Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul.Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (52) 374-94-11
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Inżynieria materiałowa - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Opis kierunku

AAzwiń
Co będziesz studiował - na początek przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 na zajęcia z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc. potem przedmioty podstawowe dla kierunku inżynieria materiałowa, a więc matematyka, fizyka, chemia, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, a na koniec kierunkowe - z zakresu nauki o materiałach, materiałów inżynierskich, projektowania materiałowego, nauki o materiałach, metodyki badania materiałów, technologii procesów materiałowych, mechaniki technicznej, pękania oraz wytrzymałości materiałów, projektowania inżynierskiego i grafiki inżynierskiej, termodynamiki technicznej, elektrotechniki i elektroniki oraz zintegrowanych systemów zarządzania.

Specjalności, specjalności, specjalności - na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiować będziesz jedną specjalność: inżynieria materiałów polimerowych.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz pracować w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, jednostkach doradczych i projektowych oraz w przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania np. w Zakładach Azotowych Anwil S.A. we Włocławku, Ergis S.A. w Wąbrzeźnie, Zakładach Chemicznych Zachem S.A. w Bydgoszczy, Dendro Poland Ltd. Sp. z o.o. w Rogoźnie, Pojazdy Szynowe PESA SA w Bydgoszczy, Graform w Bydgoszczy, Plastica Sp. z o.o. w Kowalewie, Form-Plast S.A., Formet oraz Zakładach Przemysłu Gumowego Stomil w Bydgoszczy i in.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się poprzez system internetowy Rekrutacja on-line dostępny pod adresem: rekrutacja.utp.edu.pl.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązany jest złożyć w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów) komplet dokumentów zawierający:

- ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata - wydrukowaną z systemu IRK i podpisaną,
- kserokopia świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
- 1 aktualną fotografię papierową zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- 1 fotografię w formie elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50 KB. Zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem papierowym dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy samodzielnie umieścić w IRK,
- dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,
- dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty uznanej olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego w oryginale — dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego,
- dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu w oryginale,
- dokument potwierdzający umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego dla kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w uchwałach rekrutacyjnych 2019/2020

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja internetowa kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się 3 czerwca 2019 r. i potrwa do 27 września 2019 r.

Szczegółowy terminarz oraz miejsce składania dokumentów są dostępne na stronie uczelni pod adresem www.utp.edu.pl.

Opłaty

AAzwiń
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na konto indywidualne, wyświetlone po zakończeniu rejestracji internetowej

Kandydaci wnoszą opłatę za przeprowadzenie rekrutacji, wysokość tej opłaty jest określona w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów i wynosi 85 zł, a w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych opłata wynosi 150 zł. Zasady wnoszenia oraz ewentualnych zwrotów i zwolnień z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji ustala rektor w odrębnym zarządzeniu.

Studia stacjonarne są bezpłatne. Informację na temat aktualnych opłat za studia niestacjonarne można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
ul. Seminaryjna 3
85-326 Bydgoszcz

(52) 373-04-60
(52) 374-90-50
e-mail: dzwtiich@utp.edu.pl