Wyższa Szkoła Uni-Terra

ul.Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61)833-05-30,(61)830-41-71
fax. (61) 830-41-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Dietetyka - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent 3 letnich studiów licencjackich na kierunku dietetyka posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych. W trakcie nauki student zdobywa umiejętność oceny stanu odżywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, a także oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia. Zdobywa także wiedzę z zakresu planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup pacjentów, profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych. Absolwent dietetyki jest ponadto przygotowany do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami HACCP.

Absolwent dietetyki znajdzie pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do innych placówek (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka.

Specjalności na dietetyce:

Dietetyka kliniczna
Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej


Dietetyka kliniczna

Celem kształcenia na specjalności Dietetyka kliniczna jest przygotowanie kompetentnego pracownika instytucji zajmujących się żywieniem człowieka w stanie zdrowia i choroby oraz nadzorem nad prawidłowym żywieniem.

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do:

- Planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności
- Planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją
- Oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
- Zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym
- Oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych (cukrzycy, otyłości, chorób układu krążenia)
- Udzielania porad dotyczących otyłości i nadwagi

Dietetyk, w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte podczas trzyletniego szkolenia zawodowego będzie mógł podjąć i w pełnym zakresie wykonywać pracę w:

- Instytucjach służby zdrowia, zarówno w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych
- Strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- W ramach indywidualnej działalności ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo
- Zakładach żywienia

Dietetyka w sporcie i w odnowie biologicznej

Absolwent specjalności Dietetyka w sporcie i w odnowie biologicznej zdobędzie poszerzoną wiedzę o istotnym wpływie odżywiania na zdolność do wysiłku. Odpowiednia dieta w znaczeniu zarówno ilości, jak i jakości przed, podczas i po treningu oraz podczas zawodów przyczynia się do osiągnięcia optymalnych wyników sportowych.

Absolwent zdobędzie także poszerzoną wiedzę o istotnym wpływie odżywiania na zdolność do wysiłku. Odpowiednia dieta w znaczeniu zarówno ilości, jak i jakości przed, podczas i po treningu oraz podczas zawodów przyczynia się do osiągnięcia optymalnych wyników sportowych.

Student przygotowany będzie do:
Ustalenia odpowiedniej diety w różnych dyscyplinach sportowych
Przygotowania strategii żywieniowych przed, w czasie i po zawodach
Doboru odpowiednich odżywek dietetycznych, stosowanych w różnych dyscyplinach sportowych
Oceny stanu odżywiania, sposobów i stylów żywienia
Dostrzegania i oceny związku oraz wpływu farmakoterapii i żywienia
Oceny wpływu składników odżywczych na funkcjonowanie poszczególnych układów ludzkiego organizmu

Absolwent przygotowany będzie do podjęcia pracy w:
Klubach sportowych
Siłowniach
Ośrodkach rekreacyjnych
Ośrodkach SPA
Szpitalach
Sanatoriach
Publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia
Zakładach żywienia zbiorowego
Organizacjach konsumenckich
Instytucjach naukowo-badawczych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki rekrutacji na studia I stopnia

UWAGA! Informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2013/2014 odbywa się bez egzaminów wstępnych!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie informujemy, że nabór jest prowadzony od 1.03.2013 r. do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 30.09.2013 roku.

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które złożą:

- Świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią)
- Kwestionariusz osobowy
- Podanie do Rektora o przyjęcie na pierwszy rok studiów
- Kserokopia dowodu osobistego i książeczka wojskowa (do wglądu)
- 4 zdjęcia (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
- potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 zł.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informujemy, że nabór na rok akademicki 2013/2014 prowadzony jest od 01.03.2013 DO 30.09.2013

Opłaty

AAzwiń
Uwaga!! Do 30 czerwca nabór prowadzony jest bez opłaty wpisowej

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT - BUDYNEK A, I PIĘTRO
ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań
tel.: 61 833 05 30, tel.fax: 61 830 41 74
email: dziekanat@wsuniterra.pl
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w sobotę w godzinach 8:00 - 13:00