Wyższa Szkoła Uni-Terra

ul.Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61)833-05-30,(61)830-41-71
fax. (61) 830-41-74
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Opis uczelni

AAzwiń

Wyższa Szkoła Uni-Terra

Mieści się w Poznaniu przy ulicy Generała Ignacego Prądzyńskiego 53, jest uczelnią zarejestrowaną na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355. Uczelnia prowadzi studia licencjackie dzienne i zaoczne na kierunkach pedagogika specjalna, dietetyka oraz filologia – filologia angielska.

Wyższa Szkoła Uni-Terra jest uczelnią opierającą się na znakomitych dydaktykach i praktykach rekrutujących się z terenu całego kraju. Idea funkcjonowania uczelni w swej istocie jest bardzo prosta - spoiwem wszelkich związków między ludźmi jest szeroko rozumiana "kultura". Wszelka inność, odmienność nie przeszkadza, wręcz przeciwnie wzbogaca. Sami stajemy się przez to inni, trochę bardziej otwarci. Zaczynamy rozwijać się nie tylko dla samych siebie ale również dla innych i poprzez innych. W tym procesie ważny jest cel, który chcemy osiągnąć. Czasami jest to dobrze płatna praca, satysfakcja z wykonywanego zawodu, poczucie samorealizacji, a czasami pomoc potrzebującym. Uczelnia ma konkretne propozycje dla przyszłych studentów i słuchaczy. Stawia sobie ambitne wyzwania, jakimi są: kształtowanie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, pracowników (samorządów, instytucji państwa oraz firm prowadzących działalność gospodarczą), wolontariuszy organizacji pozarządowych zarówno krajowych, jaki i zagranicznych.

Dlaczego warto wybrać WS Uni-Terra?

 • to jedyna w Wielkopolsce uczelnia niepubliczna kształcąca na kierunku pedagogika specjalna,
 • doświadczona kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom kształcenia,
 • bardzo szeroki wybór specjalności daje możliwość dokładnego ukierunkowania na indywidualne zainteresowania i potrzeby,
 • wykładowcy kładą duży nacisk na praktyczna stronę kształcenia jako najistotniejszego elementu nauczania,
 • wszystkie zajęcia odbywają się w kompleksie budynków przy ul.Prądzyńskiego,
 • bliskość Dworca Kolejowego i Autobusowego - łatwy dojazd!

Oferta edukacyjna WS Uni-Terra

AAzwiń

STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

 • Logopedia z terapią pedagogiczną
 • Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Oligofrenopedagogika z edukacją elementarną

DIETETYKA

 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka w sporcie i w odnowie biologicznej

FILOLOGIA – filologia angielska

 • translatoryka
 • amerykanistyka

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Student 3-letnich studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna zdobywa podstawową wiedzę z zakresu psychologii (ogólnej, rozwojowej, wychowawczej, społecznej, klinicznej), pedagogiki ogólnej, filozofii i etyki, historii wychowania, dydaktyki ogólnej i metodologii badań. Studia na specjalności pedagogika specjalna stanowią pierwszy krok na drodze doskonalenia się w zawodzie pedagoga specjalnego. Student nabywa kompetencje zawodowe niezbędne w pracy terapeutycznej, dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W procesie kształcenia nacisk kładziony jest na przedmioty o charakterze praktycznym (np. metody terapii dzieci z uszkodzonym mózgiem), które łączone są z podstawą teoretyczną (np. podstawy neurologii, logopedia).

Absolwent studiów ma możliwość podjęcia zatrudnienia jako specjalista z zakresu diagnostyki i terapii pedagogicznej osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach kształcenia specjalnego, a także w szkołach i klasach integracyjnych, w centrach rehabilitacji, ośrodkach wczesnej interwencji, domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych. Absolwent 3-letnich studiów licencjackich może kontynuować naukę na 2-letnich magisterskich studiach uzupełniających na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna.

Logopedia z terapią pedagogiczną

Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę związaną z kształtowaniem mowy dzieci, zarówno tych rozwijających się prawidłowo, jak i również dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Specjalność ta pozwala również podejmować działania wspierające rozwój emocjonalno-społeczny w sytuacji m. in. zaburzeń płynności mowy (tj. powszechnego jąkania) oraz w okolicznościach utraty kompetencji mowy u osób po mechanicznym uszkodzeniu mózgu (wypadki, wylewy) - problemy te dotyczą zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.

