Wyższa Szkoła nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki

ul.Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki
woj.mazowieckie
tel. (25) 758-86-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek pedagogika (wyższe studia pierwszego stopnia) prowadzony jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia na tym kierunku trwają 6 semestrów (trzy lata).
3 letnie studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem przez absolwenta dyplomu licencjata pedagogiki w zakresie wybranej specjalności:

1) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z rewalidacją
2) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
3) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
4) Edukacja obronna

Program studiów jest realizowany w 6-semestralnym cyklu nauki i składa się z 4 grup przedmiotów - ogólnych, podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych specjalnościowych, oraz 8 tygodniowych praktyk zawodowych.

Ogólny wymiar godzin w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wyższych studiach pierwszego stopnia trwających 6 semestrów wynosi;
- 1835 godzin na studiach stacjonarnych,
- 1419 na studiach niestacjonarnych,
- 188 punktów ECTS.

Sylwetka absolwenta

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja studentów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa się według kolejności zgłoszeń. Wstęp na uczelnię jest wolny.


Wymagane dokumenty:

- 4 zdjęcia
- świadectwo dojrzałości
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (jeżeli nowa matura)
- ksero dowodu osobistego (poświadcza z oryginałem pracownik dziekanatu uczelni)
- podanie o przyjęcie na studia - on-line i ankieta osobowa (do wypełnienia przy złozeniu kompletu dokumentów).

Opłaty

AAzwiń
Pedagogika

1) Studia stacjonarne
360 zł (miesięcznie)

1746 zł (za semestr)

3492 zł (za rok)

2) Studia niestacjonarne
360 zł (miesięcznie)

1746 zł (za semestr)

3492 zł (za rok)

Bezzwrotna opłata rekrutacyjna wynosi - 70 zł
Wpisowe (bez promocji) wynosi - 400 zł

Przewidziana jest obniżka czesnego o 3% przy wpłacie jednorazowej na początku semestru lub roku dla wszystkich studentów WSNS.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rektorat, Sekretariat WSNS:

poniedziałek: 08.00-16.00
wtorek: 08.00-16.00
środa: 08.00-16.00
czwartek: 08.00-16.00
piątek: 10.00-18.00
sobota: 08.00-12.00