Wyższa Szkoła Uni-Terra

ul.Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61)833-05-30,(61)830-41-71
fax. (61) 830-41-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika specjalna - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna zdobywa podstawową wiedzę z zakresu psychologii (ogólnej, rozwojowej, wychowawczej, społecznej, klinicznej), pedagogiki ogólnej, filozofii i etyki, historii wychowania, dydaktyki ogólnej i metodologii badań. Studia I stopnia są pierwszym krokiem na drodze doskonalenia się w zawodzie pedagoga specjalnego. Student nabywa kompetencje zawodowe niezbędne w pracy terapeutycznej, dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W procesie kształcenia nacisk kładziony jest na przedmioty o charakterze praktycznym (np. metody terapii dzieci z uszkodzonym mózgiem), które łączone są z podstawą teoretyczną (np. podstawy neurologii, logopedia).
Absolwent studiów ma możliwość podjęcia zatrudnienia jako specjalista z zakresu diagnostyki i terapii pedagogicznej osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach kształcenia specjalnego oraz szkołach i klasach integracyjnych, w centrach rehabilitacji, w ośrodkach wczesnej interwencji, domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych. Po ukończeniu trzyletnich studiów licencjackich istnieje możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich magisterskich studiach uzupełniających.


Specjalności na pedagogice specjalnej:

Logopedia z terapią pedagogiczną
Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu
Resocjalizacja z socjoterapią
Oligofrenopedagogika z edukacją elementarną

Logopedia z terapią pedagogiczną

Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę związaną z kształtowaniem mowy dzieci, zarówno tych rozwijających się prawidłowo, jak i również dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Specjalność ta pozwala również podejmować działania wspierające rozwój emocjonalno-społeczny w sytuacji m. in. zaburzeń płynności mowy (tj. powszechnego jąkania) oraz w okolicznościach utraty kompetencji mowy u osób po mechanicznym uszkodzeniu mózgu (wypadki, wylewy) - problemy te dotyczą zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.

Absolwenci powyższej specjalności będą przygotowani do profesjonalnego postępowania logopedycznego, a w szczególności: zdobędą wiedzę z zakresu m. in. kształtowania się mowy, fonetyki i nauki o języku, teorii i terapii jąkania, anatomii, neuropsychologii, posiądą umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będą przygotowani do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędą umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

Studenci po ukończeniu studiów o powyższej specjalności uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy.

Resocjalizacja z socjoterapią

Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę edukacyjno-terapeutyczną z osobami niedostosowanymi społecznie i o zaburzonym zachowaniu.

Absolwenci tej specjalności zdobędą ogólną wiedzę pozwalającą rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Poznają uwarunkowania oraz mechanizmy działania systemów kontroli społecznej, a w szczególności systemów penalnych. Zdobędą również umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu osobistym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa oraz umiejętności prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań korekcyjnych. Absolwenci będą potrafili także dokonać trafnej identyfikacji potrzeb edukacyjno-terapeutycznych osób, z którymi będą pracować oraz opracowywać i przygotowywać programy kształcąco-wychowawcze, terapeutyczne i profilaktyczne. Absolwenci wyposażeni zostaną również w wiedzę, która umożliwi im sprawne funkcjonowanie zarówno w zawodzie, jak i w życiu osobistym, np.: jak spokojnie, efektywnie i twórczo rozwiązywać konflikty oraz innego rodzaju problemy spotykane w środowisku zawodowym, jak organizować i czynnie uczestniczyć w pracy zespołowej, w jaki sposób komunikować się z otoczeniem.

Po powyższej specjalności absolwenci nasi są wszechstronnie przygotowani do działalności zawodowej zarówno w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup doświadczających trudności w funkcjonowaniu społecznym, jak i w placówkach, mających za zadanie reagować na problemy wynikające z patologii społecznych.

