Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul.Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (52) 374-94-11
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Technologia chemiczna - studia magisterskie

Wydział: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Opis kierunku

AAzwiń
Organizacja studiów - studia drugiego stopnia na kierunku technologia chemiczna trwają 4 semestry i prowadzone są wyłącznie w formie niestacjonarnej i z jedną specjalnością - technologia procesów chemicznych. Uruchomienie studiów jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. W czasie trwania studiów zrealizowanych będzie 930 godzin, w tym co najmniej 360 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje - zdobędziesz rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu wybranych zagadnień współczesnej chemii i technologii chemicznej, pogłębioną w wybranej specjalności. Będziesz przygotowany do prowadzenia badań technologicznych w wybranej specjalności, formułowania koncepcji chemicznej procesu, tworzenia koncepcji technologicznej i projektowania procesu, realizacji procesu, modernizacji procesu, rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Poznasz problematykę ochrony środowiska oraz bezpiecznego i zrównoważonego prowadzenia procesów technologicznych. Nauczysz się rozwiązywania zagadnień technologicznych z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych. Nauczysz się jak organizować pracę grupową i kierować zespołem i jak kształtować swój osobisty zawodowy rozwój.
Nabędziesz prawo do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania itp.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się poprzez system internetowy Rekrutacja on-line dostępny pod adresem: rekrutacja.utp.edu.pl. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązany jest złożyć w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów) komplet dokumentów zawierający:

c) na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia:

- podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) — rejestracja internetowa,
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia - w przypadku braku dyplomu,
- kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
- 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50KB, zdjęcie elektroniczne powinno być identyczne ze zdjęciem na papierze dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy wgrać do IRK,
- dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,
- dokument zawierający ocenę na dyplomie i egzaminu dyplomowego oraz średnią ocen z toku studiów,
- dokument potwierdzający umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego — dla kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w uchwałach rekrutacyjnych 2018/2019

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja internetowa kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 4 czerwca 2018 r. i potrwa do 28 września 2018 r.

Szczegółowy terminarz oraz miejsce składania dokumentów są dostępne na stronie uczelni pod adresem www.utp.edu.pl.

Opłaty

AAzwiń
Opłata rekrutacyjna, ustalona dla kandydatów na rok akademicki 2017/2018 wynosiła:

kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz wzornictwo (studia pierwszego stopnia) 150 zł

kierunki pozostałe: 85 zł

Opłatę należy wnieść na konto indywidualne, wyświetlone po zakończeniu rejestracji internetowej

Studia stacjonarne są bezpłatne. Informację na temat aktualnych opłat za studia niestacjonarne można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
ul. Seminaryjna 3
85-326 Bydgoszcz

(52) 373-04-60
(52) 374-90-50
e-mail: dzwtiich@utp.edu.pl