Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Wydział: Biologii i Hodowli Zwierząt

Opis kierunku

AAzwiń
Studia stacjonarne trwają 7 semestrów, a studia niestacjonarne 8 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu z tytułem inżynier. Szczegółowe informacje na stronie: www.biologia.up.lublin.pl
Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
stara matura - konkurs świadectw dojrzałości
nowa matura - wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego(przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

Przedmioty:
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka,fizyka i astronomia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
rekrutacja letnia
harmonogram rekrutacji na stronie www.up.lublin.pl

internetowa rejestracja kandydatów trwa od 1 czerwca 2012

Opłaty

AAzwiń
opłata jednorazowa za semestr 1700 zł lub 3 raty: 800, 500, 500.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 445-66-11, (81) 445-69-91
e-mail:dziekanat.bhz@up.lublin.pl