Absolwenci powyższej specjalności będą przygotowani do profesjonalnego postępowania logopedycznego, a w szczególności: zdobędą wiedzę z zakresu m. in. kształtowania się mowy, fonetyki i nauki o języku, teorii i terapii jąkania, anatomii, neuropsychologii, posiądą umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będą przygotowani do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędą umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

Studenci po ukończeniu studiów o powyższej specjalności uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy.

Resocjalizacja z socjoterapią

Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę edukacyjno-terapeutyczną z osobami niedostosowanymi społecznie i o zaburzonym zachowaniu.

Absolwenci tej specjalności zdobędą ogólną wiedzę pozwalającą rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Poznają uwarunkowania oraz mechanizmy działania systemów kontroli społecznej, a w szczególności systemów penalnych. Zdobędą również umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu osobistym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa oraz umiejętności prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań korekcyjnych. Absolwenci będą potrafili także dokonać trafnej identyfikacji potrzeb edukacyjno-terapeutycznych osób, z którymi będą pracować oraz opracowywać i przygotowywać programy kształcąco-wychowawcze, terapeutyczne i profilaktyczne. Absolwenci wyposażeni zostaną również w wiedzę, która umożliwi im sprawne funkcjonowanie zarówno w zawodzie, jak i w życiu osobistym, np.: jak spokojnie, efektywnie i twórczo rozwiązywać konflikty oraz innego rodzaju problemy spotykane w środowisku zawodowym, jak organizować i czynnie uczestniczyć w pracy zespołowej, w jaki sposób komunikować się z otoczeniem.

Po powyższej specjalności absolwenci nasi są wszechstronnie przygotowani do działalności zawodowej zarówno w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup doświadczających trudności w funkcjonowaniu społecznym, jak i w placówkach, mających za zadanie reagować na problemy wynikające z patologii społecznych.

Studenci kończący powyższą specjalność są wykwalifikowanymi pracownikami zajmującymi się problematyką przestępczości, różnego rodzaju dewiacjami dorosłych i młodzieży oraz dysfunkcjami rodziny. Zdobyte w toku studiów wiedza, umiejętności i postawy zawodowe pozwalają naszym absolwentom szukać zatrudnienia m.in. w:

 • Schroniska dla nieletnich
 • Ośrodki szkolno - wychowawcze
 • Pogotowia opiekuńcze
 • Ośrodki profilaktyki i terapii uzależnień
 • Instytucje Resortu Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości
 • Zakłady resocjalizacyjne dla nieletnich
 • Areszty śledcze i zakłady karne dla dorosłych
 • Zakłady poprawcze
 • Ośrodki diagnostyczne
 • Ośrodki adaptacji społecznej

Oligofrenopedagogika z edukacją elementarną

Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Absolwent powyższej specjalności jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie (w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim, sprzężonym). Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań wynikających z założeń pedagogiki integracyjnej i edukacji zintegrowanej. Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i jego pełnosprawnych kolegów.

Zadania jakie stoją przed studentami tej specjalności są naprawdę ogromne. W przyszłości muszą oni być zarówno dydaktykami jak i wychowawcami. Powinni wspomagać rodziców w wychowaniu dziecka. Spełniają bardzo ważną rolę w życiu młodego człowieka: wyposażają go w podstawową wiedzę i umiejętności, rozwijają twórcze myślenie, kształtują nawyki systematycznej pracy, przygotowują przedszkolaki do podjęcia nauki w klasie I, a uczniów w wieku wczesnoszkolnym do kontynuowania nauki w klasach starszych. Zadaniem nauczyciela też jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Dzieci są różne i pracują w różnym tempie, zwłaszcza na podstawowym etapie kształcenia. Należy więc indywidualizować zadania, zarówno w przedszkolu, jak i w klasach I-III szkoły podstawowej. Dotyczy to również sposobu oceniania osiągnięć dziecka. Po ukończeniu studiów studenci są przygotowani do pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym (w przedszkolu, punktach i zespołach wychowania przedszkolnego) oraz wczesnoszkolnym, w klasach I-III szkoły podstawowej i świetlicy szkolnej. Absolwent nasz jest w pełni przygotowany do nauczania i wychowania, tj. realizowania procesu edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolu (dzięki przygotowaniu obejmującemu m.in. podstawową wiedzę matematyczno-przyrodniczą, językowo-literacką i artystyczną), diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym odkrywania uzdolnień dziecka i ich rozwijania, planowania, realizacji, organizowania, kontroli i oceny procesów edukacyjnych, samodzielnego tworzenia i weryfikowania własnych projektów pedagogicznych, współpracy z nauczycielami i uczniami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz pozaszkolnym środowiskiem lokalnym w realizowaniu celów pedagogicznych szkoły oraz przedszkola, podejmowania szybkich i trafnych decyzji, a co za tym idzie odporności psychicznej w trudnych sytuacjach, posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną w prowadzeniu zajęć i samokształceniu, współtworzenia szkolnych zestawów programów nauczania, wychowania oraz profilaktyki. Ponadto student kończący powyższe studia potrafi odnalezienia się na współczesnym, polskim rynku pracy, samodzielnie założyć przedszkole, szkołę lub inną placówkę oświatową, kierowania własnym rozwojem zawodowym, posługiwać się niezbędnymi przepisami prawa oświatowego.

