Wyższa Szkoła nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki

ul.Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki
woj.mazowieckie
tel. (25) 758-86-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Mechatronika

Opis kierunku

AAzwiń
Mechatronika jest interdyscyplinarną specjalnością inżynierską, obejmującą: Mechanikę, Elektronikę, Elektrotechnikę, Automatykę i Informatykę. Ukierunkowana jest ona na projektowanie, konstrukcję, eksploatację oraz analizę złożonych urządzeń technicznych (składających się z elementów mechanicznych, elektronicznych, elektromagnetycznych, optoelektronicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, sensorów itd.) o tak wysokim stopniu integracji funkcjonalnej i technologicznej, że ich oddzielne autonomiczne rozpatrywanie jest niemożliwe ze względu na interakcję i synergiczne powiązania poszczególnych podukładów. Trzeba podkreślić, że urządzenia techniczne o takim właśnie wysokim poziomie integracji stają się aktualnie produktami dominującymi na rynku sprzedaży (samochody, komputery, roboty, zautomatyzowane układy napędowe, sprzęt audiowizualny: kamery wideo, aparaty cyfrowe, odtwarzacze, magnetowidy itd., lekkie pojazdy elektryczne i hybrydowe, aparatura medyczna, „inteligentny" sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki elektroniczne itp.).

Tradycyjny, historycznie ukształtowany podział wiedzy inżynierskiej na wydziały, kierunki i specjalności (obowiązujący w świecie, jak też w Polsce) nie odpowiada w pełni tym nowym, wyraźnie krystalizującym się tendencjom w przemyśle wytwórczym i usługach. Stąd też w ostatnich latach (od około 20 lat) zauważa się coraz żywszy i bardziej burzliwy rozwój studiów interdyscyplinarnych (studiów międzywydziałowych, makrokierunków), jak też - powoływanie do życia nowych kierunków i specjalności, łączących dwa lub kilka tradycyjnych obszarów kształcenia. Do takich właśnie nowych dziedzin wiedzy inżynierskiej należy Mechatronika. Nazwa Mechatronika pojawiła się w obiegu po raz pierwszy około 30 lat temu w Japonii. Mechatronika jest aktualnie szeroko reprezentowana w planach studiów i dynamicznie rozwijana przez czołowe uczelnie na świecie (zarówno w USA, Europie, jak i Azji). Organizowane są liczne międzynarodowe konferencje, poświęcone zarówno edukacji w zakresie Mechatroniki, jak i badaniom w Mechatronice. W najbliższej przyszłości prognozowany jest znaczny wzrost zapotrzebowania na rynku pracy dla inżynierów - mechatroników.

W Polsce kierunek Mechatronika został powołany Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki. Należy jednak podkreślić, że kształcenie w zakresie Mechatroniki ma już długą tradycję i było systematycznie realizowane i rozwijane w ramach innych kierunków kształcenia: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja.

Przełomowym wydarzeniem było przekształcenie Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej w Wydział Mechatroniki i utworzenie makrokierunku Mechatronika, obejmującego Mechanikę i Budowę Maszyn oraz Automatykę i Robotykę. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie specjalność: Robotyka i Mechatronika pojawiła się znów w obrębie pojedynczego kierunku: Automatyka i Robotyka. Na Wydziałach Elektrycznych w Polsce pierwszą jednostką organizacyjną, poświęconą Mechatronice był Zakład Mechatroniki (przy Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej) na Politechnice Śląskiej, który rozpoczął kształcenie Studentów na kierunku dyplomowania w ramach specjalności: Inżynieria Elektryczna w Transporcie (Kierunek: Elektrotechnika), jak też - na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja. W 2006 roku Zakład Mechatroniki Politechniki Śląskiej został przekształcony w samodzielną Katedrę Mechatroniki. Również na Politechnice Łódzkiej został utworzony Instytut Mechatroniki i Technik Informacyjnych (na bazie dotychczasowego Instytutu Maszyn Elektrycznych i Transformatorów), na Politechnice Poznańskiej - Zakład Maszyn Elektrycznych i Mechatroniki, a na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej dużym zainteresowaniem cieszy się Elektromechatronika.

