Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

ul.Katowicka 68, 45-060 Opole
woj.opolskie
tel. 077 4423500
fax. (77) 442-35-25
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zdrowie publiczne

Opis kierunku

AAzwiń
Uruchomienie kierunku Zdrowie Publiczne w naszej Uczelni jest odpowiedzią na konieczność kształcenia specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, w tym edukacji zdrowotnej, promowania zdrowego stylu życia, medycyny środowiskowej, organizacji systemu ochrony zdrowia, organizacji systemu ubezpieczenia zdrowotnego, zarządzania i administracji zdrowiem publicznym.

dostępne specjalizacje: ( w zależności od liczby chętnych)
Promocja zdrowia i zarządzanie w ochronie zdrowia
Ochrona zdrowia starszych i niepełnosprawnych


Studiując Zdrowie Publiczne, studenci zdobędą wiedzę z zakresu
- polityki zdrowotnej krajów UE,
- systemów ochrony zdrowia,
- systemów ubezpieczeń zdrowotnych,
- podstaw nauk społecznych,
- podstaw ochrony środowiska,
- podstaw psychologii,
- podstaw zarządzania w zakresie zdrowia publicznego,
- podstaw prawa związanego ze zdrowiem publicznym,
- podstaw ekonomii,
- podstaw medycyny,
- problematyki uzależnień,
- poznają również problematykę zagadnień związanych z medycyną
konwencjonalną i niekonwencjonalną,
- studia kształcić będą także pracowników zajmujących się opieką nad
osobami trwale niezdolnymi do samodzielnego funkcjonowania lub
przewlekle chorymi.
Absolwent będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie
- profilaktyki i ochrony zdrowia realizowanych przez instytucje państwowe,
samorządowe, społeczne i prywatne, funkcjonujące w systemie ochrony
zdrowia,
- funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
- funkcjonowania systemu ubezpieczenia zdrowotnego,
- funkcjonowanie systemu ochrony środowiska,
- funkcjonowania nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
W programie studiów m.in.:
- marketing usług zdrowotnych,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- zarządzanie jakością w ochronie zdrowia,
- prawo pracy i BHP,
- anatomia i fizjologia człowieka,
- czynniki chorobotwórcze,
- podstawowe procesy patologiczne,
- objawy charakterystyczne dla schorzeń poszczególnych układów,
- odmienność symptomatologii i przebiegu chorób w wieku podeszłym,
- promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka pierwotna i wtórna,
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych i chorych w starszym wieku,
- opieka nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi,
- zasady etyki medycznej i problematyka wypalenia zawodowego
pracowników ochrony zdrowia.

Zawody, w których możesz pracować:
- stanowiska administracyjne w jednostkach opieki zdrowotnej,
- stanowiska administracyjne w samorządach terytorialnych i administracji
rządowej,
- stanowiska administracyjne w jednostkach firm ubezpieczeniowych w
zakresie ubezpieczenia zdrowotnego,
- organizator i propagator działalności profilaktycznej (szkoły, szpitale,
sanatoria, spa),
- stanowiska administracyjne w firmach zarządzających jednostkami
ochrony zdrowia,
- organizator ochrony zdrowia starszych i niepełnosprawnych

Zakłady pracy, w których możesz pracować:

- jednostki ochrony zdrowia,
- jednostki nadzorujące zakłady opieki zdrowotnej,
- wojewódzkie centra zdrowia publicznego,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- administracja państwowa,
- firmy zarządzające i konsultingowe,
- wojewódzkie ośrodki medycyny pracy,
- jednostki opieki społecznej,
- regionalne ośrodki polityki społecznej,
- stacje sanitarno-epidemiologiczne,
- instytucje ochrony środowiska,
- instytucje opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne,
- mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna).


Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci powinni złożyć w terminie do 13 lipca 2012 r. następujące dokumenty
(w nieopisanej teczce tekturowej, wiązanej):

1. Podanie na ustalonym formularzu.
2. Świadectwo Dojrzałości w oryginale (stara/nowa matura)
3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale (dotyczy nowej matury)
4. Dyplom Uzyskania Tytułu Zawodowego w oryginale (niestacjonarne - pomostowe
na kierunkach: Pielęgniarstwo i Położnictwo obowiązkowo oraz na studia niestacjonarne
na kierunkach: Fizjoterapia, Kosmetologia nieobowiązkowo)
5. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
6. Cztery aktualne fotografie legitymacyjne ( 35x45mm).
7. Orzeczenie lekarskie (w dwóch egzemplarzach) stwierdzające przydatność kandydata
na wybrany kierunek wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do lekarza wydawane przez uczelnię, z wyjątkiem kandydatów na kierunek Zdrowie Publiczne).
8. Jedna koperta z adresem.
9. Udokumentowanie przebiegu pracy zawodowej, z uwzględnieniem oddziałów, odbytych specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych (studia niestacjonarne - pomostowe na kierunkach: Pielęgniarstwo i Położnictwo obowiązkowo, oraz na studia niestacjonarne
na kierunkach: Fizjoterapia, Kosmetologia nieobowiązkowo).
10. Kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej w kwocie zgodnej z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na konto Uczelni: 96116022020000000036384649

Rekrutacja obejmować będzie:

dla kierunków studiów stacjonarnych oraz
dla kierunków studiów niestacjonarnych: Fizjoterapia, Zdrowie Publiczne, Kosmetologia.

1. Nowa matura - średnia ocen z wszystkich przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły
średniej, oraz średnia ze świadectwa dojrzałości procenty przeliczone na oceny.
2.Stara matura - konkurs świadectw dojrzałości średnia ocen z wszystkich przedmiotów.
3. Międzynarodowa matura punkty przeliczone na oceny.
4. Osiągnięcia finalistów i laureatów olimpiad szczebla centralnego.
dla kierunków studiów niestacjonarnych pomostowych: Pielęgniarstwo i Położnictwo

1. Ocena z dyplomu ukończonej medycznej szkoły zawodowej lub liceum medycznego (ocena oznacza
liczbę punktów; celujący - 6 pkt., bardzo dobry - 5 pkt., dobry - 4 pkt., dostateczny - 3 pkt., mierny
2 pkt.).
W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów przyjmuje się dodatkowe kryteria oceny według kolejności:
1) średnia z trzech przedmiotów z biologii, chemii, fizyki,
2) ukończone specjalizacje (za każdą specjalizację 3 pkt.),
3) liczba ukończonych kursów kwalifikacyjnych (za każdy kurs -2 pkt.) i specjalistycznych
(za każdy kurs -1 pkt.),
4) staż pracy (za każdy rok pracy - 0,1pkt.).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Plan rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2012/2013

1. Składanie dokumentów przez kandydatów do 13.07.2012 r.
2. Posiedzenie Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych.
od 23.07.2012r. do 25.07.2012 r.
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach 30.07.2012 r.
4. Wysyłanie kandydatom na studia decyzji dotyczącej wyniku rekrutacji.
5. Termin składania odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej .
do 14.08.2012 r. Podstawą odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.
6. Wpisy na listę studentów do 14.08.2012 r.

Nabór uzupełniający:
(w przypadku niewypełnienia planowanych limitów przyjęć)

1. Składanie dokumentów przez kandydatów do 24.08.2012 r.
2. Posiedzenie Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych.
od 27.08.2012 do 29.08.2012 r.
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach - 03.09.2012 r.
4. Wysyłanie kandydatom na studia decyzji dotyczącej wyniku rekrutacji.
5. Termin składania odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej-do 18.09.2012r. Podstawą odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.
6. Wpisy na listę studentów do 10.09.2012 r.

Opłaty

AAzwiń
1700 zł za semetr studiów