Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii

ul.Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec
woj.śląskie
tel. (32)266-20-51
fax. (32) 266-20-53
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Inżynieria bezpieczeństwa

Wydział: Wydział Inzynierii Bezpieczeństwa

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalność: bezpieczeństwo, higiena pracy i zagrożenia środowiskowe

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych, wiedzę kierunkową z zakresu Inżynierii Bezpieczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru bezpieczeństwa środowiskowego i obszaru bezpieczeństwa zawodowego (BHP).

Wiedza ogólna absolwenta Inżynierii bezpieczeństwa obejmuje zagadnienia matematyki, chemii, informatyki, grafiki inżynierskiej, wytrzymałości materiałów, nauki o materiałach, systemów technicznych i ich eksploatacji, zarządzania przedsiębiorstwem, finansów i rachunkowości, zarządzania personelem.

Wiedza kierunkowa absolwenta IB obejmuje zagadnienia psychologii, systemu prawnego bezpieczeństwa i ochrony środowiska, organizacji i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa, zasady stosowania technicznych systemów monitorowania zagrożeń, techniki zabezpieczenia i ochrony, stosowanie środków ochrony i redukcji ryzyka zawodowego i środowiskowego, procesy i dane informacyjne oraz ich bezpieczeństwo, wentylację, klimatyzację, zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem, kontrolę i audyt procesów technologicznych, modelowanie zagrożeń.

Wiedza specjalistyczna absolwenta specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa Środowiskowego i Zawodowego obejmuje zagrożenia naturalne-przyrodnicze (powodzie, pożary, wstrząsy tektoniczne, lawiny), katastrofy ekologiczne, zagrożenia techniczne (komunikacyjne, technologiczne, budowlane, komunalne), zagrożenia cywilizacyjne, technikę BHP, ergonomię, toksykologię środowiskową i przemysłową, choroby zawodowe, systemy ratowniczo gaśnicze, ochronę mienia i osób, zarządzanie kryzysowe.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia I stopnia (inżynierskie) trwają siedem semestrów. Kształcenie w systemie stacjonarnym (dziennym) odbywa się w ciągu całego tygodnia, a w systemie niestacjonarnym (zaocznym) w czasie piątkowo sobotnio-niedzielnych zjazdów, które organizowane są co dwa tygodnie.

Warunkiem przyjęcia kandydata na Uczelnie jest:

1.złożenie wymaganych dokumentów
2.posiadanie świadectwa maturalnego

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, preferując kandydatów, którzy uzyskali wysoką punktację na egzaminie maturalnym.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów:

1.podanie
2.świadectwo maturalne (studia podyplomowe odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich)
3.cztery (studia inżynierskie) lub dwie (studia podyplomowe)
4.fotografie typu legitymacyjnego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
rektutacja trwa do:
20 wrzesnia (semestr zimowy)
20 luty (semestr letni)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul.Wojska Polskiego 6
41-200 SOsnowiec
tel.32/2662051
dziekanat@wsibie.edu.pl
www.wsibie.edu.pl