Studenci kończący powyższą specjalność są wykwalifikowanymi pracownikami zajmującymi się problematyką przestępczości, różnego rodzaju dewiacjami dorosłych i młodzieży oraz dysfunkcjami rodziny. Zdobyte w toku studiów wiedza, umiejętności i postawy zawodowe pozwalają naszym absolwentom szukać zatrudnienia m.in. w:

Schroniska dla nieletnich
Ośrodki szkolno - wychowawcze
Pogotowia opiekuńcze
Ośrodki profilaktyki i terapii uzależnień
Instytucje Resortu Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości
Zakłady resocjalizacyjne dla nieletnich
Areszty śledcze i zakłady karne dla dorosłych
Zakłady poprawcze
Ośrodki diagnostyczne
Ośrodki adaptacji społecznej

Oligofrenopedagogika z edukacją elementarną

Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Absolwent powyższej specjalności jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie (w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim, sprzężonym). Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań wynikających z założeń pedagogiki integracyjnej i edukacji zintegrowanej. Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i jego pełnosprawnych kolegów.

Zadania jakie stoją przed studentami tej specjalności są naprawdę ogromne. W przyszłości muszą oni być zarówno dydaktykami jak i wychowawcami. Powinni wspomagać rodziców w wychowaniu dziecka. Spełniają bardzo ważną rolę w życiu młodego człowieka: wyposażają go w podstawową wiedzę i umiejętności, rozwijają twórcze myślenie, kształtują nawyki systematycznej pracy, przygotowują przedszkolaki do podjęcia nauki w klasie I, a uczniów w wieku wczesnoszkolnym do kontynuowania nauki w klasach starszych. Zadaniem nauczyciela też jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Dzieci są różne i pracują w różnym tempie, zwłaszcza na podstawowym etapie kształcenia. Należy więc indywidualizować zadania, zarówno w przedszkolu, jak i w klasach I-III szkoły podstawowej. Dotyczy to również sposobu oceniania osiągnięć dziecka. Po ukończeniu studiów studenci są przygotowani do pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym (w przedszkolu, punktach i zespołach wychowania przedszkolnego) oraz wczesnoszkolnym, w klasach I-III szkoły podstawowej i świetlicy szkolnej. Absolwent nasz jest w pełni przygotowany do nauczania i wychowania, tj. realizowania procesu edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolu (dzięki przygotowaniu obejmującemu m.in. podstawową wiedzę matematyczno-przyrodniczą, językowo-literacką i artystyczną), diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym odkrywania uzdolnień dziecka i ich rozwijania, planowania, realizacji, organizowania, kontroli i oceny procesów edukacyjnych, samodzielnego tworzenia i weryfikowania własnych projektów pedagogicznych, współpracy z nauczycielami i uczniami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz pozaszkolnym środowiskiem lokalnym w realizowaniu celów pedagogicznych szkoły oraz przedszkola, podejmowania szybkich i trafnych decyzji, a co za tym idzie odporności psychicznej w trudnych sytuacjach, posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną w prowadzeniu zajęć i samokształceniu, współtworzenia szkolnych zestawów programów nauczania, wychowania oraz profilaktyki. Ponadto student kończący powyższe studia potrafi odnalezienia się na współczesnym, polskim rynku pracy, samodzielnie założyć przedszkole, szkołę lub inną placówkę oświatową, kierowania własnym rozwojem zawodowym, posługiwać się niezbędnymi przepisami prawa oświatowego.

Absolwent posiada kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki oraz wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Studia te stwarzają możliwość zatrudnienia w różnych typach placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych, obejmujących swoim oddziaływaniem osoby niepełnosprawne intelektualnie, w tym szczególnie:

W przedszkolach i szkołach integracyjnych
Szkołach specjalnych i integracyjnych
Szkołach specjalnych
Ośrodkach szkolno-wychowawczych
itp.

Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu

Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie a także będą przygotowani do prowadzenia sepii z dziećmi autystycznymi.

