Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

ul.Newelska 6, 01-447 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 348-65-00
fax. (22) 348-65-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie projektami (zaawansowany)

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ

Firmy poszukują specjalistów w dziedzinie kierowania projektami oraz pracami zespołów projektowych, zarządzania ryzykiem, jakością oraz zmianami w projekcie. Wielu kierowników projektów i menedżerów średniego i wyższego szczebla posiada już podstawowe certyfikaty takie jak PRINCE2 Foundation czy AgileTM. Niewielu jest natomiast specjalistów legitymujących się wiedzą zaawansowaną potwierdzoną certyfikatami z „wyższej półki”. W tym aspekcie oferowane studia stanowią szansę dla tych wszystkich, którzy chcieliby stać się ekspertami w zakresie zarządzania projektami, a swą wiedzę i umiejętności mogli potwierdzić cenionymi, elitarnymi certyfikatami

KORZYŚCI

Podczas studiów uczestnicy poznają specyfikę zarządzania projektami. Zdobywają niezbędne kompetencje obejmujące między innymi:

znajomość metodyki zarządczej PRINCE2 Practitioner potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego
zdobycie wiedzy teoretycznej skutecznego realizowania zmianznajomość metody łańcucha krytycznego
poznanie narzędzi, podejść, technik, które wspomogą proces zmiany
umiejętność oceny przebiegu projektu przy pomocy metody Earned Value
poznanie pryncypiów zarządzania programami
rozwinięcie metodyki PRINCE2 o wiedzę jak i umiejętności praktycznego jej zastosowania w kontekście zwinnego podejścia do wytwarzania produktów projektu
pozyskanie wiedzy i wypracowanie umiejętności zarządzania projektami zgodnie z najlepszymi praktykami opisanymi w globalnym standardzie PMBOK® Guide
Ponadto uczestnicy uzyskają możliwość podejścia do międzynarodowych egzaminów certyfikujących z PRINCE2® Practitioner, MSP® Foundation, Change ManagementTM Foundation, PRINCE2 AgileTM, PMP® w bardzo atrakcyjnych cenach.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe dedykowane są doświadczonym kierownikom projektów informatycznych oraz członkom zespołów projektowych, menedżerom wyższego i średniego szczebla. Przeznaczone są również osób z doświadczeniem w prowadzeniu projektów, którzy chcą poznać i doskonalić metodyki.

OFERTA EDUKACYJNA SKIEROWANA JEST DO

doświadczonych kierowników projektów, chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz potwierdzić je uznawanym na całym świecie prestiżowymi certyfikatami
mniej doświadczonych kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych, pragnących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami
menedżerów średniego i wyższego szczebla, chcących poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu i nadzorze nad projektami., osób biorących udział w zarządzaniu programem (niezależnie od pełnionej roli)
zarządzających projektami wchodzącymi w skład programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Sterujących
osób biorących udział w procesie zarządzania zmianą
kierowników / liderów zmian w organizacji
do wszystkich osób, które pragną zdobyć wysokie kwalifikacje menedżerskie potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami

CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia trwają dwa semestry, tj. 178 godzin.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych mających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dostępny w Biurze Rekrutacji
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- dwa zdjęcia typu paszportowego
- kserokopię dowodu osobistego
- kserokopię dowodu wpłaty wpisowego.

Decyzję o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania na podstawie złożonych dokumentów.

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje prorektor ds. studenckich na podstawie kompletu dokumentów, wpłaty wpisowego i zawartej umowy o studiowaniu.

Informacja:

telefonicznie: 022 836 26 26 lub 022 34 86 544, fax 022 34 86 545,
osobiście: w Biurze Rekrutacyjnym (Warszawa, ul. Newelska 6, pok. 226)
e-mail: rekrutacja@wit.edu.pl


Biuro rekrutacyjne, Warszawa, ul. Newelska 6, pok. 226

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

AAzwiń
Informację o opłatach dostępne są na stronie uczelni pod adresem http://wit.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Rektora ds. Studenckich - Rekrutacja
Adres:
01-447 Warszawa, Newelska 6 pokój 226 (II piętro)
Tel. 022 3486544
Faks: 022 3486545
E-mail: rekrutacja@wit.edu.pl