Wyższa Szkoła nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki

ul.Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki
woj.mazowieckie
tel. (25) 758-86-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia - licencjackie specjalności:

1. Bezpieczeństwo publiczne
2. Specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
3. Zarządzanie bezpieczeństwem.


Informacje ogólne o kierunku:

Studia wyższe pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne trwają sześć semestrów i prowadzone są w formię stacjonarnej i niestacjonarnej. Absolwent tego kierunku otrzymuje tytuł zawodowy licencjata kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne".


Łączny wymiar planowanych do realizacji treści nauczania przewiduje

- 2050 godzin zajęć na studiach stacjonarnych
- 1557 godziny w przypadku studiów niestacjonarnych (zaocznych) - co stanowi 75,95% wymiaru godzin studiów stacjonarnych

Program studiów zakłada uzyskiwanie przez studentów punktów w ramach systemu European Credit Transfer System (ECTS). Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnychprzewiduje uzyskanie 184 punktów ECTS. Opracowany przez Komisję Wspólnoty Europejskiej system umożliwia międzyuczelniana wymianę studentów, a także ustalania zasad uznawania części studiów odbytych za granicą lub w innej krajowej uczeli. Punkty kredytowe przyporządkowane poszczególnym przedmiotom określają nakład pracy studenta jaki musi on ponieść aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. Szczegółowe zasady uznawania punktacji określi Senat Wyższej Szkoły Nauk Społecznych.

Istotnym elementem wspierającym proces kształcenia będzie korzystanie z zalecanych podręczników akademickich, a także sukcesywnie przygotowywanych na potrzeby studiów opracowań zawodowych (skrypty, materiały dydaktyczne).

Realizację przedmiotów w układzie semestralnym określa opracowany na podstawie programu Plan studiów. Terminy pobytu w Uczelni dla formy niestacjonarnej określa Harmonogram zjazdów opracowany na każdy semestr studiów. Zajęcia w obydwu formach studiów odbywają się w oparciu o Rozkłady zajęć.

Zasady organizacji i przebiegu studiów określa przyjęty przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Regulamin Studiów WSNS.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja studentów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa się według kolejności zgłoszeń. Wstęp na uczelnię jest wolny.


Wymagane dokumenty:

- 4 zdjęcia
- świadectwo dojrzałości
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (jeżeli nowa matura)
- ksero dowodu osobistego (poświadcza z oryginałem pracownik dziekanatu uczelni)
- podanie o przyjęcie na studia - on-line i ankieta osobowa (do wypełnienia przy złozeniu kompletu dokumentów).

Opłaty

AAzwiń
Bezpieczeństwo wewnętrzne

1) Studia stacjonarne
450 zł (miesięcznie)

2183 zł (za semestr)

4365 zł (za rok)

2) Studia niestacjonarne
399 zł (miesięcznie)

1935 zł (za semestr)

3870 zł (za rok)

Bezzwrotna opłata rekrutacyjna wynosi - 70 zł
Wpisowe (bez promocji) wynosi - 400 zł

Przewidziana jest obniżka czesnego o 3% przy wpłacie jednorazowej na początku semestru lub roku dla wszystkich studentów WSNS.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rektorat, Sekretariat WSNS:

poniedziałek: 08.00-16.00
wtorek: 08.00-16.00
środa: 08.00-16.00
czwartek: 08.00-16.00
piątek: 10.00-18.00
sobota: 08.00-12.00