Absolwent powyższej specjalności jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz uczniów ze sprzężeniami). Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań terapeutycznych wynikających ze specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem.

Zadania jakie stoją przed studentami tej specjalności są naprawdę ogromne. W przyszłości muszą oni być zarówno dydaktykami jak i wychowawcami. Powinni wspomagać rodziców w wychowaniu dziecka. Spełniają bardzo ważną rolę w życiu młodego człowieka: wyposażają go w podstawową wiedzę i umiejętności, rozwijają twórcze myślenie, kształtują nawyki systematycznej pracy, przygotowują przedszkolaki do podjęcia nauki w klasie I, a uczniów w wieku wczesnoszkolnym do kontynuowania nauki w klasach starszych. Zadaniem nauczyciela też jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Absolwent nasz jest w pełni przygotowany do nauczania i wychowania,, diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym odkrywania uzdolnień dziecka i ich rozwijania, planowania, realizacji, organizowania, kontroli i oceny procesów edukacyjnych, samodzielnego tworzenia i weryfikowania własnych projektów pedagogicznych, współpracy z nauczycielami i uczniami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz pozaszkolnym środowiskiem lokalnym w realizowaniu celów pedagogicznych szkoły oraz przedszkola, podejmowania szybkich i trafnych decyzji, a co za tym idzie odporności psychicznej w trudnych sytuacjach, posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną w prowadzeniu zajęć i samokształceniu, współtworzenia szkolnych zestawów programów nauczania, wychowania oraz profilaktyki. Ponadto student kończący powyższe studia potrafi odnalezienia się na współczesnym, polskim rynku pracy, samodzielnie założyć przedszkole, szkołę lub inną placówkę oświatową, kierowania własnym rozwojem zawodowym, posługiwać się niezbędnymi przepisami prawa oświatowego. Zważywszy na potrzeby pojawiające się na rynku edukacyjnym (z roku na rok przybywa dzieci dotkniętych autyzmem) student nabywa najnowszą wiedzę, na światowym poziomie, w zakresie diagnozowania autyzmu i prowadzenia terapii dzieci autystycznych na różnych poziomach funkcjonowania. Nabywa praktyczne umiejętności prowadzenia terapii wybranymi, uznawanymi za najskuteczniejsze metodami.

Absolwent posiada kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki oraz kwalifikacje do pracy z dziećmi autystycznymi w różnego rodzaju placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych, obejmujących swoim oddziaływaniem osoby niepełnosprawne intelektualnie i autystyczne, w tym szczególnie:

- Ośrodkach wczesnej Interwencji
- Przedszkolach i szkołach integracyjnych
- Przedszkolach i szkołach specjalnych
- Przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w których uczą się uczniowie z orzeczeniami o upośledzeniu lub autyzmie
- Ośrodkach szkolno-wychowawczych
- Organizacjach pozarządowych organizujących terapię dla dzieci autystycznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki rekrutacji na studia I stopnia

UWAGA! Informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2013/2014 odbywa się bez egzaminów wstępnych!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie informujemy, że nabór jest prowadzony od 1.03.2013 r. do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 30.09.2013 roku.

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które złożą:

- Świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią)
- Kwestionariusz osobowy
- Podanie do Rektora o przyjęcie na pierwszy rok studiów
- Kserokopia dowodu osobistego i książeczka wojskowa (do wglądu)
- 4 zdjęcia (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
- potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 zł.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informujemy, że nabór na rok akademicki 2013/2014 prowadzony jest od 01.03.2013 DO 30.09.2013

Opłaty

AAzwiń
Uwaga!! Do 30 czerwca nabór prowadzony jest bez opłaty wpisowej

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT - BUDYNEK A, I PIĘTRO
ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań
tel.: 61 833 05 30, tel.fax: 61 830 41 74
email: dziekanat@wsuniterra.pl
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w sobotę w godzinach 8:00 - 13:00