Wyższa Szkoła Uni-Terra

ul.Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61)833-05-30,(61)830-41-71
fax. (61) 830-41-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia angielska

Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku filologia, specjalność: filologia angielska trwają 6 semestrów
i kończą się nadaniem tytułu zawodowego - licencjat. Realizowane są w dwóch specjalizacjach: translatoryka i amerykanistyka. Wyboru specjalizacji studenci dokonują po trzecim semestrze studiów.

Absolwenci filologii angielskiej są i nadal będą specjalistami bardzo poszukiwanymi przez pracodawców. Na chwilę obecną około 8% wszystkich ofert pracy skierowanych jest obecnie do tłumaczy i lektorów. Na wykształconych w Polsce filologów angielskich czeka interesująca praca w instytucjach międzynarodowych, instytucjach i firmach zagranicznych, jak też w krajowych jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych. Szybki rozwój rynku usług - zwłaszcza turystyki i reklamy oraz szerokiej palety usług finansowych i prawnych zwiększa zainteresowanie pracodawców osobami znającymi biegle języki obce, które mogą znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie w różnego rodzaju firmach, np. jako asystenci prezesów i dyrektorów albo copywriterzy, czyli autorzy tekstów wykorzystywanych przez różne media w reklamie.

Język angielski to jeden z najbardziej uniwersalnych języków świata. Biegła znajomość tego języka oraz kultury i sztuki krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, USA, Australii) daje możliwość podejmowania pracy w bardzo różnorodnych dziedzinach, a także poszerzenia horyzontów myślowych i poznania szerokiego kręgu kulturowego.

Specjalizacja: Translatoryka

Absolwent kierunku filologia, specjalność: filologia angielska, w przypadku wyboru specjalizacji translatoryka będzie posiadał podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Będzie legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent będzie umieć rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Wiedza nabyta w toku kształcenia ogólnego pozwoli absolwentom podjąć pracę w biurach tłumaczy przysięgłych, ale również w placówkach kultury, instytucjach samorządu lokalnego oraz biurach i organizacjach turystycznych a także czasopismach i mediach elektronicznych. Pomoże mu w tym ukończenie kursów m.in. takich jak stylistyka, techniki tłumaczeniowe, tłumaczenie oraz praca z tekstem specjalistycznym.

Specjalizacja: Amerykanistyka

W przypadku ukończenia specjalizacji amerykanistyka absolwent będzie posługiwał się doskonale amerykańską odmianą języka angielskiego. Bardzo dobrze będzie znał wiele aspektów współczesnej i dawnej kultury amerykańskiej, a także historię Stanów Zjednoczonych. Absolwent będzie świadom kolejnych etapów rozwoju kraju oraz wkładu różnych grup etnicznych w jego powstanie i ewolucję, będzie dysponował również elementarną wiedzą w dziedzinie nauk społecznych, która pozwala mu opisywać i rozumieć złożony proces kształtowania się amerykańskiego społeczeństwa. Absolwent Amerykanistyki będzie orientował się w dziedzinie amerykańskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz znał różnice, dzielące system polityczny USA od systemów w krajach europejskich. Orientuje się również w problematyce mediów i wielorakim wpływie, jaki kultura amerykańska wywiera na współczesny świat. Wiedza nabyta w toku kształcenia pozwoli absolwentom podjąć pracę w instytucjach samorządowych, biurach tłumaczy, organizacjach turystycznych, czasopismach i mediach elektronicznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki rekrutacji na studia I stopnia

UWAGA! Informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2013/2014 odbywa się bez egzaminów wstępnych!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie informujemy, że nabór jest prowadzony od 1.03.2013 r. do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 30.09.2013 roku.

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które złożą:

- Świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią)
- Kwestionariusz osobowy
- Podanie do Rektora o przyjęcie na pierwszy rok studiów
- Kserokopia dowodu osobistego i książeczka wojskowa (do wglądu)
- 4 zdjęcia (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
- potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 zł.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informujemy, że nabór na rok akademicki 2013/2014 prowadzony jest od 01.03.2013 DO 30.09.2013

Opłaty

AAzwiń
Uwaga!! Do 30 czerwca nabór prowadzony jest bez opłaty wpisowej

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT - BUDYNEK A, I PIĘTRO
ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań
tel.: 61 833 05 30, tel.fax: 61 830 41 74
email: dziekanat@wsuniterra.pl
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w sobotę w godzinach 8:00 - 13:00