Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

ul.Katowicka 68, 45-060 Opole
woj.opolskie
tel. 077 4423500
fax. (77) 442-35-25
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Kosmetologia

Opis kierunku

AAzwiń

Celem kształcenia na kierunku Kosmetologia jest przygotowanie specjalistów w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i estetycznej. Podstawę teoretyczną stanowi wiedza ogólna z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych i humanistycznych, m. in. anatomii, fizjologii, dermatologii, chirurgii plastycznej, mikrobiologii, fizjoterapii, biochemii oraz wiedza szczegółowa z zakresu kosmetologii. Do dyspozycji uczących się pozostają trzy sale wykładowe, każda mieszcząca od 200 do 300 osób, 6 sal seminaryjnych, specjalistyczne laboratoria: chemiczne, biofizyczne, mikrobiologiczne, anatomiczne i informatyczne, a także własna biblioteka z czytelnią, sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę gabinety kosmetyczne, gdzie jednocześnie ćwiczyć może 40 studentów.
W kosmetyce XXI wieku w coraz szerszym zakresie stosowane są czynniki fizykalne. Różne postaci energii pozwalają na przyśpieszanie wchłaniania preparatów, zwiększają metabolizm tkanek, usprawniają krążenie, przyśpieszają regenerację, opóźniają starzenie, są skuteczne w walce z cellulitem i otyłością, a także w odnowie psychosomatycznej. Umiejętność zastosowania różnych nowoczesnych form zabiegów studenci kierunku Kosmetologia zdobywają podczas zajęć praktycznych i teoretycznych. Zapoznają się oni z możliwościami wykorzystania w zabiegach kosmetycznych elektroterapii, ultradźwięków, promieniowania elektromagnetycznego, światłolecznictwa, termoterapii w zakresie podwyższania temperatury tkanek, jak również ich obniżania, a także wodolecznictwa.
W trakcie nauki student posiada umiejętności właściwego planowania zabiegu kosmetycznego, doboru i zastosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem, wykonywania zabiegów kosmetycznych pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, współpracy z lekarzem dermatologiem oraz podejmowania działań prozdrowotnych i profilaktycznych w ochronie i promocji zdrowia.
W trakcie studiów studenci nabywają także praktyczne umiejętności wykonania masażu klasycznego całego ciała oraz elementów drenażu limfatycznego. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do wykonywania zabiegów masażu relaksacyjnego oraz masaży uwzględniających techniki stosowane w terapii wyszczuplającej i antycelulitowej.

Zajęcia praktyczne, które stanowią znaczną część programu kształcenia, prowadzone są we własnych gabinetach na stanowiskach wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt IONTO COMED oraz Biomak. Pogram kształcenia przewiduje również po II i IV semestrze praktyki ciągłe w gabinetach kosmetycznych na terenie Opola i innych miast Polski.
Instytut Kosmetologii pracuje na kosmetykach firm polskich oraz zagranicznych, takich jak: Pedix, Alessandro, Bielenda,Charmine Rose, Norel. Uczelnia zapewnia również studentom cykliczne firmowe szkolenia dotyczące nowości na rynku kosmetycznym oraz konferencje naukowo-szkoleniowe, które mają na celu połączenie środowiska kosmetycznego i medycznego.
Najlepsi studenci Instytutu mają możliwość doskonalenia się w zawodzie w kraju i za granicą, należenia do Koła Naukowego oraz udziału w międzynarodowym programie Erasmus służącym nawiązaniu współpracy między uczelniami oraz podnoszeniu jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. W związku z czym w programie nauki znalazł się także język obcy. Uczelnia proponuje do wyboru język angielski lub niemiecki prowadzony pod kątem wykonywanego zawodu, przede wszystkim uwzględniający terminologię kosmetologiczną.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci powinni złożyć w terminie do 13 lipca 2012 r. następujące dokumenty
(w nieopisanej teczce tekturowej, wiązanej):

