Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul.Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (52) 374-94-11
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zielarstwo i fitoterapia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek Zielarstwo i fitoterapia został utworzony w 2017 roku jako inżynierskie studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim. W ramach kierunku proponujemy dwie specjalności „Technologia roślinnych substancji bioaktywnych” – przygotowująca do prowadzenia produkcji roślin zielarskich, suszarnictwa i przechowywania oraz „Zastosowanie roślin leczniczych” – przygotowuje ekspertów od właściwości roślin leczniczych i ich zastosowania w lecznictwie, żywieniu i dietetyce.

Program studiów ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy dwóch obszarów nauki: obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studia są realizowane we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w Toruniu.

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania surowców zielarskich, technologii otrzymywania roślinnych substancji aktywnych, technologii postaci leków ziołowych oraz ich właściwości i zastosowania w lecznictwie, dietetyce, żywieniu i kosmetologii.

Studia poruszają wszystkie aspekty związane z tematyką zielarstwa i ziołolecznictwa, w tym głównie:

pozyskiwanie surowców zielarskich ze stanu naturalnego i upraw polowych
technologia otrzymywania roślinnych substancji bioaktywnych oraz technologia postaci leku ziołowego
zastosowanie ziół w żywieniu i dietetyce
prawne uwarunkowania stosowania leków ziołowych i suplementów diety
zastosowanie ziół w kosmetyce
wykorzystywanie ziół w weterynarii i żywieniu zwierząt
współczesna fitoterapia.

Studia na kierunku Zielarstwo i fitoterapia mają na celu przygotowanie absolwentów do:

- prowadzenia produkcji zielarskiej w tym: uprawy roślin leczniczych i przyprawowych, suszenia oraz przechowywania, standaryzacji i oceny jakości surowców zielarskich,
- pracy na stanowisku technologa roślinnych substancji bioaktywnych mających zastosowanie w lecznictwie i kosmetyce,
- prowadzenia działalności lub podjęcia pracy w firmach zajmujących się obrotem, konfekcjonowaniem i sprzedażą produktów leczniczych pochodzenia krajowego oraz importowanych surowców zielarskich,
- działalności związanej z zastosowaniem roślin leczniczych w technologii kosmetycznej
- prowadzenia sklepów zielarsko-medycznch zajmujących się sprzedażą suplementów diety i preparatów ziołowych,
- pracy w zakresie produkcji, doradztwa, popularyzacji, nauczania i pracy badawczej związanej z roślinami leczniczymi
- przygotowanie do egzaminu na rzeczoznawcę produkcji ekologicznej,
- absolwenci nabywają kwalifikacje zawodowe konieczne do prowadzenia działalności rolniczej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się poprzez system internetowy Rekrutacja on-line dostępny pod adresem: rekrutacja.utp.edu.pl.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązany jest złożyć w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów) komplet dokumentów zawierający:

- ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata - wydrukowaną z systemu IRK i podpisaną,
- kserokopia świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
- 1 aktualną fotografię papierową zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- 1 fotografię w formie elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50 KB. Zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem papierowym dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy samodzielnie umieścić w IRK,
- dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,
- dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty uznanej olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego w oryginale — dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego,
- dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu w oryginale,
- dokument potwierdzający umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego dla kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w uchwałach rekrutacyjnych 2019/2020

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja internetowa kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się 3 czerwca 2019 r. i potrwa do 27 września 2019 r.

Szczegółowy terminarz oraz miejsce składania dokumentów są dostępne na stronie uczelni pod adresem www.utp.edu.pl.

Opłaty

AAzwiń
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na konto indywidualne, wyświetlone po zakończeniu rejestracji internetowej

Kandydaci wnoszą opłatę za przeprowadzenie rekrutacji, wysokość tej opłaty jest określona w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów i wynosi 85 zł, a w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych opłata wynosi 150 zł. Zasady wnoszenia oraz ewentualnych zwrotów i zwolnień z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji ustala rektor w odrębnym zarządzeniu.

Studia stacjonarne są bezpłatne. Informację na temat aktualnych opłat za studia niestacjonarne można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
ul. Bernardyńska 6/8
85-029 Bydgoszcz
e-mail: dzwr@utp.edu.pl

Dziekanat czynny dla studentów

poniedziałek nieczynny
wtorek 10.00 - 13.00
środa 10.00 - 13.00
czwartek 10.00 - 13.00
piątek 10.00 - 13.00
sobota zjazdowa nieczynny
niedziela nieczynny