Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul.Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (52) 374-94-11
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Technologia chemiczna - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Opis kierunku

AAzwiń
Co będziesz studiował - na rozgrzewkę przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także z zakresu ekonomii i inne poszerzające Twoją wiedzę ogólną. Czekają na Ciebie 3 semestry języka obcego i 2 na zajęcia z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i/lub prezentacyjną etc., a potem przedmioty podstawowe dla kierunku technologia chemiczna, a więc matematyka, fizyka, chemia i elektrotechnika z elektroniką. W skład treści programowych przedmiotów najważniejszych (kierunkowych) dla kierunku technologia chemiczna wchodzą zagadnienia związane z technologią chemiczną, termodynamiką techniczną i chemiczną, inżynierią chemiczną, maszynoznawstwem i aparaturą przemysłu chemicznego, automatyką i pomiarem wielkości fizykochemicznych, zarządzaniem jakością i produktami chemicznymi oraz bezpieczeństwem technicznym.

Specjalności, specjalności, specjalności - na studiach stacjonarnych możesz wybrać jedną spośród trzech specjalności: biotechnologia przemysłowa lub technologia procesów chemicznych lub analityka chemiczna i spożywcza; a na studiach niestacjonarnych realizowana jest jedna specjalność - technologia procesów chemicznych.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów na kierunku technologia chemiczna będziesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w firmach produkujących nowoczesne materiały - na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych np. w Zakładach Azotowych Anwil S.A. we Włocławku, Plastica Sp. z o.o. w Kowalewie, Ergis S.A.w Wąbrzeźnie, Zakłady Chemiczne Zachem S.A. w Bydgoszczy, Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. w Rogoźnie, Pojazdy Szynowe PESA S.A. w Bydgoszczy, Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A., Mondi Packaging Paper Świecie S.A., International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. i in. Zakres zdobytej wiedzy ekonomicznej umożliwi Ci także podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwenci kierunku technologia chemiczna cieszą się dobrą opinią na rynku pracy i są chętnie zatrudniani przez zakłady zarówno naszego regionu i kraju jak i za granicą. Wielu z nich w krótkim czasie osiąga wysokie pozycje w swoich przedsiębiorstwach.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się poprzez system internetowy Rekrutacja on-line dostępny pod adresem: rekrutacja.utp.edu.pl.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązany jest złożyć w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów) komplet dokumentów zawierający:

- ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata - wydrukowaną z systemu IRK i podpisaną,
- kserokopia świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
- 1 aktualną fotografię papierową zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- 1 fotografię w formie elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50 KB. Zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem papierowym dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy samodzielnie umieścić w IRK,
- dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,
- dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty uznanej olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego w oryginale — dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego,
- dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu w oryginale,
- dokument potwierdzający umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego dla kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w uchwałach rekrutacyjnych 2019/2020

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja internetowa kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się 3 czerwca 2019 r. i potrwa do 27 września 2019 r.

Szczegółowy terminarz oraz miejsce składania dokumentów są dostępne na stronie uczelni pod adresem www.utp.edu.pl.

Opłaty

AAzwiń
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na konto indywidualne, wyświetlone po zakończeniu rejestracji internetowej

Kandydaci wnoszą opłatę za przeprowadzenie rekrutacji, wysokość tej opłaty jest określona w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów i wynosi 85 zł, a w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych opłata wynosi 150 zł. Zasady wnoszenia oraz ewentualnych zwrotów i zwolnień z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji ustala rektor w odrębnym zarządzeniu.

Studia stacjonarne są bezpłatne. Informację na temat aktualnych opłat za studia niestacjonarne można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
ul. Seminaryjna 3
85-326 Bydgoszcz

(52) 373-04-60
(52) 374-90-50
e-mail: dzwtiich@utp.edu.pl