1. Podanie na ustalonym formularzu.
2. Świadectwo Dojrzałości w oryginale (stara/nowa matura)
3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale (dotyczy nowej matury)
4. Dyplom Uzyskania Tytułu Zawodowego w oryginale (niestacjonarne - pomostowe
na kierunkach: Pielęgniarstwo i Położnictwo obowiązkowo oraz na studia niestacjonarne
na kierunkach: Fizjoterapia, Kosmetologia nieobowiązkowo)
5. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
6. Cztery aktualne fotografie legitymacyjne ( 35x45mm).
7. Orzeczenie lekarskie (w dwóch egzemplarzach) stwierdzające przydatność kandydata
na wybrany kierunek wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do lekarza wydawane przez uczelnię, z wyjątkiem kandydatów na kierunek Zdrowie Publiczne).
8. Jedna koperta z adresem.
9. Udokumentowanie przebiegu pracy zawodowej, z uwzględnieniem oddziałów, odbytych specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych (studia niestacjonarne - pomostowe na kierunkach: Pielęgniarstwo i Położnictwo obowiązkowo, oraz na studia niestacjonarne
na kierunkach: Fizjoterapia, Kosmetologia nieobowiązkowo).
10. Kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej w kwocie zgodnej z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na konto Uczelni: 96116022020000000036384649

Rekrutacja obejmować będzie:

dla kierunków studiów stacjonarnych oraz
dla kierunków studiów niestacjonarnych: Fizjoterapia, Zdrowie Publiczne, Kosmetologia.

1. Nowa matura - średnia ocen z wszystkich przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły
średniej, oraz średnia ze świadectwa dojrzałości procenty przeliczone na oceny.
2.Stara matura - konkurs świadectw dojrzałości średnia ocen z wszystkich przedmiotów.
3. Międzynarodowa matura punkty przeliczone na oceny.
4. Osiągnięcia finalistów i laureatów olimpiad szczebla centralnego.
dla kierunków studiów niestacjonarnych pomostowych: Pielęgniarstwo i Położnictwo

1. Ocena z dyplomu ukończonej medycznej szkoły zawodowej lub liceum medycznego (ocena oznacza
liczbę punktów; celujący - 6 pkt., bardzo dobry - 5 pkt., dobry - 4 pkt., dostateczny - 3 pkt., mierny
2 pkt.).
W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów przyjmuje się dodatkowe kryteria oceny według kolejności:
1) średnia z trzech przedmiotów z biologii, chemii, fizyki,
2) ukończone specjalizacje (za każdą specjalizację 3 pkt.),
3) liczba ukończonych kursów kwalifikacyjnych (za każdy kurs -2 pkt.) i specjalistycznych
(za każdy kurs -1 pkt.),
4) staż pracy (za każdy rok pracy - 0,1pkt.).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Plan rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2012/2013

1. Składanie dokumentów przez kandydatów do 13.07.2012 r.
2. Posiedzenie Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych.
od 23.07.2012r. do 25.07.2012 r.
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach 30.07.2012 r.
4. Wysyłanie kandydatom na studia decyzji dotyczącej wyniku rekrutacji.
5. Termin składania odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej .
do 14.08.2012 r. Podstawą odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.
6. Wpisy na listę studentów do 14.08.2012 r.

Nabór uzupełniający:
(w przypadku niewypełnienia planowanych limitów przyjęć)

1. Składanie dokumentów przez kandydatów do 24.08.2012 r.
2. Posiedzenie Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych.
od 27.08.2012 do 29.08.2012 r.
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach - 03.09.2012 r.
4. Wysyłanie kandydatom na studia decyzji dotyczącej wyniku rekrutacji.
5. Termin składania odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej-do 18.09.2012r. Podstawą odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.
6. Wpisy na listę studentów do 10.09.2012 r.

Opłaty

AAzwiń
2250 zł za semetr studiów