Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Rolnictwo - studia inżynierskie

Wydział: Nauk Rolniczych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), studia niestacjonarne 8 semestrów; absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier.

Absolwent jest przygotowany do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, instytutach naukowo-badawczych, jednostkach doradczych, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent posiada: umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, znajomość problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Ma umiejętność metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
stara matura - konkurs świadectw dojrzałości
nowa matura - wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego(przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

Przedmioty:
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
rekrutacja letnia
harmonogram na stronie www.up.lublin.pl

internetowa rejestracja kandydatów trwa od 1 czerwca 2012

Opłaty

AAzwiń
opłata jednorazowa za semestr 1500 zł lub 3 raty 600, 500, 500.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
tel. (84) 677-27-05, (84) fax (084)639-60-39
e-mail: dziekanat.zamosc@up.lublin.pl