Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

ul.Newelska 6, 01-447 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 348-65-00
fax. (22) 348-65-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Grafika - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia I stopnia

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania 6 semestrów uzyskiwany tytuł licencjat
W ramach tego nowo uruchomionego kierunku studiów zawodowych szkoła będzie kształcić studentów, którzy po ukończeniu studiów staną się specjalistami zarówno w dziedzinie tworzenia grafiki, jak i jej wykorzystania w rozwijających się dynamicznie technikach i technologiach multimedialnych. Nasi absolwenci będą kreatywni w realizowaniu dowolnie złożonych publikacji multimedialnych, wykorzystujących tekst, obraz, animację, film i dźwięk. Rosnące zapotrzebowanie na tworzenie interaktywnych publikacji internetowych będzie tylko jednym z elementów tego kompleksowego kształcenia graficznego. Taki kierunek kształcenia wychodzi naprzeciw bieżącym i przyszłym potrzebom pracodawców. Obserwuje się, bowiem rosnące zapotrzebowanie na kreatywnych grafików sprawnie posługujących się wyspecjalizowanym oprogramowaniem komputerowym.

oferowane specjalności
- technologie multimedialne
- grafika użytkowa

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Udział w kwalifikacji na studia, a po zakwalifikowaniu - przyjęcie na studia, wymagają spełnienia wymagań rekrutacyjnych (złożenia dokumentów i wniesienia opłat) określonych zarządzeniem Rektora oraz warunków określonych poniżej.

Studia I stopnia

1. Kandydatów na studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym obowiązują jednolite zasady kwalifikacyjne.

2. Kwalifikacja na kierunek informatyka (studia inżynierskie).
a) Kandydaci z oceną z matematyki lub z jednego z przedmiotów: informatyka, fizyka z astronomią na świadectwie dojrzałości co najmniej dostateczną z egzaminu
pisemnego w przypadku starej matury lub z oceną co najmniej 30 % punktów na poziomie podstawowym w przypadku nowej matury będą zakwalifikowani na studia.
b) Pozostali kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości mogą być zakwalifikowani na studia w miarę wolnych miejsc w kolejności zgłoszeń.

3. Kwalifikacja na kierunek zarządzanie (studia licencjackie).
a) Kandydaci ze świadectwem dojrzałości będą zakwalifikowani na studia i mogą według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.
b) Kandydaci ze świadectwem dojrzałości posiadający ocenę co najmniej dostateczną z matematyki na starej maturze oraz kandydaci z nową maturą posiadający na świadectwie dojrzałości ocenę co najmniej 30 % punktów na poziomie podstawowym z matematyki lub informatyki będą zakwalifikowani na studia poza limitem miejsc,
o którym mowa w pkt. 3a).

4. Kandydaci na kierunki grafika i administracja posiadający świadectwo dojrzałości będą przyjmowani na studia według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

5. Jako świadectwo dojrzałości należy rozumieć świadectwo dojrzałości starego lub nowego typu wydane w Polsce, odpowiedni dokument zagraniczny, którego równoważność ze świadectwem dojrzałości wynika z umów międzynarodowych lub jest potwierdzona przez Kuratorium Oświaty oraz maturę międzynarodową.

Uzupełniające studia magisterskie (II stopnia)

1. Kierunek informatyka

a) Absolwenci studiów I stopnia kierunku informatyka będą zakwalifikowani na podstawie dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów i odbyciu egzaminu dyplomowego.
b) Absolwenci studiów co najmniej I stopnia, innych kierunków niż informatyka będą zakwalifikowani decyzją dziekana wydaną na podstawie dyplomu i informacji o przebiegu odbytych studiów (suplement do dyplomu lub wyciąg ocen) i muszą mieć zaliczone przedmioty wypełniające co najmniej 60% standardów nauczania MNiSW dla
studiów I stopnia na kierunku informatyka. Decyzja dziekana o zakwalifikowaniu może zawierać uzupełnienie programu studiów II stopnia o dodatkowe przedmioty wyrównujące różnice programowe w odniesieniu do wyżej wymienionych standardów nauczania.
c) Przyjęcia na studia odbywają się w kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc, oddzielnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

2. Kierunek zarządzanie

a) Kandydaci na studia II stopnia muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów przynajmniej pierwszego stopnia.
b) Absolwenci kierunku zarządzanie oraz kierunków pokrewnych: ekonomia, informatyka i ekonometria, finanse i rachunkowość posiadający dyplom inżyniera lub licencjata są przyjmowani na podstawie dyplomu.
c) Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia z innych kierunków mogą być przyjęci na uzupełniające studia magisterskie decyzją dziekana, która może zawierać listę dodatkowych przedmiotów kierunkowych. Ich liczba wynikająca z różnic programowych dla kierunku zarządzanie nie może przekraczać 5.
d) Przyjęcia na studia odbywają się w kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów
miejsc, oddzielnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Opłaty

AAzwiń
Informację o opłatach dostępne są na stronie uczelni pod adresem http://wit.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Rektora ds. Studenckich - Rekrutacja
Adres:
01-447 Warszawa, Newelska 6 pokój 226 (II piętro)
Tel. 022 3486544
Faks: 022 3486545
E-mail: rekrutacja@wit.edu.pl