Absolwent posiada kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki oraz wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Studia te stwarzają możliwość zatrudnienia w różnych typach placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych, obejmujących swoim oddziaływaniem osoby niepełnosprawne intelektualnie, w tym szczególnie:

 • W przedszkolach i szkołach integracyjnych
 • Szkołach specjalnych i integracyjnych
 • Szkołach specjalnych
 • Ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • itp.

Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu

Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie a także będą przygotowani do prowadzenia sepii z dziećmi autystycznymi.

Absolwent powyższej specjalności jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz uczniów ze sprzężeniami). Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań terapeutycznych wynikających ze specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem.

Zadania jakie stoją przed studentami tej specjalności są naprawdę ogromne. W przyszłości muszą oni być zarówno dydaktykami jak i wychowawcami. Powinni wspomagać rodziców w wychowaniu dziecka. Spełniają bardzo ważną rolę w życiu młodego człowieka: wyposażają go w podstawową wiedzę i umiejętności, rozwijają twórcze myślenie, kształtują nawyki systematycznej pracy, przygotowują przedszkolaki do podjęcia nauki w klasie I, a uczniów w wieku wczesnoszkolnym do kontynuowania nauki w klasach starszych. Zadaniem nauczyciela też jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Absolwent nasz jest w pełni przygotowany do nauczania i wychowania,, diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym odkrywania uzdolnień dziecka i ich rozwijania, planowania, realizacji, organizowania, kontroli i oceny procesów edukacyjnych, samodzielnego tworzenia i weryfikowania własnych projektów pedagogicznych, współpracy z nauczycielami i uczniami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz pozaszkolnym środowiskiem lokalnym w realizowaniu celów pedagogicznych szkoły oraz przedszkola, podejmowania szybkich i trafnych decyzji, a co za tym idzie odporności psychicznej w trudnych sytuacjach, posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną w prowadzeniu zajęć i samokształceniu, współtworzenia szkolnych zestawów programów nauczania, wychowania oraz profilaktyki. Ponadto student kończący powyższe studia potrafi odnalezienia się na współczesnym, polskim rynku pracy, samodzielnie założyć przedszkole, szkołę lub inną placówkę oświatową, kierowania własnym rozwojem zawodowym, posługiwać się niezbędnymi przepisami prawa oświatowego. Zważywszy na potrzeby pojawiające się na rynku edukacyjnym (z roku na rok przybywa dzieci dotkniętych autyzmem) student nabywa najnowszą wiedzę, na światowym poziomie, w zakresie diagnozowania autyzmu i prowadzenia terapii dzieci autystycznych na różnych poziomach funkcjonowania. Nabywa praktyczne umiejętności prowadzenia terapii wybranymi, uznawanymi za najskuteczniejsze metodami.

Absolwent posiada kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki oraz kwalifikacje do pracy z dziećmi autystycznymi w różnego rodzaju placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych, obejmujących swoim oddziaływaniem osoby niepełnosprawne intelektualnie i autystyczne, w tym szczególnie:

 • Ośrodkach wczesnej Interwencji
 • Przedszkolach i szkołach integracyjnych
 • Przedszkolach i szkołach specjalnych
 • Przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w których uczą się uczniowie z orzeczeniami o upośledzeniu lub autyzmie
 • Ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • Organizacjach pozarządowych organizujących terapię dla dzieci autystycznych.

