Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul.Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (52) 374-94-11
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Energetyka

Wydział: Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Opis kierunku

AAzwiń
Czego możesz się nauczyć – po ukończeniu studiów będziesz sprawnie posługiwał się programami do komputerowego wspomagania projektowania sieci i instalacji energetycznych oraz będziesz posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych. Efekty kształcenia opracowane dla kierunku energetyka zapewniają zdobycie praktycznych umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, w tym komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. W szczególności Twoja wiedza dotyczyć będzie budowy, działania i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych, mechaniki płynów i mechaniki technicznej, termodynamiki, materiałoznawstwa, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, prowadzenia przedsiębiorstwa energetycznego na rynku, miernictwa w energetyce, automatyki, elektrotechniki i elektroniki. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu energetyki. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów możesz pracować w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych związanych z przemysłem energetycznym, firmach związanych z budową i eksploatacją systemów energetycznych oraz zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej i/lub cieplnej (elektrownia, elektrociepłownia, ciepłownia), np. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Zakłady Energetyczne - ENEA, ENERGA, Elektrociepłownie, lokalne ciepłownie, spalarnie, firmy działające w branży energetyki źródeł odnawialnych: wiatr, geotermia, biomasa, energia słoneczna itp.

Jesteś pierwszy – Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, którego siedziba znajduje się w kampusie Uniwersyteckim w Fordonie przy Al. prof. S. Kaliskiego, uruchomił nowy kierunek energetyka w roku akademickim 2013/2014. Kierunek ten powstał i został opracowany na życzenie firm branży energetycznej z województwa kujawsko-pomorskiego. We współpracy z firmami przygotowany został plan studiów, który daje absolwentowi tego kierunku możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie energetyki, czego wymiernym efektem będzie zatrudnienie i realizacja kariery zawodowej.

Co będziesz studiował – na rozgrzewkę przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz podstaw przedsiębiorczości. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 semestry zajęć z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., a potem przedmioty podstawowe dla kierunku energetyka takie jak matematyka, fizyka, chemia, metrologia, geometria i grafika inżynierska, metody numeryczne, a na koniec kierunkowe – z zakresu materiałoznawstwa, elektrotechniki, mechaniki, automatyki, maszyn i napędów elektrycznych, odnawialnych źródeł energii, mechatroniki, eksploatacji instalacji energetycznych, prowadzenia przedsiębiorstwa energetycznego na rynku.

Jak długo będziesz studiować – kierunek energetyka realizowany jest na stacjonarnych 3,5-letnich oraz niestacjonarnych 4-letnich studiach inżynierskich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w kraju w ramach programu MOSTECH (w politechnikach) lub za granicą w ramach programu LLP/ERASMUS.

Specjalności, specjalności, specjalności – szukasz czegoś więcej? Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych możesz realizować uniwersalną specjalność – eksploatacja systemów energetycznych.

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek energetyka znajdziesz na stronie wydziałowej http://wtie.utp.edu.pl i uczelnianej http://utp.edu.pl.

Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam – nie mniej niż 30% wszystkich punktów ECTS możliwych do uzyskania za cały tok studiów masz do wyboru według własnych zainteresowań (ale też i oferty profesorów Wydziału).

Coś praktycznego – w trakcie studiów dwa razy odbędziesz 3 tygodniową praktykę – po IV semestrze zawodową (także za granicą) oraz po VI semestrze – dyplomową – najczęściej w miejscu realizacji pracy dyplomowej.

PKA czuwa! – Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki posiada akredytację instytucjonalną Państwowej Komisji Akredytacyjnej gwarantującą wysoką jakość kształcenia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się poprzez system internetowy Rekrutacja on-line dostępny pod adresem: rekrutacja.utp.edu.pl.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązany jest złożyć w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów) komplet dokumentów zawierający:

- ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata - wydrukowaną z systemu IRK i podpisaną,
- kserokopia świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
- 1 aktualną fotografię papierową zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- 1 fotografię w formie elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50 KB. Zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem papierowym dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy samodzielnie umieścić w IRK,
- dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,
- dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty uznanej olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego w oryginale — dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego,
- dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu w oryginale,
- dokument potwierdzający umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego dla kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w uchwałach rekrutacyjnych 2019/2020

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja internetowa kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się 3 czerwca 2019 r. i potrwa do 27 września 2019 r.

Szczegółowy terminarz oraz miejsce składania dokumentów są dostępne na stronie uczelni pod adresem www.utp.edu.pl.

Opłaty

AAzwiń
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na konto indywidualne, wyświetlone po zakończeniu rejestracji internetowej

Kandydaci wnoszą opłatę za przeprowadzenie rekrutacji, wysokość tej opłaty jest określona w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów i wynosi 85 zł, a w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych opłata wynosi 150 zł. Zasady wnoszenia oraz ewentualnych zwrotów i zwolnień z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji ustala rektor w odrębnym zarządzeniu.

Studia stacjonarne są bezpłatne. Informację na temat aktualnych opłat za studia niestacjonarne można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Al. Prof. S. Kaliskiego 7
budynek 2.1 pokój nr 30
e-mail: wtie@utp.edu.pl

Otwarte dla studentów:

Poniedziałek 10.00-13.00
Wtorek 10.00-13.00
Środa 10.00-13.00
Czwartek ZAMKNIĘTE
Piątek 10.00-13.00
Sobota zjazdowa 9.00-13.00