchu, terapie manualne i fizykalne pomogą Ci w praktycznym prowadzeniu terapii oraz projektowaniu programów treningu zwierząt użytkowanych sportowo. Przedmioty kierunkowe pozwolą Ci rozszerzyć zakres wiedzy o liczne gatunki zwierząt i zdobycie praktycznych umiejętności w pracy z nimi. Będą to m. in.: żywienie zwierząt z uwzględnieniem suplementacji w treningu i żywieniem zwierząt chorych i w czasie rekonwalescencji, chów zwierząt amatorskich, ornitologia, kynologia, podstawy chowu i hodowli zwierząt monogastrycznych i przeżuwaczy. Podstawę pracy w zespołach szkolenia i treningu umożliwią następujące przedmioty: fizjologia behawioralna, sporty hippiczne, psychologia zwierząt. W ramach przedmiotów obieralnych będziesz mógł wybrać, między innymi: rybactwo śródlądowe i wędkarstwo, dogoterapię, hipoterapię, terapeutyczne oddziaływanie zwierząt, ogrody zoologiczne, genoterapię, ogrody zoologiczne, gatunki ginące i zagrożone, łowiectwo, zwierzęta jadowite i toksyczne. Poznasz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu zoofizjoterapii.

Gdzie i jaka czeka Cię praca – w klinikach, lecznicach i przychodniach weterynaryjnych jako zoofizjoterapeuta, w zespołach terapeutycznych przygotowujących programy treningowe zwierząt użytkowanych sportowo. Będziesz mógł znaleźć pracę w ogrodach zoologicznych, centrach rehabilitacji dzikich zwierząt, schroniskach dla zwierząt oraz organizacjach działających na rzecz poprawy jakości życia zwierząt. Ponadto, będziesz mógł rozpocząć własną działalność gospodarczą z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii zwierząt.

Będziesz pierwszy – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt z siedzibą w śródmieściu Bydgoszczy, przy ul. Mazowieckiej, rozpoczyna kształcenie na kierunku zoofizjoterapia od roku akademickiego 2014/2015.

Jak długo będziesz studiował – kierunek zoofozjoterapia jest realizowany tylko na stacjonarnych 7-semestralnych studiach inżynierskich.

Specjalności, specjalności, specjalności – do wyboru masz dwie specjalności: fizjoterapia zwierząt towarzyszących oraz fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych.

Szczegółowe informacje z zasady przyjęć – na kierunek zoofizjoterapia znajdziesz na stronie wydziałowej http://whibz.utp.edu.pl

Coś praktycznego – w trakcie studiów masz obowiązek odbycia praktyki nie krótszej niż 4 tygodnie po VI semestrze. Praktyka prowadzona jest dwutorowo do wyboru przez studenta: pierwsza w kierunku przygotowania do prowadzenia własnej działalności w zawodzie zoofizjoterapeuty obejmująca obok opanowania terapii manualnych i fizykalnych zagadnienia administracyjne i organizacyjne, druga w kierunku świadczenia pracy w wyuczonym zawodzie, głównie w lecznicach weterynaryjnych i ośrodkach terapii zwierząt.
Chcesz zdobyć poszukiwany na rynku pracy i dający wiele satysfakcji zawód – podejmij studia na kierunku zoofizjoterapia

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się poprzez system internetowy Rekrutacja on-line dostępny pod adresem: rekrutacja.utp.edu.pl.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązany jest złożyć w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów) komplet dokumentów zawierający:

a) na studia stacjonarne pierwszego stopnia:

- podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) — rejestracja internetowa,
- kserokopia świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
- kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
- 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50 KB. Zdjęcie elektroniczne powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy wgrać do IRK,
- oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
- dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,
- dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty uznanej olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego w oryginale — dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego,
- dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu w oryginale,
- dokument potwierdzający umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego dla kierunków prowadzonych w języku angielskim.

b) na studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

- podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) - rejestracja internetowa,
- kserokopia świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
- kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
- 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50 KB. Zdjęcie elektroniczne powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy wgrać do IRK,
- dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,
- dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty uznanej olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego w oryginale — dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego,

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w uchwałach rekrutacyjnych 2018/2019

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja internetowa kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 4 czerwca 2018 r. i potrwa do 28 września 2018 r.

Szczegółowy terminarz oraz miejsce składania dokumentów są dostępne na stronie uczelni pod adresem www.utp.edu.pl.

Opłaty

AAzwiń
Opłata rekrutacyjna, ustalona dla kandydatów na rok akademicki 2017/2018 wynosiła:

kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz wzornictwo (studia pierwszego stopnia) 150 zł

kierunki pozostałe: 85 zł

Opłatę należy wnieść na konto indywidualne, wyświetlone po zakończeniu rejestracji internetowej

Studia stacjonarne są bezpłatne. Informację na temat aktualnych opłat za studia niestacjonarne można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
ul. Mazowiecka 28
85-084 Bydgoszcz

tel: 52 374 97 67 / 76
fax: 52 322 81 58
e-mail: dzwhibz@utp.edu.pl