DIETETYKA

Absolwent III letnich studiów licencjackich na kierunku dietetyka posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych. W trakcie nauki student zdobywa umiejętność oceny stanu odżywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, a także oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia. Zdobywa także wiedzę z zakresu planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup pacjentów, profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych. Absolwent dietetyki jest ponadto przygotowany do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami HACCP.

Ścisła współpraca między pracownikami naukowo - dydaktycznymi WSEIiI z kierunku dietetyka i pedagogika specjalna daje studentom dietetyki dodatkową możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w kontaktach ze specyficznymi grupami społecznymi, jakie tworzą osoby niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie wraz z ich rodzinami. Dzięki praktykom klinicznym w różnych sektorach (szpitale, uzdrowiska, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, przychodnie zakładowe, poradnie medycyny sportu) absolwenci dietetyki będą przygotowani do pracy w różnych warunkach.

Absolwent dietetyki znajdzie pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do innych placówek (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka.

Dietetyka kliniczna

Celem kształcenia na specjalności Dietetyka kliniczna jest przygotowanie kompetentnego pracownika instytucji zajmujących się żywieniem człowieka w stanie zdrowia i choroby oraz nadzorem nad prawidłowym żywieniem. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do:

 • Planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności
 • Planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją
 • Oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • Zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym
 • Oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych (cukrzycy, otyłości, chorób układu krążenia)
 • Udzielania porad dotyczących otyłości i nadwagi

Dietetyk, w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte podczas trzyletniego szkolenia zawodowego będzie mógł podjąć i w pełnym zakresie wykonywać pracę w:

 • Instytucjach służby zdrowia, zarówno w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych
 • Strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • W ramach indywidualnej działalności ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo
 • Zakładach żywienia

Dietetyka w sporcie i w odnowie biologicznej

Absolwent specjalności Dietetyka w sporcie i w odnowie biologicznej zdobędzie poszerzoną wiedzę o istotnym wpływie odżywiania na zdolność do wysiłku. Odpowiednia dieta w znaczeniu zarówno ilości, jak i jakości przed, podczas i po treningu oraz podczas zawodów przyczynia się do osiągnięcia optymalnych wyników sportowych.

Absolwent zdobędzie także poszerzoną wiedzę o istotnym wpływie odżywiania na zdolność do wysiłku. Odpowiednia dieta w znaczeniu zarówno ilości, jak i jakości przed, podczas i po treningu oraz podczas zawodów przyczynia się do osiągnięcia optymalnych wyników sportowych.

Student przygotowany będzie do:

 • Ustalenia odpowiedniej diety w różnych dyscyplinach sportowych
 • Przygotowania strategii żywieniowych przed, w czasie i po zawodach
 • Doboru odpowiednich odżywek dietetycznych, stosowanych w różnych dyscyplinach sportowych
 • Oceny stanu odżywiania, sposobów i stylów żywienia
 • Dostrzegania i oceny związku oraz wpływu farmakoterapii i żywienia

Absolwent przygotowany będzie do podjęcia pracy w:

 • Klubach sportowych
 • Siłowniach
 • Ośrodkach rekreacyjnych
 • Ośrodkach SPA
 • Szpitalach
 • Sanatoriach
 • Publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia
 • Zakładach żywienia zbiorowego
 • Organizacjach konsumenckich
 • Instytucjach naukowo-badawczych

FILOLOGIA- filologia angielska

Studia na kierunku filologia, specjalność: filologia angielska trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego - licencjat. Realizowane są w dwóch specjalizacjach: translatoryka i amerykanistyka. Wyboru specjalizacji studenci dokonują po trzecim semestrze studiów.

Absolwenci filologii angielskiej są i nadal będą specjalistami bardzo poszukiwanymi przez pracodawców. Na chwilę obecną około 8% wszystkich ofert pracy skierowanych jest obecnie do tłumaczy i lektorów. Na wykształconych w Polsce filologów angielskich czeka interesująca praca w instytucjach międzynarodowych, instytucjach i firmach zagranicznych, jak też w krajowych jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych. Szybki rozwój rynku usług - zwłaszcza turystyki i reklamy oraz szerokiej palety usług finansowych i prawnych zwiększa zainteresowanie pracodawców osobami znającymi biegle języki obce, które mogą znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie w różnego rodzaju firmach, np. jako asystenci prezesów i dyrektorów albo copywriterzy, czyli autorzy tekstów wykorzystywanych przez różne media w reklamie.

