Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

ul.Świętej Jadwigi 12, 50-266 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 718 81 11
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Wydział: brak_wydzialow

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent kierunku zarządzanie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych. W trakcie studiów nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym.

Specjalizacje: zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie bezpieczeństwem, marketing, public relations

Wydział Prawa we Wrocławiu Uczelni Heleny Chodkowskiej ubiega się o zgodę MNiSzW na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie.

WARTY POLECENIA SUBKIERUNEK
Psychologia w biznesie
3-letnie studia licencjackie stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne)

http://www.chodkowska.edu.pl/wroclaw/oferta/psychologia_w_biznesie_1

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia, umowa (dokumenty dostępne w Biurze Promocji i Rekrutacji lub do pobrania w formie elektronicznej ze strony internetowej uczelni),
oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wykonany przez Komisję Egzaminacyjną w przypadku nowej matury" lub odpis wykonany przez szkołę w przypadku starej matury",
kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury")
4 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - 35 x 45 mm (studia niestacjonarne - 3 zdjęcia),
poświadczona kserokopia dowodu osobistego (str. 1,2),
potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów do Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej - Wydziału Prawa we Wrocławiu na rok akademicki 2010/2011 rozpoczyna się 4 maja i trwa do 30 września 2010.

Opłaty

AAzwiń
Opłata rekrutacyjna: 350 zł

Studia stacjonarne:
I rok - 2000 zł za semestr,
II i III rok - 2200 zł za semestr

Studia niestacjonarne:
I rok - 2000 zł za semestr,
II i III rok - 2200 zł za semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Punkt rekrutacyjny we Wrocławiu
ul. Kuźnicza 59/60
50-138 Wrocław
tel.: (71) 718 81 11
e-mail: wroclaw@chodkowska.edu.pl
www.chodkowska.edu.pl


Uczelnia Heleny Chodkowskiej jest od ponad 18 lat liderem wśród polskich uczelni niepublicznych. Czołowa pozycja Uczelni znajduje potwierdzenie w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych: Ministerstwa Sprawiedliwości, Wprost, Polityki, Gazety Prawnej.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 7 stycznia 2010 roku (MNiSW-DNS-WUN-6022-4883-2/IŻ/09) powołano Wydział Prawa we Wrocławiu.

Studenci mogą podjąć naukę na

5-letnich jednolitych studiach magisterskich:

PRAWO

PSYCHOLOGIA SĄDOWAoraz 3-letnich studiach licencjackich:

ADMINISTRACJA

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

ZARZĄDZANIE


w formie stacjonarnej (dziennej) i niestacjonarnej (zaocznej).Wydział Prawa we Wrocławiu Uczelni Heleny Chodkowskiej ubiega się o zgodę MNiSzW na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: administracja oraz zarządzanie


Wysoki poziom kształcenia, wybitna kadra naukowo-dydaktyczna, spójność programów nauczania z aktualnymi trendami na rynku pracy, atrakcyjny system stypendiów i zniżek w czesnym to niejedyne spośród licznych atutów studiowania w Uczelni Heleny Chodkowskiej.

Uczelnia Heleny Chodkowskiej jest szkołą o ogromnym kapitale ludzkim i dużym potencjale rozwoju, która daje swoim studentom solidne wykształcenie, a tym samym dobry start w życie zawodowe.

Główne atuty

Ponad 18 lat doświadczenia na rynku edukacyjnym
I miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu wydziałów prawa Ministerstwa Sprawiedliwości
III miejsce dla kierunku prawo w rankingu POLITYKI
III miejsce w rankingu GAZETY PRAWNEJ
III miejsce dla absolwentów prawa w rankingu dyrektorów personalnych
III miejsce w rankingu uczelni niepublicznych biznesowych WPROST
Wybitna kadra naukowo-dydaktyczna
Konferencje, seminaria naukowe, debaty akademickie, spotkania z czołowymi przedstawicielami świata biznesu, polityki i kultury
Profesjonalnie wyposażone zaplecze dydaktyczne
Nauka języków obcych przez całe studia, międzynarodowe egzaminy językowe
Praktyki i staże zagraniczne, pomoc w znalezieniu pracy dla studentów i absolwentów
Atrakcyjne stypendia i zniżki w opłatach za studia