Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

ul.Newelska 6, 01-447 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 348-65-00
fax. (22) 348-65-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Inspektor ochrony danych osobowych (podstawowy)

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”) kontynuuje w kolejnej edycji przygotowanie kandydatów do specjalistycznego zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Po IV edycjach studiów dedykowanych ABI [w latach 2013 -2017] nadszedł czas na zmianę nazwy studiów z zachowaniem programu kształcenia uwzględniającego nowelizację przepisów RODO. Rozporządzenie określa w art. 37 ust. 5 Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań.

Powstała tym samym konieczność przygotowania Inspektorów do zgodnej z nowymi przepisami, realizacji ustawowych obowiązków w trybie kwalifikacji określonych w ISCDE. Celem studiów jest uzyskanie efektów kształcenia w wymiarze pełnych kwalifikacji zawodowych zgodnych z przepisami o poziomach i dziedzinach kształcenia określanych w literaturze kompetencjami twardymi, a tym samym wykazanie przez Inspektorów formalnych uprawnień zawodowych. Specyfika jednostek przetwarzających dane osobowe w postaci tradycyjnej i elektronicznej, wymaga umiejętności rozpoznania interoperacyjnych aspektów prawno – organizacyjnego i technicznie – audytowego, zarządzania bezpieczeństwem. Istotnym elementem działania IOD są wymagania określone w przepisach Rozporządzenia KRI 2012.

W oparciu o art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI koreluje z zadaniami nowego Rozporządzenia ODO. Zapisy obu aktów prawnych wymagają udokumentowanych kwalifikacji zawodowych w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu ODO UE w trakcie wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych osobowych [DPO - data protection officer].

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY ZE SIODO

Stowarzyszeniem Inspektorów
Ochrony Danych Osobowych


ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych po nowelizacji Rozporządzenia RODO i Ustawy w działalności:

Organów publicznych
Podmiotów publicznych
Jednostek biznesu
Jednostek ochrony zdrowia
Sądów powszechnych
Sektora MSP
Innych organizacji
Oferta edukacyjna skierowana jest do:

kandydatów na inspektorów ochrony danych osobowych
osób wyznaczonych do wykonywania zadań inspektora
doradców i konsultantów; audytorów bezpieczeństwa informacji
oraz:

kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców
kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość)
kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.)
osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, radcy, konsultanci, współpracownicy)
Prezentowane studia podyplomowe stanowią perspektywiczne zasilenie potrzeb rynku pracy na specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
w wymiarze zdobycia lub uzupełnienia wiedzy osób pracujących w różnych organizacjach w obszarach zarządzania informacją.

CEL STUDIÓW

Ukończenie studiów pozwoli wykorzystać wiedzę podczas wykonywania czynności zawodowych Inspektora Ochrony Danych, a także udzielanie porad oraz konsultacji stronom trzecim.

CERTYFIKAT

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania certyfikatu Audytora Wewnętrznego SZBI wg normy 27001* wydanego przez firmę TÜV NORD POLSKA. [* Audytor Wewnętrzny SZBI PN-ISO/IEC 27001 (- ISMS -Information Security Management System) – kurs realizowany w trakcie dodatkowego zjazdu oraz opłaty, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez osoby zainteresowane]

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych mających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dostępny w Biurze Rekrutacji
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- dwa zdjęcia typu paszportowego
- kserokopię dowodu osobistego
- kserokopię dowodu wpłaty wpisowego.

Decyzję o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania na podstawie złożonych dokumentów.

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje prorektor ds. studenckich na podstawie kompletu dokumentów, wpłaty wpisowego i zawartej umowy o studiowaniu.

Informacja:

telefonicznie: 022 836 26 26 lub 022 34 86 544, fax 022 34 86 545,
osobiście: w Biurze Rekrutacyjnym (Warszawa, ul. Newelska 6, pok. 226)
e-mail: rekrutacja@wit.edu.pl


Biuro rekrutacyjne, Warszawa, ul. Newelska 6, pok. 226

Opłaty

AAzwiń
Informację o opłatach dostępne są na stronie uczelni pod adresem http://wit.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Rektora ds. Studenckich - Rekrutacja
Adres:
01-447 Warszawa, Newelska 6 pokój 226 (II piętro)
Tel. 022 3486544
Faks: 022 3486545
E-mail: rekrutacja@wit.edu.pl