Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii

ul.Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec
woj.śląskie
tel. (32)266-20-51
fax. (32) 266-20-53
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo, higiena pracy i zagrożenia środowiskowe

Kategoria: BHP

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Inzynierii Bezpieczeństwa

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe Bezpieczeństwo, higiena pracy i zagrożenia środowiskowe zapewniają absolwentom uzupełnienie i zdobycie nowoczesnej, specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie bezpieczeństwa środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowują do wprowadzenia i realizacji elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania środowiskiem w organizacjach gospodarczych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

Uczestnicy studiów poznają nie tylko teorię, ale mają możliwość nabycia umiejętności praktycznych między innymi w takich obszarach praktycznych jak: projektowanie i wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania środowiskowego, prognozowanie zagrożeń środowiskowych oraz kontrolowanie i redukcję ryzyka środowiskowego, diagnozowanie i monitorowanie zagrożeń na stanowiskach pracy oraz ostrzeganie o ryzyku ich oddziaływania, prowadzenie analizy awarii środowiskowych oraz zdarzeń wypadkowych, prowadzenie akcji ratowniczych, wdrażanie systemów informatycznych w bezpieczeństwie zawodowym i środowiskowym, organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń z bhp i ochrony środowiska, stosowanie zasad ergonomii w systemach pracy, udzielanie pierwszej pomocy, analizowanie i ocenianie kultury bezpieczeństwa oraz stresu zawodowego.

Absolwenci studiów podyplomowych Bezpieczeństwo, higiena pracy i zagrożenia środowiskowe uzyskują zasób wiedzy spełniający wymagania kwalifikacyjne dla zatrudnienia w charakterze starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 246 poz.2468 z dnia 2 listopada 2004 roku).

Nabyta wiedza potwierdzona świadectwem ukończenia Studiów Podyplomowych wraz z wykazem zaliczonych przedmiotów zwiększa możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach państwowych, firmach prywatnych, instytucjach samorządowych, służbie bhp, a także otwiera możliwość podjęcia specjalistycznej i niezależnej indywidualnej działalności gospodarczej.

WYSOKA JAKOŚĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEST ZAPEWNIONA PRZEZ UDZIAŁ DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW, PRACOWNIKÓW UCZELNI WYŻSZYCH, INSTYTUTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH, SPECJALISTÓW PRAKTYKÓW Z INSTYTUCJI NADZORU I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ INSTYTUCJI NADZORU I KONTORLI BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zgłoszenia należy składać na adres Uczelni:

Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii

ul. Wojska Polskiego 6

41 - 200 Sosnowiec

O przyjęciu decyduje Rektor i Komisja Uczelniana, w oparciu o analizę uzasadnień zawartych w podaniu o przyjęcie na studia oraz wymagania formalne. Limit miejsc jest ograniczony (30 osób) i w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów:

1.podanie
2.odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich)
3. dwie fotografie typu legitymacyjnego

Opłaty

AAzwiń
2930,00 zł za dwa semestry

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul.Wojska Polskiego 6
41-200 SOsnowiec
tel.32/2662051
dziekanat@wsibie.edu.pl
www.wsibie.edu.pl