Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

ul.Newelska 6, 01-447 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 348-65-00
fax. (22) 348-65-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie projektami informatycznymi

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Zarządzanie projektami informatycznymi

Adresaci studiów

Studia podyplomowe dedykowane są kierownikom projektów informatycznych oraz członkom zespołów projektowych, menedżerom i pracownikom zaangażowanym w projektowanie oraz wdrażanie systemów informatycznych zarówno po stronie firmy zamawiającej jak i wykonawcy. Przeznaczone są również dla menedżerów z doświadczeniem, którzy chcą poznać i doskonalić metodyki oraz narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami.

Cel studiów

Studia mają charakter interdyscyplinarny informatyczno-menedżerski. Celem studiów jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy specjalistycznej z zakresu projektowania systemów informatycznych, a także zdobycie praktycznych umiejętności stosowania nowoczesnych metodyk projektowania systemów informatycznych (PRINCE II, PMBOK, etc.) i narzędzi komputerowych wspomagających projektowanie (Rational).

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, w małych grupach, w znacznej części w formie warsztatów i laboratoriów komputerowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. W trakcie warsztatów słuchacze uczą się wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce, wykonując w kilkuosobowych zespołach własne projekty lub zadania zlecone przez prowadzącego, korzystając z jego konsultacji.

Wydział Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania ma wieloletnie doświadczenie edukacyjne w zakresie informatyki stosowanej w zarządzaniu, w tym komputerowego wspomagania zarządzania i inżynierii procesów biznesowych, na Wydziale były prowadzone studia podyplomowe dla TP S.A. oraz szkolenia dla firm z zakresu zarządzania projektami.

Zajęcia prowadzi kadra z dużym doświadczeniem naukowym, dydaktycznym i biznesowym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych mających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dostępny w Biurze Rekrutacji
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- dwa zdjęcia typu paszportowego
- kserokopię dowodu osobistego
- kserokopię dowodu wpłaty wpisowego.

Decyzję o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania na podstawie złożonych dokumentów.

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje prorektor ds. studenckich na podstawie kompletu dokumentów, wpłaty wpisowego i zawartej umowy o studiowaniu.

Informacja:

telefonicznie: 022 836 26 26 lub 022 34 86 544, fax 022 34 86 545,
osobiście: w Biurze Rekrutacyjnym (Warszawa, ul. Newelska 6, pok. 226)
e-mail: rekrutacja@wit.edu.pl


Biuro rekrutacyjne, Warszawa, ul. Newelska 6, pok. 226

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za dwusemestralne studia na każdej ze specjalności wynosi:
300 zł wpisowego - płatne jednorazowo przy zgłaszaniu kandydatury oraz:

- jednorazowo 1800zł lub w ratach 4 x 500zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Rektora ds. Studenckich - Rekrutacja
Adres:
01-447 Warszawa, Newelska 6 pokój 226 (II piętro)
Tel. 022 3486544
Faks: 022 3486545
E-mail: rekrutacja@wit.edu.pl