Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

ul.Katowicka 68, 45-060 Opole
woj.opolskie
tel. 077 4423500
fax. (77) 442-35-25
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pielęgniarstwo

Opis kierunku

AAzwiń
Pielęgniarstwo to dziedzina naukowa, która nieustannie i bardzo szybko się rozwija.
W służbie zdrowia pielęgniarka jest fachowcem, który oprócz wiedzy i umiejętności daje pełne zaangażowanie swojej ludzkiej natury w koncentrowaniu się na pomaganiu człowiekowi. Fachowość pielęgniarki musi być zintegrowana z jej osobowością. Postrzegamy ją jako kogoś bliskiego, kogoś kto służy pomocą; jest przyjacielem, który słucha, wyjaśnia, uczy zachęca i mobilizuje do podejmowania wysiłków na rzecz zdrowia. Jest człowiekiem, który okazuje akceptację i szacunek drugiemu człowiekowi. Nazywana "aniołem dobroci" przywraca nadzieję, radość i ulgę w cierpieniu nie tylko fizycznym, ale także często psychicznym. Postępuje świadomie i celowo, w tym co robi, musi być niezawodna, ponieważ decyzje, które podejmuje, ważą na ludzkim życiu, muszą być więc zawsze właściwe.
Pielęgniarka, to w dzisiejszych czasach również profesjonalista, osoba, która umacnia znaczenie swojego zawodu w społeczeństwie i dba o jak najwyższą jakość usług pielęgniarskich. Profesjonalista, który docenia znaczenie pracy nad sobą, a kształtowanie swojego sumienia odczuwa jako powinność moralną.

Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej, koncepcje i teorie pielęgnowania, proces pielęgnowania i standardy praktyki zawodowej, sprawiły, że pielęgniarki są grupą zawodową coraz lepiej przygotowaną do podejmowania nowych zadań.

W naszej Uczelni duży nacisk kładziemy na jak najlepsze przygotowanie studentów do wykonywanego zawodu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci powinni złożyć w terminie do 13 lipca 2012 r. następujące dokumenty
(w nieopisanej teczce tekturowej, wiązanej):

1. Podanie na ustalonym formularzu.
2. Świadectwo Dojrzałości w oryginale (stara/nowa matura)
3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale (dotyczy nowej matury)
4. Dyplom Uzyskania Tytułu Zawodowego w oryginale (niestacjonarne - pomostowe
na kierunkach: Pielęgniarstwo i Położnictwo obowiązkowo oraz na studia niestacjonarne
na kierunkach: Fizjoterapia, Kosmetologia nieobowiązkowo)
5. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
6. Cztery aktualne fotografie legitymacyjne ( 35x45mm).
7. Orzeczenie lekarskie (w dwóch egzemplarzach) stwierdzające przydatność kandydata
na wybrany kierunek wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do lekarza wydawane przez uczelnię, z wyjątkiem kandydatów na kierunek Zdrowie Publiczne).
8. Jedna koperta z adresem.
9. Udokumentowanie przebiegu pracy zawodowej, z uwzględnieniem oddziałów, odbytych specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych (studia niestacjonarne - pomostowe na kierunkach: Pielęgniarstwo i Położnictwo obowiązkowo, oraz na studia niestacjonarne
na kierunkach: Fizjoterapia, Kosmetologia nieobowiązkowo).
10. Kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej w kwocie zgodnej z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na konto Uczelni: 96116022020000000036384649

Rekrutacja obejmować będzie:

dla kierunków studiów stacjonarnych oraz
dla kierunków studiów niestacjonarnych: Fizjoterapia, Zdrowie Publiczne, Kosmetologia.

1. Nowa matura - średnia ocen z wszystkich przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły
średniej, oraz średnia ze świadectwa dojrzałości procenty przeliczone na oceny.
2.Stara matura - konkurs świadectw dojrzałości średnia ocen z wszystkich przedmiotów.
3. Międzynarodowa matura punkty przeliczone na oceny.
4. Osiągnięcia finalistów i laureatów olimpiad szczebla centralnego.
dla kierunków studiów niestacjonarnych pomostowych: Pielęgniarstwo i Położnictwo

1. Ocena z dyplomu ukończonej medycznej szkoły zawodowej lub liceum medycznego (ocena oznacza
liczbę punktów; celujący - 6 pkt., bardzo dobry - 5 pkt., dobry - 4 pkt., dostateczny - 3 pkt., mierny
2 pkt.).
W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów przyjmuje się dodatkowe kryteria oceny według kolejności:
1) średnia z trzech przedmiotów z biologii, chemii, fizyki,
2) ukończone specjalizacje (za każdą specjalizację 3 pkt.),
3) liczba ukończonych kursów kwalifikacyjnych (za każdy kurs -2 pkt.) i specjalistycznych
(za każdy kurs -1 pkt.),
4) staż pracy (za każdy rok pracy - 0,1pkt.).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
1. Składanie dokumentów przez kandydatów do 13.07.2012 r.
2. Posiedzenie Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych.
od 23.07.2012r. do 25.07.2012 r.
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach 30.07.2012 r.
4. Wysyłanie kandydatom na studia decyzji dotyczącej wyniku rekrutacji.
5. Termin składania odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej .
do 14.08.2012 r. Podstawą odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.
6. Wpisy na listę studentów do 14.08.2012 r.

Nabór uzupełniający:
(w przypadku niewypełnienia planowanych limitów przyjęć)

1. Składanie dokumentów przez kandydatów do 24.08.2012 r.
2. Posiedzenie Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych.
od 27.08.2012 do 29.08.2012 r.
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach - 03.09.2012 r.
4. Wysyłanie kandydatom na studia decyzji dotyczącej wyniku rekrutacji.
5. Termin składania odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej-do 18.09.2012r. Podstawą odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.
6. Wpisy na listę studentów do 10.09.2012 r.

Opłaty

AAzwiń
2090 zł za semestr studiów