Język angielski to jeden z najbardziej uniwersalnych języków świata. Biegła znajomość tego języka oraz kultury i sztuki krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, USA, Australii) daje możliwość podejmowania pracy w bardzo różnorodnych dziedzinach, a także poszerzenia horyzontów myślowych i poznania szerokiego kręgu kulturowego.

Specjalizacja: Translatoryka

Absolwent kierunku filologia, specjalność: filologia angielska, w przypadku wyboru specjalizacji translatoryka będzie posiadał podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Będzie legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent będzie umieć rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Wiedza nabyta w toku kształcenia ogólnego pozwoli absolwentom podjąć pracę w biurach tłumaczy przysięgłych, ale również w placówkach kultury, instytucjach samorządu lokalnego oraz biurach i organizacjach turystycznych a także czasopismach i mediach elektronicznych. Pomoże mu w tym ukończenie kursów m.in. takich jak stylistyka, techniki tłumaczeniowe, tłumaczenie oraz praca z tekstem specjalistycznym.

Specjalizacja: Amerykanistyka

W przypadku ukończenia specjalizacji amerykanistyka absolwent będzie posługiwał się doskonale amerykańską odmianą języka angielskiego. Bardzo dobrze będzie znał wiele aspektów współczesnej i dawnej kultury amerykańskiej, a także historię Stanów Zjednoczonych. Absolwent będzie świadom kolejnych etapów rozwoju kraju oraz wkładu różnych grup etnicznych w jego powstanie i ewolucję, będzie dysponował również elementarną wiedzą w dziedzinie nauk społecznych, która pozwala mu opisywać i rozumieć złożony proces kształtowania się amerykańskiego społeczeństwa. Absolwent Amerykanistyki będzie orientował się w dziedzinie amerykańskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz znał różnice, dzielące system polityczny USA od systemów w krajach europejskich. Orientuje się również w problematyce mediów i wielorakim wpływie, jaki kultura amerykańska wywiera na współczesny świat. Wiedza nabyta w toku kształcenia pozwoli absolwentom podjąć pracę w instytucjach samorządowych, biurach tłumaczy, organizacjach turystycznych, czasopismach i mediach elektronicznych.

Warunki rekrutacji na studia I stopnia

Informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2013/2014 odbywa się bez egzaminów wstępnych! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór prowadzony jest od marca DO końca września

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli oraz doskonalące.

Kwalifikacyjne studia podyplomowe to dla nauczycieli możliwość zdobycia uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu. Dzięki zdobyciu niezbędnych kwalifikacji i uprawnień pedagogicznych otwiera się możliwość wykonywania zawodu w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Programy studiów są zgodne z rozporządzeniem MENiS z dnia 10 września 2002 r. i obejmują minimum 350 godzin zajęć. Spotkania mają charakter wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów, laboratoriów, praktyk oraz seminariów. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców wyższych uczelni, specjalistów w danej dziedzinie, instruktorów i trenerów. Studia podyplomowe, w zależności od kierunku, trwają 3 lub 4 semestry.

Studia doskonalące umożliwiają zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz wzbogacają i poszerzają warsztat zawodowy słuchacza, jednocześnie ułatwiając mu rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji zawodowych.

Przebieg studiów doskonalących regulowany jest potrzebami merytorycznymi, w związku z czym nie są one standaryzowane pod względem semestrów i godzin dydaktycznych.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne

 • Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - przysposobienie obronne
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Filozofia i etyka
 • Informatyka i technologia informacyjna
 • Logopedia
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika lecznicza
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Plastyka, Muzyka, Wiedza o kulturze
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Surdopedagogika
 • Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. ADHD)
 • Terapia pedagogiczna
 • Tyflopedagogika
 • Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wychowanie przedszkolne
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Zarządzanie oświatą
 • Terapia pedagogiczna-wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Studia podyplomowe doskonalące

 • Neurologopedia
 • Arteterapia - artystyczne działania interdyscyplinarne
 • Asystent rodziny - praca socjalna z rodziną w środowisku otwartym
 • Surdologopedia
 • Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej
 • Psychodietetyka
 • Socjoterapia

Galeria

zwiń