Wyższa Szkoła Cła i Logistyki

ul.Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 262-88-88
fax. (22) 262-88-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Stosunki międzynarodowe - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA
Studenci podczas studiów uczą się, na czym polega sprawne zarządzanie przepływem surowców, materiałów, produktów i towarów w oparciu o znajomość potrzeb rynku i odpowiednio zorganizowany przepływ informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami. Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na rynku pracy specjalistami, którzy bez trudu znajdują atrakcyjne miejsca pracy na terenie całego kraju. Dzisiejsza gospodarka otwarta na światowe rynki wymaga coraz nowocześniejszych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w obszarze technologii komunikacyjnych i informacyjnych, automatycznego pozyskiwania danych i ich wymiany. Stwarza to ogromne możliwości dla osób, które zdobyły wykształcenie związane z szeroko rozumianą logistyką.

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA CELNA
Podczas studiów studenci zapoznają się z prawnymi aspektami funkcjonowania Służby Celnej i Straży Granicznej w kontekście prawa krajowego oraz prawa Unii Europejskiej. Będą posiadać szeroką wiedzę z aktualnych zmian wynikających z prawa celnego oraz krajowych regulacji celnych i granicznych, a także polityki zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi. Studia mają za zadanie przygotować absolwenta do nowych zadań stojących przed Służbą Celną i Strażą Graniczną w związku ze wzmacnianiem kontroli i ochrony granic zewnętrznych UE/strefy Schengen. Kwalifikacje absolwenta obejmą również podstawy prawa podatkowego, dewizowego, karnoskarbowego, rachunkowości. Ponadto zdobywając wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i politycznych będzie rozumiał mechanizmy funkcjonowania różnorodnej wymiany międzynarodowej i gospodarki globalnej.

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Podczas studiów studenci zapoznają się z prawnymi aspektami funkcjonowania Służby Celnej i Straży Granicznej w kontekście prawa krajowego oraz prawa Unii Europejskiej. Będą posiadać szeroką wiedzę z aktualnych zmian wynikających z prawa celnego oraz krajowych regulacji celnych i granicznych, a także polityki zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi. Studia mają za zadanie przygotować absolwenta do nowych zadań stojących przed Służbą Celną i Strażą Graniczną w związku ze wzmacnianiem kontroli i ochrony granic zewnętrznych UE/strefy Schengen. Kwalifikacje absolwenta obejmą również podstawy prawa podatkowego, dewizowego, karnoskarbowego, rachunkowości. Ponadto zdobywając wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i politycznych będzie rozumiał mechanizmy funkcjonowania różnorodnej wymiany międzynarodowej i gospodarki globalnej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na do Wyższej Szkoły Cła i Logistyki na rok akademicki 2011/2012 rozpoczyna się 4 maja 2011 r. i trwa do 30 września 2011 r. W Wyższej Szkole Cła i Logistyki nie obowiązują egzaminy wstępne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów w Wyższej Szkole Cła i Logistyki powinny złożyć lub okazać w Biurze Rekrutacji wymagane dokumenty oraz wnieść opłatę rekrutacyjną.

Wymagane dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia, umowa (rekrutacja on-line na stronie internetowej Uczelni)
- oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wykonany przez Komisję Egzaminacyjną w przypadku nowej matury, albo odpis wykonany przez szkołę w przypadku starej matury
- w przypadku studiów drugiego stopnia odpis dyplomu licencjata (wraz z suplementem)
- świadectwo ukończenia szkoły średniej do wglądu (w przypadku nowej matury)
- 4 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (studia niestacjonarne 3)
- kserokopia dowodu osobistego (poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni)
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Osoby zainteresowane zapisami na studia podyplomowe składają:
- formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia (rekrutacja on-line na stronie internetowej Uczelni)
- odpis dyplomu ukończenia studiów
- 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych


Biuro Promocji i Rekrutacji
tel.: +4822 2628 888, fax: +4822 2628 801
e-mail: rekrutacja@wscil.edu.pl
www.wscil.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na do Wyższej Szkoły Cła i Logistyki na rok akademicki 2011/2012 rozpoczyna się 4 maja 2011 r. i trwa do 30 września 2011 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłata rekrutacyjna: 350 zł

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

I, II, III rok studiów
a) studia stacjonarne - 2000 zł /semestr
b) studia niestacjonarne - 2000 zł/ semestr


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

I, II rok studiów
a) studia stacjonarne - 2200 zł /semestr
b) studia niestacjonarne - 2200 zł/ semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wyższa Szkoła Cła i Logistyki jest niepubliczną szkołą wyższą, której zasady funkcjonowania określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo szkolnictwie wyższym. Została założona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2001 roku (DNS-1-0145-51/Eko/2001). W Rejestrze Uczelni Niepaństwowych występuje pod numerem 54.

Wyższa Szkoła Cła i Logistyki jest od ponad 9 lat liderem wśród polskich uczelni niepublicznych, specjalizujących się w kształceniu specjalistów dla branży logistycznej, transportowej i celnej. O wysokiej pozycji WSCiL świadczą: rosnąca z roku na rok liczba absolwentów Uczelni zatrudnianych w ww. branżach zarówno w Polsce, jak i za granicą, a także pozytywne opinie pracodawców.

Wyższa Szkoła Cła i Logistyki realizuje misję upowszechniania wiedzy, zachowując najwyższe standardy procesu dydaktycznego obowiązujące w Unii Europejskiej. Uczelnia kształci studentów na studiach pierwszego (licencjackich) i drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) w ramach atrakcyjnych rynkowo specjalności, m.in.: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA, MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA CELNA, TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY.

Uczelnia zapewnia studentom wszechstronny rozwój dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych przez najwyższej klasy ekspertów oraz udziałowi w zagranicznych praktykach i stażach. Dba o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, jak również o dostosowanie programów nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy. Zachęca do zdobywania doświadczeń w zakresie aktywności prospołecznej. Oferuje także różnorodne formy wsparcia finansowego.

Studia w Wyższej Szkole Cła i Logistyki to doskonały wybór ścieżki kształcenia oraz inwestycja we własną przyszłość i swój kapitał intelektualny.

Główne atuty

- Ponad 9 lat doświadczenia na rynku edukacyjnym
- Wysoki wskaźnik absolwentów Uczelni znajdujących zatrudnienie w międzynarodowej branży logistycznej, transportowej i celnej
- Znakomite opinie pracodawców
- Wybitna kadra naukowo-dydaktyczna cenieni na rynku praktycy
- Programy studiów odpowiadające potrzebom rynku pracy
- Punktowy system kształcenia ECTS
- Współpraca naukowo-badawcza z podmiotami publicznymi i prywatnymi w kraju i za granicą
- Nauka języków obcych przez całe studia
- Praktyki i staże zagraniczne, pomoc w znalezieniu pracy dla studentów i absolwentów
- Atrakcyjny system stypendiów i bonifikat w opłatach za studia
- Nowoczesny kampus
- Akademicka atmosfera