Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

ul.Newelska 6, 01-447 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 348-65-00
fax. (22) 348-65-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie projektami (podstawowy)

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ

Firmy poszukują specjalistów w dziedzinie kierowania projektami oraz pracami zespołów projektowych, zarządzania ryzykiem, jakością oraz zmianami w projekcie. Z jednej strony powinni oni posiadać znajomość metodyk prowadzenia projektów, z drugiej muszą wykazywać się podejściem inżynierskim w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Program studiów skierowany do przyszłych inżynierów-specjalistów dysponujących interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko-informatycznym jest konsultowany z pracodawcami w celu dostosowania go do potrzeb rynku pracy.

KORZYŚCI

Podczas studiów uczestnicy poznają specyfikę zarządzania projektami. Zdobywają niezbędne kompetencje obejmujące między innymi:

znajomość metodyki zarządczej PRINCE2 potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego ,
znajomość metodyk wytwórczych AGILE, także potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego oraz kurs dedykowany SCRUM przygotowujący do egzaminu certyfikującego Professional Scrum Foundations (PSF),
znajomość metody łańcucha krytycznego,
umiejętność zarządzania ryzykiem zgodnie z metodyką M_o_R® potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego,
umiejętność przeprowadzenia analizy finansowej projektu
wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania jakością, zmianą oraz ryzykiem w projekcie,
umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem.
Ponadto uczestnicy otrzymają vouchery umożliwiające podejście do międzynarodowych egzaminów certyfikujących z AgilePM®, M_o_R®, PRINCE2® i SCRUM® w bardzo atrakcyjnych cenach.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe dedykowane są kierownikom projektów informatycznych oraz członkom zespołów projektowych, menedżerom i pracownikom zaangażowanym w projektowanie oraz wdrażanie systemów informatycznych zarówno po stronie firmy zamawiającej jak i wykonawcy. Przeznaczone są również dla menedżerów z doświadczeniem, którzy chcą poznać i doskonalić metodyki oraz narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami.

OFERTA EDUKACYJNA SKIEROWANA JEST DO

kandydatów na kierowników projektów,
kandydatów na kierowników zespołów projektowych,
doradców i konsultantów,
kierowników jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców,
kierowników oraz pracowników działów IT,
kierowników komórek obsługi klientów,
do wszystkich osób, które pragną zdobyć wysokie kwalifikacje menedżerskie potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami.

CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia trwają dwa semestry, tj. 196 godzin.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych mających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dostępny w Biurze Rekrutacji
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- dwa zdjęcia typu paszportowego
- kserokopię dowodu osobistego
- kserokopię dowodu wpłaty wpisowego.

Decyzję o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania na podstawie złożonych dokumentów.

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje prorektor ds. studenckich na podstawie kompletu dokumentów, wpłaty wpisowego i zawartej umowy o studiowaniu.

Informacja:

telefonicznie: 022 836 26 26 lub 022 34 86 544, fax 022 34 86 545,
osobiście: w Biurze Rekrutacyjnym (Warszawa, ul. Newelska 6, pok. 226)
e-mail: rekrutacja@wit.edu.pl


Biuro rekrutacyjne, Warszawa, ul. Newelska 6, pok. 226

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

AAzwiń
Informację o opłatach dostępne są na stronie uczelni pod adresem http://wit.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Rektora ds. Studenckich - Rekrutacja
Adres:
01-447 Warszawa, Newelska 6 pokój 226 (II piętro)
Tel. 022 3486544
Faks: 022 3486545
E-mail: rekrutacja@wit.edu.pl