Collegium Civitas

ul.pl. Defilad 1, PKiN 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-71-87
fax. (22) 656-71-75

Kierunek: Zarządzanie

Opis kierunku

AAzwiń
Collegium Civitas otwiera Kierunek Zarządzanie w roku akademickim 2016/2017. Kierunek jest nastawiony na kształcenie kadr w takich dziedzinach jak HR, PR, CSR, komunikacja i informacja. Absolwenci tego kierunku mogą rozwijać karierę w takich obszarach jak:
zarządzanie strategiczne
zarządzanie kapitałem ludzkim
zarządzanie informacją i komunikacją w firmie
marketing
sprzedaż.
Studenci posiądą również wiedzę potrzebną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Collegium Civitas współpracuje z wieloma firmami, w których nasi studenci będą mogli odbyć praktyki i staże, jak np.: Nestle Polska, Coca Cola Poland Services, Volkswagen Bank Polska, Telewizja Polska S.A., Citibank International Limited, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Deutsche Bank Polska, Polskie Linie Lotnicze LOT, KPMG, HAYS Polska, Lionbridge Technologies.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

1 Rejestracja on-line.
Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl. Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym i na świadectwie dojrzałości. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.
Rekrutacja online
2
Skompletowanie dokumentów.
Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, numer kandydata.
3
Złożenie dokumentów.
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.
4
Decyzja.
Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji na studia. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.
5
Dopełnienie formalności.
Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie umowy Uczelnia-Student oraz dokonanie odpłatności za studia.
6 Rozpoczęcie studiów. Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć.
UWAGA! Proces rekrutacji uruchamiany jest w momencie dostarczenia wymaganych dokumentów.
Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 145 punktów rekrutacyjnych uzyskanych z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdanych na maturze pisemnej. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata z niższą liczbą punktów podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki procentowe i oceny wpisane na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w następujący sposób:Nowa matura
egzamin maturalny przeprowadzany w Polsce od 2002 roku, również ten zdawany w roku 2016. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane z trzech pisemnych części egzaminu maturalnego.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1% – 1 pkt 1% – 1,5 pkt
Stara matura
egzamin maturalny przeprowadzany w Polsce do 2005 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku niektórych szkół egzaminy te były organizowane w tej formie jeszcze przez kilka lat. Wyniki egzaminu są wyrażone w skali od 2 do 5 (do roku 1992) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych). Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane z dwóch pisemnych części egzaminu maturalnego oraz jednej części ustnej

Skala 1 – 6 Skala 2 – 5
2 (dop) – 20 pkt -
3 (dst) – 40 pkt 3 (dst) – 40 pkt
4 (db) – 60 pkt 4 (db) – 70 pkt
5 (bdb) – 80 pkt 5 (bdb) – 100 pkt
6 (cel) – 100 pkt -
Matura międzynarodowa IB (International Baccalaureate Diploma)
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane z pisemnej części egzaminu.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1 pkt – 1 pkt 1 pkt – 1,5 pkt
1 – 0 pkt
2 – 20 pkt
3 – 40 pkt
4 – 60 pkt
5 – 75 pkt
6 – 90 pkt
7- 100pkt
Wyniki uzyskane przez kandydatów posiadających zagraniczne wykształcenie są przeliczane odpowiednio w zależności od skali ocen obowiązującej w danym kraju.

Laureaci olimpiad przedmiotowych:

Olimpiady Filozoficznej
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
Olimpiady Historycznej,
Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego,
Olimpiady z Języka Angielskiego,
Olimpiady z Geografii,
Olimpiady z Matematyki będą przyjmowani na studia I stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego.
Nie będą przyjmowani kandydaci z przeniesienia na III rok studiów I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na r.a. 2016/2017 trwa od maja 2016!

Opłaty

AAzwiń