Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

ul.Newelska 6, 01-447 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 348-65-00
fax. (22) 348-65-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Administrator bezpieczeństwa chmury obliczeniowej

Kategoria: Informatyka

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
DLA KOGO

Studia przeznaczone są dla architektów IT, inżynierów sieciowych i systemowych, administratorów sieci i systemów, specjalistów IT oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo rozwiązań IT w organizacjach.

ZAKRES KSZTAŁCENIA

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

Konfiguracji zabezpieczeń w środowisku Windows Server 2019
Projektowania i implementacji rozwiązań na platformie Microsoft Azure
Projektowania i implementacji usług Office 365
Automatyzacji zadań administracyjnych w środowiskach on-premises oraz chmury obliczeniowej Microsoft
Projektowania i implementacji usług Microsoft 365 Business
Monitorowania środowisk chmury obliczeniowej
CERTYFIKACJE ZAWODOWE MICROSOFT
Studia obejmują przedmioty przygotowujące do egzaminów zawodowych Microsoft:

Microsoft Certified: Azure Administrator Associate (AZ-103)
Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate (MS-500)
Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500)
Ich zaliczenie uprawnia do przystępowania do egzaminów certyfikacyjnych.

CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia niestacjonarne trwające 2 semestry (zimowy i letni), obejmujące 256 godzin akademickich zajęć w laboratoriach komputerowych realizowane na 8 sobotnio-niedzielnych zjazdach dydaktycznych w każdym semestrze.

DOKUMENT UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia podyplomowe na kierunku Informatyka są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych mających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dostępny w sekretariacie Biura Rekrutacji
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- dwa zdjęcia typu paszportowego
- kserokopię dowodu osobistego
- kserokopię dowodu wpłaty wpisowego.
- ankietę umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym - dotyczy tylko kandydatów na studium "Grafika komputerowa"

Decyzję o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału Informatyki na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej, która jest przeprowadzana tylko z kandydatami na studium "Grafika komputerowa".

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje prorektor ds. studenckich na podstawie kompletu dokumentów, wpłaty wpisowego i zawartej umowy o studiowaniu.

Po wydrukowaniu i wypełnieniu ankiety oraz po złożeniu wymaganych dokumentów należy za pośrednictwem Biura Rekrutacyjnego umówić się na termin rozmowy kwalifikacyjnej z Dziekanem Wydziału Informatyki.

Informacja:

telefonicznie: 022 3486544 fax 022 3486545
osobiście: w Biurze Rekrutacyjnym (Warszawa, ul. Newelska 6, pok. 226)
e-mail: rekrutacja@wit.edu.pl


Biuro rekrutacyjne, Warszawa, ul. Newelska 6, pok. 2; tel. (022) 3486544

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór prowadzony jest w cyklu półrocznym - kolejne edycje studium rozpoczynają się w październiku i w marcu.

Opłaty

AAzwiń
Informację o opłatach dostępne są na stronie uczelni pod adresem http://wit.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Rektora ds. Studenckich - Rekrutacja
Adres:
01-447 Warszawa, Newelska 6 pokój 226 (II piętro)
Tel. 022 3486544
Faks: 022 3486545
E-mail: rekrutacja@wit.edu.pl