Utworzenie kierunku Mechatronika w WSNS ma swoje bardzo głębokie uzasadnienie, albowiem w tym to właśnie Regionie zachodzi potrzeba i konieczność szybkiej transformacji zakresu wykształcenia kadry inżynierów i techników.

Obecnie wiele firm deklaruje współpracę z WSNS w Mińsku Mazowieckim w zakresie kształcenia inżynierów w tym właśnie nowoczesnym kierunku, zapewniając praktyki studenckie i pomagając w wyposażaniu laboratoriów w najnowsze systemy i urządzenia mechatroniczne są to m.in :

• Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A.,
• Zakład Tworzyw Sztucznych “PLASTAN”,
• ZM Jabłoński Sp. z o.o..

Bliska współpraca wymienionych firm, oprócz wkładu rzeczowego w postaci sprzętu i kompetencji przekłada się gotowością zatrudnienia absolwentów Uczelni. Istotne są również bliskie i żywe kontakty WSNS z technikami i liceami profilowanymi, prowadzącymi klasy Mechatroniki na terenie Mińska Mazowieckiego.

Reasumując, oczekiwane cele kształcenia to:

1) Wykształcenie inżynierów posiadających nawyki i kompetencje umożliwiające im szybkie odnalezienie się w pracy zespołowej oraz szybkie wejście w zagadnienia techniczne występujące w działalności przemysłowej w obszarze utrzymania ruchu oraz badań i rozwoju z zakresu mechatroniki i automatyzacji procesów przemysłowych.

2) Zapewnienie bezpośredniej kontynuacji kształcenia absolwentom „klas mechatronicznych" techników zawodowych i liceów profilowanych kształcących w zakresie zawodów: technik mechatronik, mechatronik i monter mechatronik - szkół średnich Mińska Mazowieckiego
i okolic.

3) Przygotowanie nowoczesnej kadry inżynierskiej (zgodnie z potrzebami rynku pracy) dla regionu mińskiego i otwockiego, w którym to regionie powstają i dynamicznie rozwijają się nowoczesne, duże zakłady przemysłowe o wysokim stopniu automatyzacji, robotyzacji
i informatyzacji w różnych sektorach przemysłu.

4) Przygotowanie nowoczesnej kadry inżynierskiej dla potrzeb małych i średnich firm ukierunkowanych na rozwój elektroniki, mikroelektroniki, komputerowo wspomaganych systemów monitoringu i diagnostyki oraz na serwisowanie nowoczesnych urządzeń przemysłowych, jak też - urządzeń powszechnego użytku.

5) Przygotowanie absolwentów do kontynuacji edukacji na studiach magisterskich
(II stopnia) w dużych i uznanych uczelniach regionu mazowieckiego.

6) XXI wiek stawia nowe wyzwania przed studiami inżynierskimi, stawiają je również przekształcenia będące udziałem mazowsza. WSNS w Miński Mazowieckim, tworząc nowy kierunek kształcenia Mechatronika, chce podjąć to wyzwanie jako zasadnicze zadanie, przygotowując inżynierów - mechatroników do pracy w nowej sferze produkcji i usług na mazowszu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja studentów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa się według kolejności zgłoszeń. Wstęp na uczelnię jest wolny.


Wymagane dokumenty:

- 4 zdjęcia
- świadectwo dojrzałości
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (jeżeli nowa matura)
- ksero dowodu osobistego (poświadcza z oryginałem pracownik dziekanatu uczelni)
- podanie o przyjęcie na studia - on-line i ankieta osobowa (do wypełnienia przy złozeniu kompletu dokumentów).

Opłaty

AAzwiń
Mechatronika

1) Studia stacjonarne
399 zł (miesięcznie)

1935 zł (za semestr)

3870 zł (za rok)

2) Studia niestacjonarne
399 zł (miesięcznie)

1935 zł (miesięcznie)

3870 zł (za rok)

Bezzwrotna opłata rekrutacyjna wynosi - 70 zł
Wpisowe (bez promocji) wynosi - 400 zł

Przewidziana jest obniżka czesnego o 3% przy wpłacie jednorazowej na początku semestru lub roku dla wszystkich studentów WSNS.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rektorat, Sekretariat WSNS:

poniedziałek: 08.00-16.00
wtorek: 08.00-16.00
środa: 08.00-16.00
czwartek: 08.00-16.00
piątek: 10.00-18.00
sobota: 08.00-12.00