Wyższa Szkoła Cła i Logistyki

ul.Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 262-88-88
fax. (22) 262-88-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Transport

Opis kierunku

AAzwiń
Transport*

studia pierwszego stopnia (3-letnie) stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
- usługi transportowe
- e-transport
- transport międzynarodowy
- organizacja i zarządzanie w systemach transportowych
- sterowanie procesami ruchu w transporcie
- technologia transportu wewnętrznego i magazynowanie
- kształtowanie infrastruktury transportu
- bezpieczeństwo transportu

* Uczelnia ubiega się o zgodę MNiSW na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku transport

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na do Wyższej Szkoły Cła i Logistyki na rok akademicki 2011/2012 rozpoczyna się 4 maja 2011 r. i trwa do 30 września 2011 r. W Wyższej Szkole Cła i Logistyki nie obowiązują egzaminy wstępne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów w Wyższej Szkole Cła i Logistyki powinny złożyć lub okazać w Biurze Rekrutacji wymagane dokumenty oraz wnieść opłatę rekrutacyjną.

Wymagane dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia, umowa (rekrutacja on-line na stronie internetowej Uczelni)
- oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wykonany przez Komisję Egzaminacyjną w przypadku nowej matury, albo odpis wykonany przez szkołę w przypadku starej matury
- w przypadku studiów drugiego stopnia odpis dyplomu licencjata (wraz z suplementem)
- świadectwo ukończenia szkoły średniej do wglądu (w przypadku nowej matury)
- 4 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (studia niestacjonarne 3)
- kserokopia dowodu osobistego (poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni)
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Osoby zainteresowane zapisami na studia podyplomowe składają:
- formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia (rekrutacja on-line na stronie internetowej Uczelni)
- odpis dyplomu ukończenia studiów
- 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych


Biuro Promocji i Rekrutacji
tel.: +4822 2628 888, fax: +4822 2628 801
e-mail: rekrutacja@wscil.edu.pl
www.wscil.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na do Wyższej Szkoły Cła i Logistyki na rok akademicki 2011/2012 rozpoczyna się 4 maja 2011 r. i trwa do 30 września 2011 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłata rekrutacyjna: 350 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wyższa Szkoła Cła i Logistyki jest niepubliczną szkołą wyższą, której zasady funkcjonowania określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo szkolnictwie wyższym. Została założona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2001 roku (DNS-1-0145-51/Eko/2001). W Rejestrze Uczelni Niepaństwowych występuje pod numerem 54.

Wyższa Szkoła Cła i Logistyki jest od ponad 9 lat liderem wśród polskich uczelni niepublicznych, specjalizujących się w kształceniu specjalistów dla branży logistycznej, transportowej i celnej. O wysokiej pozycji WSCiL świadczą: rosnąca z roku na rok liczba absolwentów Uczelni zatrudnianych w ww. branżach zarówno w Polsce, jak i za granicą, a także pozytywne opinie pracodawców.

Wyższa Szkoła Cła i Logistyki realizuje misję upowszechniania wiedzy, zachowując najwyższe standardy procesu dydaktycznego obowiązujące w Unii Europejskiej. Uczelnia kształci studentów na studiach pierwszego (licencjackich) i drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) w ramach atrakcyjnych rynkowo specjalności, m.in.: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA, MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA CELNA, TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY.

Uczelnia zapewnia studentom wszechstronny rozwój dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych przez najwyższej klasy ekspertów oraz udziałowi w zagranicznych praktykach i stażach. Dba o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, jak również o dostosowanie programów nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy. Zachęca do zdobywania doświadczeń w zakresie aktywności prospołecznej. Oferuje także różnorodne formy wsparcia finansowego.

Studia w Wyższej Szkole Cła i Logistyki to doskonały wybór ścieżki kształcenia oraz inwestycja we własną przyszłość i swój kapitał intelektualny.

Główne atuty

- Ponad 9 lat doświadczenia na rynku edukacyjnym
- Wysoki wskaźnik absolwentów Uczelni znajdujących zatrudnienie w międzynarodowej branży logistycznej, transportowej i celnej
- Znakomite opinie pracodawców
- Wybitna kadra naukowo-dydaktyczna cenieni na rynku praktycy
- Programy studiów odpowiadające potrzebom rynku pracy
- Punktowy system kształcenia ECTS
- Współpraca naukowo-badawcza z podmiotami publicznymi i prywatnymi w kraju i za granicą
- Nauka języków obcych przez całe studia
- Praktyki i staże zagraniczne, pomoc w znalezieniu pracy dla studentów i absolwentów
- Atrakcyjny system stypendiów i bonifikat w opłatach za studia
- Nowoczesny kampus
- Akademicka atmosfera