Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

ul.Newelska 6, 01-447 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 348-65-00
fax. (22) 348-65-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Bazy danych

Kategoria: Informatyka

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalność prowadzona jest w trybie wieczorowym i jest przeznaczona dla osób posiadających ogólną wiedzę informatyczną i umiejętności w zakresie użytkowania komputerów, które chcą poznać zasady organizacji nowoczesnych baz danych oraz narzędzia informatyczne stosowane do tworzenia, administrowania i rozwijania komputerowych baz danych. Nabór prowadzony jest w cyklu półrocznym - kolejne edycje studium rozpoczynają się w październiku i w marcu.

Studia podyplomowe na Wydziale Informatyki trwają rok i są podzielone na dwa semestry:
zimowy od października do stycznia i letni od marca do czerwca. Liczba godzin zajęć na poszczególnych rodzajach studiów wynosi od 220 do 264 i spełnia z nadwyżką wymagania ilościowe stawiane przez MNiSW.

Słuchacze studiów podyplomowych w trakcie ich trwania mogą korzystać z biblioteki WSISiZ oraz mają dostęp do usług w sieci WSISiZ. Za pomocą przeglądarki internetowej mogą korzystać z Uczelnianego Banku Informacji, co ułatwia im kontakt z prowadzącymi zajęcia i dziekanatem oraz korzystanie z materiałów dydaktycznych udostępnianych w postaci elektronicznej.

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia w laboratoriach komputerowych prowadzone są przez nauczycieli akademickich Wydziału Informatyki WSISiZ. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych w sprzęt komputerowy i audiowizualny salach dydaktycznych.

Podstawowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych planem studiów. Dodatkowym warunkiem może być przygotowanie pracy końcowej związanej z wybraną specjalnością lub zdanie egzaminu końcowego - warunki obowiązujące w danym roku akademickim określa kierownik studiów. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem MENiS oraz dyplom ukończenia studiów wydany przez WSISiZ, jeśli przygotowali pracę końcową lub zdali egzamin końcowy.

Na studiach prowadzonych w trybie zaocznym zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9:00 17:00.
W każdym z dwóch semestrów organizowanych jest po 8 zjazdów sobotnio-niedzielnych w odstępach mniej więcej dwutygodniowych.

Na studiach prowadzonych w trybie wieczorowym zajęcia odbywają się w robocze dni tygodnia w godzinach 17:30 20:45.
W semestrze organizowanych jest 8 dwutygodniowych modułów, z których każdy obejmuje cztery dni robocze pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem.
Istnieje możliwość dostosowania dni tygodnia oraz godzin rozpoczęcia zajęć do preferencji grupy zajęciowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia podyplomowe na kierunku Informatyka są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych mających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dostępny w sekretariacie Biura Rekrutacji
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- dwa zdjęcia typu paszportowego
- kserokopię dowodu osobistego
- kserokopię dowodu wpłaty wpisowego.
- ankietę umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym - dotyczy tylko kandydatów na studium "Grafika komputerowa"

Decyzję o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału Informatyki na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej, która jest przeprowadzana tylko z kandydatami na studium "Grafika komputerowa".

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje prorektor ds. studenckich na podstawie kompletu dokumentów, wpłaty wpisowego i zawartej umowy o studiowaniu.

Po wydrukowaniu i wypełnieniu ankiety oraz po złożeniu wymaganych dokumentów należy za pośrednictwem Biura Rekrutacyjnego umówić się na termin rozmowy kwalifikacyjnej z Dziekanem Wydziału Informatyki.

Informacja:

telefonicznie: 022 3486544 fax 022 3486545
osobiście: w Biurze Rekrutacyjnym (Warszawa, ul. Newelska 6, pok. 226)
e-mail: rekrutacja@wit.edu.pl


Biuro rekrutacyjne, Warszawa, ul. Newelska 6, pok. 2; tel. (022) 3486544

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór prowadzony jest w cyklu półrocznym - kolejne edycje studium rozpoczynają się w październiku i w marcu.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za dwusemestralne studia na każdej ze specjalności wynosi:
300 zł wpisowego - płatne jednorazowo przy zgłaszaniu kandydatury oraz:

- jednorazowo 2500zł lub w ratach 4 x 650zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Rektora ds. Studenckich - Rekrutacja
Adres:
01-447 Warszawa, Newelska 6 pokój 226 (II piętro)
Tel. 022 3486544
Faks: 022 3486545
E-mail: rekrutacja@wit.edu.pl