Studium Podyplomowe Socjologia Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul.Fosa Staromiejska 1a, p. 213, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 622-76-40, 611-36-36
fax. (56) 622-47-65
  • Podyplomowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Socjologia Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Kategoria: Socjologia i Praca socjalna

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów obejmuje cztery bloki tematyczne:

I. Ochrona informacji niejawnych

* System ochrony tajemnicy państwowej w RP
* Prowadzenie kancelarii tajnej
* Ochrona fizyczna i prawna informacji niejawnych krajowych, NATO i UE
* Kontrole w zakresie ochrony Informacji Niejawnych

Osoby kończące studia otrzymują dodatkowo bezpłatnie wydane przez UMK w Toruniu certyfikaty ukończenia trzech kursów specjalistycznych z zakresu ochrony informacji niejawnych:

1) Kursu kierownika kancelarii tajnej

2) Kursu z ochrony informacji niejawnych NATO i UE

3) Kursu kontrolera ochrony informacji niejawnych.

Szczegółowy opis kursów można pobrać tutaj.

II. Zarządzanie kryzysowe

* Szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie
* Fazy zarządzania kryzysowego
* Przygotowanie instytucji na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych
* Systemy ostrzegania, informowania i alarmowania

III. Blok socjologiczno-historyczny

o Socjologiczne aspekty tajności w życiu społecznym
o Biały wywiad
o Bezpieczeństwo globalne i ekologiczne
o Funkcjonowanie instytucji zamkniętych
o Elementy historii tajnych służb
o Socjologia zjawisk zakulisowych


IV. Bezpieczeństwo w biznesie (NOWOŚĆ!!!)

* Polityka bezpieczeństwa informacji
* Bezpieczeństwo transakcji gospodarczych
* Tajemnica przedsiębiorstwa
* Ochrona ludzi, obiektów i mienia
* Przeciwdziałanie szpiegostwu gospodarczemu
* Zapobieganie korupcji w przedsiębiorstwie

Zapewniamy doświadczoną kadrę - specjalistów, którzy znają nie tylko teorię, ale i praktykę sprawowania bezpieczeństwa w państwie. Zajęcia w ramach każdego z bloków prowadzone są przez ekspertów z danej dziedziny, przedstawicieli czołowych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W ramach studiów przewidziany jest wspólny wyjazd szkoleniowy (jako dodatkowy zjazd) Słuchaczy oraz części kadry do Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego UMK w Bachotku (zobacz zdjęcia z ostatniego wyjazdu).

Studia przeznaczone są w szczególności dla:

- pracowników administracji rządowej i samorządowej
- kadry zawodowej Wojska Polskiego
- funkcjonariuszy tajnych służb, Policji, Straży Granicznej, służb celnych i skarbowych, instytucji kontrolnych
- pełnomocników i kandydatów na pełnomocników ds. informacji niejawnych
- przedsiębiorców (na każdym szczeblu) i osób związanych z instytucjami biznesowymi (od roku akad. 2010/2011)
- osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub planujących jej rozpoczęcie (pd roku akad. 2010/2011)
- osób zajmujących się organizacją ochrony firm oraz instytucji
- pracowników Wydziałów i departamentów Zarządzania Kryzysowego
- nauczycieli przysposobienia obronnego
- innych zainteresowanych osób

Przebieg studiów

Studia trwają dwa semestry, od października do czerwca, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zazwyczaj co dwa tygodnie). Od roku akademickiego 2010/2011 postanowiliśmy usprawnić procedurę zaliczania studiów, aby była ona możliwie jak najbardziej przyjazna dla naszych Słuchaczy - czyli dla Państwa właśnie. Odbędą się jedynie cztery egzaminy (w formie testów) - każdy z jednego z czterech bloków objętych programem studiów (ochrona informacji niejawnych, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo w biznesie i blok socjologiczno-historyczny). Oprócz tego odbędzie się jeden dodatkowy test z trzech kursów, odbywających się w ramach bloku ochrony informacji niejawnych (kurs na kierownika kancelarii tajnej, kontrolera informacji niejawnych oraz z ochrony informacji niejawnych NATO i UE). Oprócz tego wymagana jest obecność na minimum 70% godzin zajęć. W przypadku zbyt wielu nieobecności, formę ich zaliczenia ustala się indywidualnie z prowadzącym/i zajęcia.

Na zakończenie studiów Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studium podyplomowego potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz certyfikaty ukończenia trzech kursów specjalistycznych z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- podanie
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- 3 zdjęcia legitymacyjne
- kserokopia dowodu osobistego (obu stron)

Wymagane wykształcenie kandydata:
- minimum wyższe zawodowe (licencjat)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na rok akademicki 2010/2011 trwa.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:
3730 zł za całość studiów.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat Instytutu Socjologii UMK
ul. Fosa Staromiejska 1a, p. 213
87-100 Toruń
tel. (0-56) 622 7640, 611 3636
fax. 622 4765
www.soc.uni.torun.pl
e-mail: soc-sekr@umk.pl